Försäljning av kasserad materiel.

För Fårösunds f. d. fästning skall försäljas 11 st. kasserade 12 m. m. 10-pipiga kulsprutor.
Till spekulanters kännedom meddelas:
att varje kulspruta, utom 2, är apterad på järnlavett med hjul;
att varje kulspruta, som väger omkring 100 kg, innehåller delar av metallegering till en vikt av 9 kg.;
att pipor och övriga delar till mekanismen äro av stål;
att skriftliga förseglade anbud skola vara undertecknad tillhanda senast den 11 instundande maj klockan 12 på dagen;
att anbuds omslag skall vara försett med påskrift; »Anbud å kulsprutor»;
att priset skall upptagas per st.;
att kulsprutorna finnas till påseende i Fårösund efter hänvändelse till undertecknad;
att för anbudsprövningen förbehålles en tid av högst 3 dagar;
att likvid skall erläggas vid anfordran och senast den 20 maj d. å;
att godset får avhämtas då likvid erlagts;
att den, som avgivit anbud, är därvid bunden under den för anbudsprövningen bestämda tiden;
att föreskrifterna i kap. III i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. landa till efterrättelse.
Fårösund den 24 april 1920.
Erik Ekström,
Kapten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *