Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Kravmålet mellan groshandl. Hj. Uebel i Stockholm och advokaten A. Åberg därstädes rörande åtebärande av ombudsmannaarvode i en rättegång, som svar. vid häradsrätten fört för kärandens räkning kommer att avgöras vid nästa sammanträde, då rätten meddelar utslag.

Utbekommande av födoråd.
F. lantbrukaren P. J. Pettersson, Mulde i Fröjel, hade till rätten stämt sin svärson Ferd. Olofsson, Alvegårda i Sproge, med yrkande om utbekommande av födoråd i enlighet med ett år 1897 upprättat undentagskontrakt. Detta hade tillkommit under den underförstådda förutsättningen, att Pettersson skulle stanna i Olofssons hem. Då så emellertid ej skett, hade kontraktets bestämmelser i vissa avseenden blivit svåra att uppfylla. För vissa produkter, som icke av kär. uttagits hade svar. år 1917 utfärdat revers motsvarande dessa produkters värde under de då senast flydda tio åren. För de allra sista åren hade kär. dock icke kunnat erhålla varken omtvistade naturaprodukter eller ersättning för desamma och ej heller förfallen amortering å ovan nämd revers. Härtill genmälde svar., att han aldrig förnekat dessa krav och ej heller gjort några svårigheter för deras uppfyllande, men kär. hade aldrig avhämtat sitt födoråd. Han ansåg därför rättegången onödig och yrkade ersättning för sin inställelse. Kär.-omb. fann kontraktet utvisa, att svar. vore skyldig tillställa kär. vederbörande produkter. Detta gällde naturligtvis självfallet amorteringen. Utslag vid fjärde sammanträdet.

Barnuppfostringsbidrag yrkar Klas Johansson, Gannarve i Fröjel i egenskap av barnavårdsman för ogifta Anna Klingbergs år 1917 födda dotter Agnes Maria att utfå av M. Karlsson i samma socken. På kär:s begäran handlades målet inför slutna dörrar.

Ofredande av fast fornlämning.
På avgivelse av riksantikvaren hade landsfiskal Jakobsson i Klintehamn i egenskap av allm. åklagare uttagit stämning å lantbrukaren Gunnar Pehrsson, Valva i Eskelhem, vilken skulle hava begått skövling av ett gravfält å sin faders ägor och därigenom överträtt lagen om fredande av fasta fornlämningar. Polisförhör har hållits, varav framgått att svar. med biträde av en dräng företagit sig att uppbryta en stenvast i avsikt att erhålla jämnare gränser på ett åkerskifte. Vid arbetet hade skelett och fynd redan första dagen erhållits och svar. hade därefter fortsatt en veckas tid med resultat att 6 skelett och ett 20-tal föremål av silver, brons och järn anträffats. Skeletten hade svar. låtit kvarligga i jorden. Åklagaren ansåg, att svar., så snart han träffat på skeletten, bort avbryta arbetet och anmäla fyndet för undersökning. Svar. sade sig icke ha kunnat tro, att det område där arbetet företagits kunnat betraktas såsom fast fornlämning, då intet i markens yta tydde därpå. Däremot skulle möjligen ett i närheten befintligt stenröse kunnat hänföras till sådant. Även grannar hade under odlingsarbete påträffat fynd, men det oaktat fått fortsätta med uppodlandet. Något undantag hade svar. icke därför kunnat tänka sig för här omförmälda område. Svar. framhöll också, att i händelse detta område kunnat betraktas som lagskyddad fornlämning, det hade bort som sådant friläggas vid laga skiftet, som i denna socken hållits efter den åberopade lagens tillkomst. Svar. bestred på dessa grunder åtalet. Om rätten ansåg lagbrott föreligga, begärde svar. att på grund av anförda omständigheter erhålla mild dom. Utslag vid fjärde sammanträdet.

En bärsärk.
Agenten Johannes Hallén i Etelhem stod av allm. åklagaren, landsfiskal Eneman, tilltalad för misshandel, begången mot handl. J. Lagerkvist i Etelhem, vilken svar. i hans handelsbod tilldelat ett slag över munnen, så att en tand blivit utslagen. Svar., som icke infunnit sig vid rätten, dömdes för utebliven inställelso till 25 kr:s böter, och ålades att vid nästa sammanträde, då målet åter förekommer, inställa sig vid vite av 50 kr.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 9 mars 1920.
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *