Statslån till fiskare.

Gotlands läns hushållningssällskap anhåller hos lantbruksstyrelsen — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — om lån ur fonden för fiskerinäringens befrämjande med 5,000 kr. till När, Burs och Lau fiskeriförening för byggande av salteri och rökeri, 1,000 kr. till August Hederstedt i Klintehamn för inköp av motor och fiskredskap, 2,000 kr. till Per Persson i Katthammarsvik för inköp av motorbåt, 2,000 kr. till fiskeriidkarne L. E. Östman, Gumbalde i Lau, och Karl Johansson, Bjärges i Lau, för anskaffande av motor och redskap samt 2,000 kr. till fiskaren Ragnar K. E. Holmberg i Fide för inköp av motor.
Sälskapet erinrar om dels sina under fjolåret ingivna ansökningar om lån ur fiskerifonden å sammmanlagt 14,050 kr., å vilka ansökningar sällskapet nämda år icke erhöll något svar, och dels sällskapets ansökan i januari i år å 4,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *