Visby

Kronoskatten för fjolåret.
Bevillning af fast egendom till ett uppskattadt värde af 15,764,000 kr. (hvaraf jordbruksfastighet för 550,800 och annan fastighet för 15,213,300 kr.) skall erläggas i staden Visby med tillhopa kr. 790:34 samt bevillning af en till 4,495,676 kr. uppskattad inkomst, efter afdrag enligt § 12 bevillningsförordningen af bevillningsfria 728,900 kr., med kr. 3,760:41, sammanlagda bevillningen af fast egendom samt af inkomst alltså kr. 4,550:75, Och inkomst- och förmögenhets- skatten utgår med kr. 87,593:65 efter ett taxeradt belopp af 4,281,800 kronor. (Värdet å den fasta egendom, hvarför bevillning icke erlägges, har uppskattats till 4,064,800 kr., hvaraf för 2,514,600 kr. värde tillhör staten och för 1,550,200 kr. kommuner, menigheter m. fl.)

Hvad Gotlands landsbygd beträffar uppgår bevillningen af fast egendom till sammanla.gdt kr. 2,478:46 djordbruksfastigheten med ett värde 35,660,300 och annan fastighet med 7,389,700 kr. värde) och bevillningen af inkomst uppskattad till 3,185,247 kr. efter af-drag för bevillningsfria 1,005,307 kr. till kr. 2,173:96, sammanlagda bevillningen af fast egendom samt af inkomst utgörande alltså kr. 4,652:42, och inkomst- och förmögenhetsskatten utgår med kr. 42,669:80 efter ett taxeradt belopp af 3,722,000 kr. (Värdet å den fasta egendom, hvarför bevilling icke erlägges, har uppskattats till sammsanlagdt 6,315,900 kr., däraf fastigheter för 2,047,300 kr. tillhörande staten och för 4,268,600 kr. Värde tillhöriga kommuner, menigheter m. fl.)

Till adjutant hos konungen har kaptenen vid flottan Claës 0. Lindssatröm, gotl., utnämts.

Militarbefälhafvaren, åtföljd af stabsadjutanten löjtnant Ohlson och t. f. fortifikationsbefälhafvaren löjtnant Rosensvärd, utreste i förmiddags till Tingstäde.

I Stenkumla kyrka förrättades gudstjänsterna under söndagen och trettandagen af lektor A. Hjelm i stället för kyrkoherde C. Husander, som nämda dagar varit tjänstledig.

Förlofning år tillkännagifven mellan agronomen Folke Swahn i Kalmar och fröken Ebba Tiberg, dotter till rådman K. G. Tiberg, Visby, och hans maka i första giftet, född Calissendorff.

Uppflyttade uti högre lönegrad. Adjunkten vid Visby högre allmänna läroverk G. V. Bergendahl har med detta års ingång uppflyttats i 5:te lönegraden och musikläraren ,därstädes Herman Lindqvist i 3:dje lönegraden.

Postmästare Erik Gisslén, som samtidigt med sin befordran, till postmästare af klass I B placerats som föreståndare för härvarande postkontor, hitlände i söndags morse och inträdde omedelbart i tjänstgöring vid kontoret.

Till repetitionsöfning vid flottans signalstation i Stockholm 27 jan.-13 febr. ha från Gotland inkallats kronolotsen G. Högberg, Slite, fyrvaktar en V. Martin, Stenkyrkehuk, och fyrbitr. Chr. Engeström, Östergarnsholmes fyrplats.

Vetenskaplig alhandling. Såsom särtryck ur vetenskapsakademins »Arkiv för matematik, astronomi och fysik» har af trycket utkommit en afhandling af kapten Hjalmar A n6 r härstädes med titeln ”Induktionslösung litteraler Gleichungen”.

Arbetarföreningen hade i går afton sitt första sammanträde för året. Därvid introducerades tre nya medlemmar och invaldes två personer i föreningen. Ordförandena berättelse öfver föreningens verksamhet under fjolåret föredrags och lades till handlingarna.

Den nu pågående böneveckan inleddes igår afton med ett större missionsmöte i församlingshuset, hvarvid biskop von Schéele talade öfver Apostlag. 1:1=9. Tal. höllos för öfrigt af pastorerna 0. Hallberg och K. Thelander samt som afslutning af pastor J. Söderberg, hvilken äfven utförde solosång. Deklamation utfördes äfven under det välbesökta mötet af pastor Ernst Hejneman.

Höstsäden står sig bra på Gotland. Enligt hvad jordbrukskonsulenten dir. Richard Löfvenberg meddelar beträffande höstsäden, som flerestädes öfver på fast landet står och ruttnar på rot, växer den här på ej alltför samka marker bättre än man väntade efter den sena sådden.

Silfverbröllop firade här sistl. söndag styckjunkaren vid Gotlands artillerikår II. Fredin och hans mar ka, född Malm.

Igår firades silfverbröllop af f. d. källarmästare P. A. Eriksson härstädes och hans maka i närvaro af anhöriga och en talrik vänkrets. Många telegram och lyckönskningar ingingo med anledning af dagens betydelse.

Vädret år alltjämt vårlikt med klar luft och mild temperatur samt högt och jämt fördeladt lufttryck. Barometerstigningen omfattar nämligen hela Europa. För Sveriges vidkommande rapporteras från nästan hela landet klar himmel och lindrig kyla. Någon nederbörd, som kunde förskaffa oss litet snö och vinterstämning, tycks däremot, åtminstone för våra trakter, ej komma att inställa sig.

I metodistkyrkan hölls i går afton en treflig fest, gemensamt anordnad af Epworth- och Junuior- föreningarna. Pastor Petersson talade öfver Dav. 148 ps. 12 och 13 verserna, och tal höllos därjämte af hrr Ålenius och Stengård m. fl. Körsång utfördes dels af juniorkören och dels af sångföreningen, och för öfrigt förekom växelsång, berättelse- och poemläsning samt en dialog kallad »Krig och Fred». Festen var rätt talrikt besökt.

Rådstupredikan hölls i dag kl. 10 förmiddagen i domkyrkan härstädes i närvaro rådhusrättens och poliskårens ledamöter, m. fl. Predikan hölls, efter afsjungande af ps. 309: 1-3, af pastoratsadjunkt J. Söderberg, som talade ölver Esaias 56:1, handlande om rätt och rättfärdighet, två begrepp som icke alltid äro detsamma. Guds frälsande kärlek bör stå bakom Guds rättfärdighet, och vi, böra se till att så sker äfven i vårt lif och i de domar vi afkunna.

80-års fest firades i går afton å Mellangatans ordenshus af logen Hoppets Här af N. G. T. 0. Efter musik af ordens musikkår höll redaktör 0. E. Jakobsson ett hälsningstal samtidigt som han meddelade några drag ur logens 30-åriga verksamhet. Vidare utfördes musik å fiol och orgel af hr F. Borgström och frkn Ingeborg Kall. Bokhandlare C. 0. Wahlberg höll ett nykterhetsföredrag med stark religiös anstrykning. Festen afslutades med tal af logens ordförande, tunnbindare Hansson, och musik af musikkåren. Festen var besökt af ca 200 personer.

Sjuttio år fyller i morgon L d. fyrmästaren 0. W. du Rietz.

Från Gotland bördige hofrättsrådet Albert Nordin å Jönköping fyller i morgon 50 år.

Hofrättsrådet Nordin är som bekant född i Veskinde, där fadern var skollärare.

Han aflade studentexamen bär 1881 och hofrättsexamen i Upsala 1886, blef fiskal i Göta hofrätt 1895 och assessor därstädas 1897. Tillf hofrättsråd utnämdes han 1906. Sedan 1911 är N. stadsfullmäktiges .ordförande i Jönköping.

Hushållningsgillena. Bäls hushållningsgille har till ledamöter af bestyrelsen omvalt de i tur afgående samt har utsett till ombud för utseende 2 ledamöter i premieringsnämderna landtbrukare John Ericsson i Källunge med hemmansägarne Olsson, Gudrings i Vallstena, och N. Pettersson, Ekeskogs i (Källunge, som suppleanter samt till ombud vid sammanträde i svinslakterifrågan hemmansägarna Joh. Engström, Bjerge i Vallstena, John Ericsson i Källunge och Anton Erlandsson, Suderbys i Hejnum. Till nya ledamoter af hushållningssällskapet föreslogos 6 personer.

Intygsböcker för minderåriga arbetare. Enligt den nya lagen om arbetarskydd, som trädet i kraft med detta års ingång, får minderårig ej användas till arbete inom den större industrien, utan att arbetsgifvaren är försedd Med en för den minderåriga Utfärdad in, tygsbok, innehållande uppgifter i vissa afseenden rörande den minderårige. Med hänsyn till minderåriga, som vid nyssnämda tidpunkt redan användas i arbete, medgifves dock anstånd till i nästkommande april. Till följd däraf att bestämmelser angående läkarundersökning och besiktning af minderåriga arbetare, hvilka bestämmelser äro af grundläggande betydelse för affattningen af den viktigaste delen af intygsböckerna, ,ej förrän, vid årsskiftet kunnat fastställas af ???? har det emellertid aj varit möjligt för socialstyrelsen att förrän i dessa dagar fastställa formulär till intygsböckerna och gå i författning om deras tryckning. Sålunda torde jämväl i afseende å minderåriga, som efter årets ingång ntagits i arbete, ifrågavarande stadgande om intygsböcker ej kunna komma till tillämpning förrän om någon liten tid.

Fruktträdgårdens skötsel just nu. Väderleken påminner ju icke mycket om vintermånaden; hög temperatur och ständig nederbörd, det är en abnorm väderlek för denna årstid. Med anledning af den kolossala vattenmängd, som ständigt flödar, bör man efterse alla vattenaflopp från fruktträdgårdarna, så att vattnet må kunna rinna raskt undan och oj stå och gåra, bland fruktträden. Då ingen käle nu hindrar, kan man .vända de gamla gräsvallarna, där de ännu finnas kvar under fruktträden. Det är vidare en synnerligen lämplig väderlek till att rensa fruktträdens stammar och gröfre grenar från mossa och lös bark medelst skrapning. och borstning. Ympkvistar aftagas i denna månad och förvaras tills vidare i jord för att längre fram läggas i isdösen. Vi påminna särskildt om den nyttiga åtgärden att .omympa alla fruktträd, hvilka bära mindre. värdefulla eller för platsen olämpliga sorter, därför bör man nu förse sig med ympkvistar. Tag alltså dessa kvistar af goda, för platsen lämpliga sorter och endast af träd, hvilka burit frukt, helst af rikt bärande träd. Torra grenar kunna alltid borttagas, från fruktträden, den rätta beskärningen bör dock företagas längre fram.

Egendomsaffär. Egendomen Valdarfve i Eskelhem har af ägan ren, landtbrukaren Hugo Göransson, försålts till hr Olof Olofsson, Velinge i Buttle, för 18,000 kr. utan inventarier. Köpet har förmedlats af dir. L. Pettersson härstädes.

En ny skorsten har man i dag börjat uppsätta å taket till stadens ångspruta invid rådhusplan. Den gamla skorstenen, som länge varit fallfärdig, här samtidigt .aflägsnats.

I urarfvakonkurs har vid rådhusrätten i Oskarshamn boet efter anka jätten Gustaf Edman blifvit försatt.

Intaget fyrskepp. Fyrskeppet Kopparstenarna norr om Gotska Sandön har intagits för vinterperioden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 januari 1913
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *