Kyrkoherde före 30 år?

Visby domkapitel tillstyrker hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — en av komministern i Liareds församling i Älvsborgs län C. J. Ljungberg gjord anhållan om tillstånd att söka och inneha kyrkoherdetjänst inom Visby stift, ehuru han ej uppnått en, ålder av 30 år.
Domkapitlet har ansett sig böra till bifall förorda framställningen med hänsyn till den synnerligen knappa tillgången inom stiftet på till kyrkoherdetjänst kompetenta präster och den visade obenägenheten hos präster av icke gotländsk börd inom andra stift att söka kyrkoherdetjänst på Gotland samt dessutom till don omständigheten, att icke mindre än tre kyrkoheedetjänster inom stiftet, vilka skola tillträdas den 1 maj 1921, bli inom den närmaste tiden till ansökan lediga.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *