Genom auktion,

som onsdagen den 15 nästinstundande April kl. 12 på dagen färättas såväl å Landskontoret härstädes som ock, genom vederbörande kronofogde, som dertill härigenom förordnas, å f. d. kaplansbostället Sigleifs i Westerhejde socken af Gotlands Sa dra Fögderi, varda berörda boställe, k mantal, samt Westerbejde annexhemman om k mantal utbjudna att å arrende af vertagas; varande, förutom de närmare underrättelser, som komma att vid auktionsförrättningarne meddelas, derför följande vilkor bestämda:
F. d. kaplansbostället Sigleifs med åbyggnader och Westerhejde annerhemman, med undantag dels af annexhemmanets skogsmark och dels af de under samma hemman lydande, åt klockaren i Westerhejde socken för närvarande upplåtne smärre åkerjordar, utarrenderas gemensamt under en tid af 20 år, eller från den 1 Maj 1874, då tillträde sker, till samma tid 1894, då arrendet utan föregången uppsägning upphör.
Arrendatorn får under iakttagande af här gjorda bestämmelser och undantag ofvanberärda hemman fritt bebo och bruka samt åtnjuta alla de förmåner och friheter, hvilka lagligen äro eller framdeles varda ecclesiastika boställen beviljade.
Till gårdens behof må arrendatorn använda å hemmanen växande skog, men förbjudes att af densamma något försälja eller bortföra, och skall i öfrigt ställa sig gällande skogsordningar till efterrättelse.
Nyodling af skogs- eller ängsmark må, under iaktagande af hvad som för fällande af ekeskog samt maste- och storverksträd föreskritvet är, arrendatorn tillåtas; dock är honom uttryckligen förbudet att genom så kallad flåhackning och torfbränning verkställa odling, innan han sökt och dertill erhållit tillstånd.
Allt hö, foder och halm samt all spillning skall vid gården och till dess nytta förbrukas och intet derat försällas eller förskingras.
All åkerjord skall väl häfdas och i den mån densamma icke är utlagd till gräs, vederbörligen höstplöjas. Minst 1/8 af åkerarealen bör årligen trädas och gödslas. Under de fem sista arrendeåren skall minst en fjerdedel af åkerrymden årligen vara utlagd med artificielt gräs, hvaraf 1/8 bör vara utlagd med ett-årig och 1/8 med två-årig gräsvall. Under sista arrendeåret skall trädan behörigen beredas, gödslas och i god tid besås med höstsäde, för hvilket utsäde äfvensom för det under sista året utsådda gräsfrö arrendatorn af efterträdaren undfår godtgörelse efter vid afträdet gällande medelmarkegångspris.
Sedan arrendatorn efter laga syn emottagit hemmanen med byggnader, åligger det honom att de förra på föreskrif vet sätt sköta och de sednare sjelf underhålla samt när behof deraf göres, ombygga, så att vid arrendetidens slut ej allenast egorna med gärdesgårdar och diken må vid afträdet befinnas i väl häfdadt skick utan jemväl åbyggnaderna vid samma tillfälle vara försatta, enligt gällande författningar, i laggildt stånd.
Arrendatorn bör ansvara för hemmanens alla lagligen åliggande och utskylder af hvad namn och beskaffenhet de vara må eller framdeles blifva bestämda, så ock för alla de kostnader i och för möjligen inträffade, laga skifte, hvilka eljest af boställsinnehafvaren skola gäldas.
Laga syn skall å hemmenen företagas såväl vid tillträdet som vid d tillfällen i öfrigt då verkställd ekonomisk besigtning eller andra förhållanden möjligen kunna till förordnande om en dylik åtgärd föranleda; hvarje femte år skall ekonomisk besigtoing hållas. De vid dessa syner och hesigtningar erforderliga kostnader tillkommer det arrendatorn att ensam erlägga.
I årligt arrende, hvilket å den tid, som för uppbärande af kronans räntor årligen föreskrifves, skall till kyrkoherden i Stenkumla pastorat erläggas, betalas penningvärdet enligt gällande medelmarkegångspris, af Trehundrasextio (360) kubikfot spannemål, hälften såg och hälften korn, hvarförutom arrendatorn åligger att såsom städja till boställsinnehafvaren vid ofvannämnde tid utgåva det belopp, hvartill den penninge-afgift, som utöfver stadgade spannmåls-arrendet vid auktionen erbjudes, kan uppgå.
Arrendatorn, som vid kontraktets undertecknande skall ställa till vederhäftigheten godkänd borgen för alla arrendeskyldigheternas fullgörande under de fem första arrendeåren, äfven för det fall, att arrendatorn skulle ur der tiden aflida, åligger det att för femte arrende-årets utgång för de följande fem åren anskaffa ny sådan borgen, hvilken sedermera för lika många år intill arrendetidens slut och alltid ett år före borgenstidens utgång skall förnyas.
Arrendatorn åligger att för byggnaderna å hemmanen i häradets brandstodsförening inträda, hvarjemte han är pligtig att, om åbyggnaderna afbrinna, dem åter uppföra emot brandstodsbeloppet, som i sådant fall då må till honom utbetalas emot särskilda ställd borgen för medlens behöriga användande till de afbrända eller skadade husens iståndsättande.
Brister arrendatorn i fullgörandet i ett eller annat hänseende af nu bestämda vilkor, har han, om sådant yrkas, förverkat kontraktet och gjort sig af arrendet förlustig. Han skall i sådant fall vara skyldig att icke allenast hemmanen vid derefter inträffande laga fardag afträda, utan han skall ock ersätta den af uraktlåtenheten för hemmanen uppkommande skada.
Afgifvande anbud äfvensom borgen, hvilken vid auktionstillfället bör uppgifvas, komma att af Konungens Befallningshafvande och Domkapitlet härstädes pröfvas.
Wisby Landskontor d. 26 Jan. 1874.
RUD. HORN. L. A. ANJOU. D. SÖDERBERG. O. W. LEMKE. C. J. BERGMAN. Johan Gardell. N. F. Öfverberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *