Från landsbygden.

En treflig nykterhetesfest hade af härvarande blåbandsförening anordnat i går kväll kl. 6 i missionshuset, som med anledning häraf vackert dakorerats.
Festen inleddes med några hälsningsord af ordf., hr P. Björkqvist i Övide, hvarefter pred. Johansson från Norrlanda höll ett intressant nykterhetsföredrag, delvis med ledning af pa. 147. Efter föredraget sjöngs ett par sånger, hvarefter följde kaffedrickning vid ett trefligt dekoreradt bord, å hvars midt en liten vacker julgran prunkade. Sedan hvar och en fått sin del af den moterjella förfriskningen, läste v ordf., hr K. Kolmodin i Jufves, en anslående julberättelse, och när granen tändts sjöngs en koral, hvarpå hr M. P. Nilsson från Väte berättade om den första julgranen i New England, Nordamerika, och därefter afslöt med ett föredrag öfver Luk. 10: 30 ff tilllämpadt på nykterhetsverksamheten.

Sanda. 29 dec.
Trots det ruskiga vädret och dåliga väglaget var festen rätt talrikt besökt och om den pekuniära intäkten däraf än ej blef så stor som man önskat, så lämnade den i andligt afseande god behållning.

Vamlingbo 29 december.
Julgransfest för söndagsskolbarnen var sistlidne fredagskväll anordnad i kyrkan, som för tillfället var rikt upplyst. En ståtlig julgran tronade framme i koret och tändes af barnen, som i tur och ordning uppläste ett själfvaldt bibelspråk. För öfrigt upptog festen orgelmusik, körsång af sångföreningen på platsen, sång af barnen, predikan af kyrkoherde Bolin och samtal iskilda ämnen med barnen af folkskolläraren Lindvall. Till slut undfägnades barnen med hvar sin påse godter. Festen var besökt af så många deltagare som kyrkan beskvämt kunde rymma.
Hoburgs mejeriförening hade i fredags e m årsmöte, hvavid samtlige afgående styrelseledamöter omvaldes med undantag af hr E. Larsson i Simunde, som ersattes med hr Olof Kristiansson i Gervalde. Till revisorer utsågos hrr Rudolf Olsson i Nora för Vamlingbo, Viktor Hansson i Ottes för Sundre och Rudolf Gottberg i Långmyra för Hamra socken. Arvodet till verkställande direktören bestämdes till 300 kronor för nästa år.

Björke, 31 dec. 1912.
Föredrag i förening med konsert hade i går afton anordnats af Roma föreläsningsförening i hörvarande folkskola. Ämnet var ”Gotländsk folkmusik”, och föreläsare var folkskollärare S. P. Dahlström från Hejde, som med biträde af sin son folkskollärare E. Dahlström från Ronehamn och landtbrukare O. Åkerbäck från Hejde på ett mycket förtjänstfullt sätt både i ord och toner tolkade vår gamla härliga gotlandsmusik. Bland annat talades om de gamla gotländska bröllopen och föredrogos alla vid ett dylikt tillfälle brukliga musikstycken. Särskildt anslående var en så kallad ridmarsch, hvilken spelades som om man hörde bröllopsföljet först på afstånd och sedannärmare och närmare för att slutligen så småningom åter draga bort. Några mollpolkor föredrogos också och voro genom sin milda och stämningsfulla natur en verklig njutning att höra. Publiken visade sin djupa tacksamhet genom kraftiga applåder, hvilka upprepades flera gånger efter annan och framkallade ett extranummer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *