Poseidon,

bogserande ”Sif,” ankom tisdagsafton till Norrköping, efter att hafva i större delen af skärgården genomträngt 2 á 3 tums is. ”Gotlands Tidnings” uppgift, att Poseidon samma afton skulle ha inträffat vid Arholma, måtte således bero på något misstag, isynnerhet som nämde tidning tillika uppger Norrköping som destinationsort. Arholma ligger nämligen, som vi veta, mellan Norrtelje och Grisslehamn; och kommer man dit, när resan gäller Slite — Norrköping, måste man antingen gå i ”mycket stark dimma” eller finna nöje i längre lustresor, till hvilka Februari månad likväl ej är lämplig, isynnerhet när man kan bli utsatt för ”en storm på hafvet”. Kapten Wicksell som ger lustresorna på båten tillsvidare, återvänder med Poseidon idag från Norrköping ginaste vägen till Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Okynne.

Vid härvarande vattenkuranstalt ha ånyo omkring 20 stycken fönsterrutor blitvit inslagna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Offentlig auktion.

Lördagen den 27:de nästkommande Mars från kl. 10 f. m. låter sterbhus delegarne efter aflidne värdshus-föreståndaren O. F. Ahlstedt i det s. k. Värdshuset vid Fårösund meddelst offentlig auktion till den högsthjndande försälja hela qvarlåtenskapen efter bemälde Ahlstedt bestående af : Nysilfver, Kopper deribland ett parti skeppsbultar, Malm och Messing, Tenn och Blecksaker, Glas och Porselin, Möbler: såsom Bord, Stolar, Sängställen, Speglar, Linne och Sängkläder, den aflidnes gångkläder och skodon, Jernsaker af flera slag derihland ett större parti skeppsjern såsom Bultar, gtöfre Knän, gröfre och smäckra Kettingar, Driks- och Fiskkärl, Fiskredskap såsom strömmingsgarn, Flendrenät, en Fiskbåt med segel, 3 tunnor Gotlands strömming, några tunnor Tjära, ett parti Råg, Humla, en Handqvarn, Tomsäckar, Kreatur såsom 2:ne Mjölkekor, några st. Lam, en Sugga, m. m. m. m. son: icke så noga kan specificeras. För godkände inropare lemnas betalningsanstånd till den 1:ste September innevarande år.
Hägur i Bunge den 24 Febr. 1874.
Efter anmodan
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Militär nyhet.

Enligt hvad som berättas från Klimehamn, lärer Herr Militärbefälhalvaren förfrågat sig hos dervarande kommunal-styrelse, huruvida ingvartering derstädes kunde erhållas för beväringens officerare under innevarande års officersmöte, hvilket i sådan händelse skulle der förläggas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Meddelst offentlig och frivillig Auktion

som Tisdagen den 3 nästkommande Mars från kl. 10 f. m. kommer att förrättas vid Bläsor i Fleringe försäljer till den högtbjudande i mindre utrop: större partier storsill, fetsill’ blekingesill, skärströmming, bergfisk, nötkött, rökt fläsk, sigtad råg och kornmjöl, risgryn, korngryn, bruna bönor, murtegel, allt af utmärkt god beskaffenhet bomullstyger och duker, gammal segelduk, och mycket mera som icke så noga kan specificeras. För godkända inropare lämnas 4 månaders betalningsanstånd. Vägur i Bunge den 24 Februari. 1874.
Efter anmodan.
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Kungl. salut

gafs igår härstädes med anledning af hertigens af Westergötland 13:de födelsedag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Jernvägsfrågan.

Enligt hvad det förljudes, lär lektor Berlin, en af Westerviks mest framstående kommunalmän, utkommit i akt och mening att deltaga i ett till idag utsatt sammanträde i jernvägstrågan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Genom offentlig frivillig auktion,

som thorsdagen den 5:te nästkommande Mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Boter i Hejnum, låta sterbhusdelägarne efter afldne Kyrkovärden och Hemmansegaren å offentlig auktion, försälja hela lösöreboet bestående af silfver, koppar, messing, tenn och blecksaker, jernsaker, postlin, glas, linne, sängkläder den aflidnes gångkläder, möbler dels betsade dels målade bestående af Bord, stolar, speglar sängställen, soffa, hvarjehanda träkärl och husgerådssaker åker och körredskap såsom Res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, myll och klöshartvar mullföser, foder och vrångbäckar ett Tröskverk och vindmaskin Kreatur bestående af Hästar, flera par, Oxar, kor, ungnöt, lam, svin och gäss jemte mycket annat Säkra köpare erhålla anstånd med betalningen till den 5:te nästkommande september, andre ställe borgen eller betale genast.
Hejnum d. 24 Februari 1874.
Efter anmodan
Bernh Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Dödsfall. Josef Georg

Ett bergadt lam.
Att Herran, vår trofaste Gud, behagat efter ett kort lidande d. 23 Februari 1874 kl. 1/2 3 f. m. återtaga det dyra lån, Han gifvit oss i vår älskade son Josef Georg 8 mån. 24 dagar gammal, varder endast på detta sätt slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Herren gaf och Herren tog; välsignadt vare Herrans namn.
Joh. 1: 21. Marc. 10: 16.
Källunge den 23 Febr. 1874.
Olifvia Alfvegren, född Qviberg.
G. Edv. Alfvegren.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Dödsfall. Carl Magnus Hagelin

Att Handlanden Carl Magnus Hagelin stilla afled den 26 Februari 1874 å Egendomen Cathrinelund nära 60 gammal; Varder enligt den aflidnes önskan endast härigenom meddeladt.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17