Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
En fylleristkvartett
fick i dag med sedvanliga böter sona undfångna öfverförfriskningar.

Misshandel.
Det förut refererade misshandelsmålet mellan arb. Emrik Nilsson och vicekorpralen H. Johanssm förevar idag ånyo. Åklagaren, stadsfiskal Remén, och svaranden hade hvardera två vittnen inkallade. Da tre vittnenas berättelser giriga emellertid i sådan riktning, att ordningen mellan parterna tycktes böra vara omvänd. Svaranden tycktes vara det verkliga förfördelade och käranden den, som msshandlat svar. Det fjärde vittnet, en vicekorpral, afgaf ett mycket sväfvande vittnesmål. För ytterligare utredning uppsköts: målet 14 dagar.

För langning,
förut refereradt mål, dömdes i dag arbetaren Johan Nilsson att böta 65 kr.

Ljuset slocknade.
En chaufför stod tilltalad för att natten mellan 3 och 4 d:s ha färdats S:t Hansgatan utan att ha bakre nummerskylten å automobilm belyst. Han förklarade att lyktan varit tänd vid affärden hemifrån. Målet uppsköts till 27 d:s.

Friande jurydom.
I det af hofrätten återförvisade tryckfrihetsmålet mellan länsnotarien S. Hallström och redaktören för Västerhottenskurirsn G. Rosén i Umeå har juryn nu förklarat de åtalade artiklarna icke brottsliga.

Hustrumord eller icke?
Med hemmansägarne A. Persson och A. Högborg samt den senares hustru Brita Olsdotter, hölls påfredag tredje ransakningsn inför Bergsjö och Forssa tingslags häradsrätt. Sedan några Vittnen hörts, begärd åklagaren uppskof för vidare utredning. Svarandeombudet advokaten Romanus från Stockholm bestred uppskofsyrkandet. I enlighet med svarandeornbudets yrkande försattes Högberg på fri fot. Åklagaren ålades slutligt filreläggande till nästa rättegångstillfälle, som utsattes till 10 mars.

Strängare straff åt borgmästare Ahlstrand?
Det är förut omtaladt, huru borgmästare G. A. Ahlstrand i Umeå blef af Svea hofrätt dömd till mistning af sitt ämbete 16 månader för Visad vårdslöshet och oskicklighet vid handläggning af ett ärende röranda fördelning af köpeskillingarna för ett par exakutivt försålda fastigheter. Denna dom har justitiekanslärn på fredagen uppdragit åt advokatfiskalen vid svea hofrätt att Werklaga. Justitiekanslärn förmenar nämligen, att borgmästare Ahlstrands ämbetsfel kunna anses ha blifvit af hoträtten för mildt bedömda.

Fahlanderska växelmålet.
Fahlanderska målet förekom åter i lördags. Jar. kand. Ekström återkallade, sin angitvelse, enär han fått full likvad af Fahlander. Advokaten Löfgren anförde, att den undersökning, som pågår angående F:s sinnesbeskaffenhet, gifvit vid handen, att F. utan att vara direkt sinnessvag fyller psykiskt abnorm drack sannalikt vid brottets begående ej varit vid sina sinnens fulla bruk. Åklagaren yrkade, att handlingarna i målet skulle öfverlämnas till andre stadsläkaren för inhämtande af dennes utlåtande.
Rätten biföll detta yrkande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *