Begrafning.

I dag jordfästes stoftet efter f. vice konsuln Lars Niklas Eneqvist. Å flera enskilda ställen i staden samt å alla i hamnen liggande fartyg, deribland ett utländskt, flaggades å half stång, såsom en aktningsbetygelse för hvad den aflidne i lifstiden under sin bästa verksamhetsperiod verkat såväl i kommunens intresse som till sjöfartens fromma. På sin tid var han egare till ej mindre än nitton större och mindre fartyg, som gingo på nästan alla farvatten. Hvile han i frid!

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 april 1883
N:r 33.

Stoftet

af aflidne dr D. Söderberg jordfästes i går uti Visby domkyrka af biskop L. A. Anjou, Då liktåget, som företräddes af den aflidnes kusin, prosten B. N. Sundahl, hunnit fram i koret, uppstämdes från orgelläktaren af musikaliska sällskapets kör »Mozarts requiem», hvarefter jordfästningen egde rum. Vid liktågets utgång ur kyrkan utfördes af samma kör »Tonernas våg».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

En begrafning

utan presterligt biträde och kyrkliga ceremonier har nu åter egt rum inom stiftet. Anmälan har nämligen inkommit till domkapitlet från kyrkoherden i Sanda, att en baptist derstädes sjelf begraft ett sitt barn utan pastors tillåtelse.
Som bekant blef en baptist instämd förra månaden till norra häradsrätten i ett dylikt mål.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Maj 1882
N:r 36

Direktör Bergmans jordfästning

egde rum i förgår i Vesterhejde för tillfället sorgklädda kyrka och förrättades af församlingens kyrkoherde dr Öfverberg, som dervid i hjertliga ord tolkade saknaden efter den bortgångne. Såväl i kyrkan efter jordfästningens slut som vid grafven, dit liket bars af elever vid landtbruksskolan, utfördes qvartettsång af den aflidnes närmare vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 April 1882
N:r 32

Från landsbygden.

HÖRSNE 20 juni.
En treflig fest firades härstädes på Norr då nämdeman O. J. Larsson och hang hustru, född Kolmodin, firade sitt silfverbröllop. I derag trefna, alltid gästfria hem samlades släkt och närmaste vänner för att uppvakta och lycköngska silfverbrudparet. Under idrott och muntert Sarospråk, omväxlande med. bordets njutningar, fortgick den animerado festen under den vackra söndagseftermiddagen såväl inom som utom hus. De församlades gemensamma hjärtliga lyckönskningar framburos af en bland festdeltagarne. Först fram på småtimmarna skedde uppbrottet i den ljusa sommarnat codan ett varmt och hjärtligt tack framburits både från och till festföremålen och Guds välsignelse nedkallats öfver deras hem.
K.

FOLE, 21 juni.
Till den sista hvilan vigdes förliden lördag å Fole kyrkogård stoftet af fröken Anna Fohlin från Stora Tollby i närvaro af släktingar till den aflidne och en gtor vänkrets jämte öfriga församlingsbor. Jordfästningen förrättades vid grafven af kyrkoherde Lindfors, gom höll: en längre dödsbetraktelse och särskildt talade om den åflidnas lifsgärning. Efter begrafvelseritualen sjöngs ps. 452 v. 2, och verser upplästes af skollärare A. Bodin till den aflidneg minne. En gtor mängd blommor och kransar fylde grafven.
Genom sitt rättframma vänliga! uppträdande och sitt utpräglade ordningssinne, genom städse ådagalagd beredvillighet att bistå, där sjukdom och nöd var rådande, vann dos aflidna i lifgtiden många vänner, hvilka nu jämte åldrig moder och en kärleksfull broder stå sörjande vid den alltför tidigt öppnade griften.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Gotländingen J. Söderströms begrafning

