Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+4,0754,8
kl. 4 e. m.+3,6755,0
kl. 6 e. m.+2,4755,2
kl. 8 e. m.+0,5755,3
kl. 10 e. m.+0,2755,8
kl. 12 midnatt-1,0756,0
kl. 2 f. m.+0,3756,0
kl. 4 f. m.+0,8756,0
kl. 6 f. m.+1,2756,0
kl. 8 f. m.+1,7756,1
kl. 10 f. m.+3,9756,2
kl. 12 middag+5,0756,0

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Från hamnen.

I förgår ankom ms. Komet, Pettersson, från Stockholm, tom. I går avgingo ms. Kerstin, Nilsson, till Umeå med cement och ångf. Yan, Winston, till Danzig, tom.
Idag avgingo ms. Vida, Fridlund, till Södertälje med cement, ms. Ruth, Isaksson, till Sundsvall med spannmål, ångf. Österklint, Knafve, till Stockholm med vicker, ms. Elise, Andersson, till Norrköping tom och ms. Komet, Pettersson, till Norrtelie med cement.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Sälbelöningar till Gotland.

Lantbruksstyrelsen har anvisat länsstyrelsen i Visby ett anslag å 200 kr. till utbetalande av belöningar för dödande av sälar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Häradshövding Krok vill bo kvar i Visby.

Häradshövdingen i Gotlands gödra härads domsaga Hugo Kroak hemställer hos k. m:t om tillstånd att fortfarande fr. o. m. år 1933 få ha sin bostad och damsagans kansli i Visby. År 1927 erhöll han sådant medgivande till 1932 års slut. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

A.B. Visby bryggerier

har i dag hållit ordinarie bolagsstämma å Gotlands Banks lokaler under direktör Allon de Jounges ordförandeskap. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen och vinsten disponerades enligt styrelsens förslag. Samtliga funktionärer, som voro i tur att avgå, omvaldes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Årets kyrkliga ungdomsdagar

ha i dag högtidligen öppnats med inledningsgudstjänst i domkyrkan kl. 12 midd. Det var en stor skara ungdom från både land och stad, som var samlad, och föregående års stora tillslutning tycks glädjande nog inte behöva prutas av på.
Som inledningspsalm sjöngs ps. 213: 1—3, varefter altartiänst förrättades av kyrkoherdarna Carl Söderberg, Othem, och G. Sjöberg, Klinte. Predikan hölls av kontraktsprosten G. Reuser. Dalhem, som varmhjärtat och manande talade över Luk. 9: 57—58, där någon säger till Jesus: »Jag vill följa dig, varhelst du går», och han svarar: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen, men Mänmiskosonen har ingen plats, där han kan vila sitt huvud». Med dessa ord vill Jesus säga, att han ej blott fordrar hänförelse av sina läriungar utan hel och full avgörelse, som går på djupet och inte sviker, när det kräves försakelser och offer av den egna viljan. Inledningsgudstiänsten avslöts med altartjänst och ps. 3: 7.
Sedan psalmen 206: 3 sjungits beträdde kontraktsprosten Carl Kihlén, Rute, predikstolen och höll ett föredrag, betitlat »Om andliga övningar».
Ämnet förefaller kanske en och annan något främmande. Talet om andliga: övningar möter oss emellertid redan i Nya testamentet, t. ex. i Mattel evangelium. Se vi närmare efter vad som här menas med rättfärdighetsövningar är det bl. a. bön. Det finns två slags bön, den bön som man ber i sin kammare och den gemensamma bönen, församlingsbönen. Denna är iu en andlig övning. »Öva eder alla till gudaktighet» är en apostolisk maning, som sammanhänger med en annan: »Visen ifrån dig käringaktigt tal». Sådant är oandligt. Talaren exemplifierade i fortsättningen de två begreppen andliga och oandliga övningar.
Som en första gudaktighetsövning kunna vi nämma, sade tal., regelbundna kyrkobesök. Där kommer en andlig kraftutveckling till synes. Det är därvid icke åhörandet av predikan som är huvudsaken, utan det är den gemensamma bönen. Bönen är uppfostraride, är en andlig övning.
Tal. gav i detta sammanhang ungdomarne en erinran om konfirmationen och ved den innebär samt framhöll gudstjänsten som det centrala i det kristna livet. Talaren utvecklade vidare innebörden och betydelsen av oiika böner, såsom bordsbön, morgon- och aftonbön etc.
Samvaron avslöts med psalmen 210: 9—12. Därefter hölls middagsrast.
Programmet fortsätter i eftermiddag kl. 5 med föredrag i domkyrkan av kyrkoherde A. Kronqvist, Burs, som talar över ämnet »Tro och gärning», därefter blir det em stunds gemensam psalmsång. Kl. 1/2 7-hålles liturgisk aftonandakt, varefter deltagarna samlas i Arbetareföreningens lokal till tesupé med samkväm.
Söndagens progråm inledes med morgonbön i domkyrkan kl. 8 f. m. Vid högmässogudstiänsten predikar biskop Rundgren, som även kl. 5 e. m. håller föredrag över ämnet »Om den egna själens vård».
Kl. 6 avslutas ungdomsdägatna med nattvardsgång, varvid skriftermålet hålles av domkyrkokomminister Nils Öberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Visborgs fältrittklubb

har i dag ridit sin femte höstjakt. Sanlingen skedde vid Langenshage, där 12 ryttare infunnit sig, och med kapten Oscar Nettrén som master gick ritten över omväxlande hinder till Visborgs slätt, där kvistarna vid halali utdelades av överstelöjtnant H. Tillberg.
Nästa jakt blir Hubarturjalten, som rides i Tingstäde torsdagen den 3 nov.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Arméns hushållning ventileras.

K. m:t har befallt, att samtliga fördelningsintendenter, fästningsintendenten i Boden samt stabsintendenterna vid militärbefälet å Gotland och vid Östra brigadens stab skola sammanträda i Stockholm den 10 och 11 november för att avhandla viktiga frågor rörande arméns kassa- och räkenskapsväsende samt arméns utrustning och underhåll. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Samma pensionsålder för alla statstjänstemän?

Länsstyrelsen i Visby säger sig i yttrande till k. m:t icke kunna tillstyrka den i 1930 års pensionssakkunnigas förslag till pensionsreglemente för civila befattningshavare upptagna graderingen ifråga om tjänstemännens pensionsålder. Enligt denna skulle vid ett och samma ämbetsverk tillämpas en pensionsålder av 63 år för tjänstemän i de lägre lönegraaerna, 65 år i mellangraderna och 67 år för tjänstemännen i de högsta lönegraderna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Landsstaten

T. f. landssekreteraren jur. dr C. G. Ihrfors i Visby har anmält sig som sökande till landssekreterartjänsten i Gävleborgs län. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252