försiggick 5:te dennes i Borgholm. Jordfästningen skedde i kyrkan, som var klädd och smyckad på det smakfullaste sätt. Altaret och predikstolen voro öfverdragna med svart och hvitt samt blommor och grönt. En sångkör bidrog att högtidligt stämma de många åhörarne, som uppfylde templet. Stadens kyrkoherde tolkade i varma och till hjertat gående ordalag hvad den gamle varit för samhället och påminte om huru viss döden är samt huru vigtigt det är att hafva ett grundadt hopp om ett lif efter döden. Från kyrkan tågade processionen genom staden, der bodarne voro stängda och endast sorgklädda invånare kastade en sista saknadens blick på den käre gamle, som nu för alltid lemnade dem. De flesta af stadens herrar följde i vagn stoftet till Köpings kyrkogård, der det nedsattes vid sidan af maka och barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 December 1881
N:r 99

En högtidlig begrafning

egde igår afton rum, då fru Emmy Hallenbergs, född Herlitz, stoft invigdes åt den sista hvilan. Vid sorghuset slöt sig till liktåget en stor mängd vänner och bekanta. Jordfästningen förrättades af kyrkoherden O. Öfverberg i härvarande domkyrka, som var till trängsel fyld af åskådare. Af en kör afsjöngos Cherubinis »Requiem» och psalmen 452. Den med blommor och kransar rikt smyckade kistan fördes derefter till kyrkogården, der en qvartett sjöng vid grafven »Mitt lif är en våg» och »Stilla, O, stilla».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Mars 1881
N:r 25

Militärbegrafning

har det idag åter varit här i staden, i det den i fredags å sjukhuset på Visborgs slätt aflidne beväringsrekryten på 3:e kommaniet 568 A. Åkerlund under militära hedersbetygelser fördes till sitt sista hvilorum å Visby kyrkogård. Processionen afgick kl. 11 f. m. från Visborgs slätt med musiken i täten, och den aflidne följdes till igrafven af sitt kompani med kompanichefen kapten Vinblad von Walter i spetsen. Klockan 12 förrättades den, högtidliga och stämmingsfulla jordfästning en å kyrkogården. Regementspastor Thevander officierade därvid, och regementsmusiken utförde vid grafven några stämningsfulla nummer.
Den aflidne var bördig från Gnesta och tillhörde årets fastlandsbeväring.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Juni 1915
N:r 136

Jordfästning.

Till grafvens frid vigdes i går stoftet af framlidne skomakarmästaren och borgaren J. O. Österberg i närvaro af den bortgångnes maka och son, Arbetareföreningen, samlad en corps, under sitt florbehängda standar, medlemmar af Handtverksföreningen och Skomakeriidkareföreningen jämte andra vänner och bekanta.
Processionen afgick från sorgehuset kl. half 3. Vid framkomsten till kyrkogården bars den med blommor och grönt smyckade kistan från likvagnen in i grafkapellot och nedsattes på katafalken. Sedan ps. 452:1 sjungits, höll pastor Josef Söderberg ett kort, känsligt griftetal och förrättade därefter jordfästningen samt lyste till sist frid öfver stoftet, hvarefter sjöngs ps. 496: 3. Därmed var den högtidliga akten slut och. kistan utbars och nedsänktes i grafven.
Vid grafven sjöng Arbetareföreningens sångkör »Ljuft är att hamna», hvarefter kamrer I. Gustafson med några onkla, ur hjärtat gående ord tackade den hädangångne för det goda föredöme han under sitt trettioåriga medlemskap af Arbetareföreningen städse gifvit och bragte den hänsofne föreningskamraternas sista hälsning. Därpå sjöng förutnämda kör »Lugn hvilar sjön».
Bland kransar som sändts till den aflidnes bår märktes en från Visby Arboetareförening (Med minnesgodt tack för fullgjordt värf), en från Skomakeriidkareföreningen (Hvila i frid) samt en från Fandtverketöreningen och dess pensionskassa, samtliga tre med blå och gula band.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Juni 1915
N:r 134