Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 Juni, jakten Nanna, Kopaa, Dagerort, barlast.
Till Klinte: 21 Juni, jakten Två Bröder, Ahlström, Rostock, barlast; 23 Juni, Jakten Josefiva, Snöbobm, Femern, barlast; jakten Fyra Systrar, Löfberg, Sönderborg, barlast; galeasen Margareta, Nyman, Rostock, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 27 Juni, jakten Nanna, Kopaa, Burgsvik, barlast; skonerten S:t Olof, Lutteman, Katthammarsvik, barlast; 28 Juni, jakten Ina, Eskluond, Fårösund, bräder; 80 Juni, skonerten Adina, Danielsson, Åhus, slipers.
Från Klinte: 26 Juni, jakten Fyra Systrar, Löfberg, Simrishamn, kalk; briggen Amanda, Andersson, Cadiz, trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Från sjön.

Skonerten Laura, kapten Söderström, från Klintehamn inkom 26 Maj till Heiligenhafen.
— Till Neustadt inkommo 28 Maj skonerten Fru Lona, Nyman, från Vestergarn; 26 Maj afgick från Neustadt skonerten Viktor, Nyman, till Klintehamn. Till Wismar ankom 31 Maj skonerten Elisabet, Afvelin, från Klintehamn. Till Shields ankommo 29 Maj Spekulation, Lyth, från Slite och Tjelvar, Sandström, från Katthammarsvik.
— Skonerten Favoriten, kapten Hägvall, inkom i fredags till Helsingborg på resa från Gotland.
— Ångaren Lybeck, kapten Paulsson, hitkom i söndags vid 4:tiden på e.m. samt lossade här 34 kolly styckegods från Lybeck och 50 säckar mjöl från Malmö.
Ångfartyget afgick härifrån samma dags qväll till Gefle utan någon här intagen last.
— Sjöfarten på Lule öppnades i onsdags och på Torne i torsdags.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 13 Maj, skonrerten Augusta Maria, Österberg, Stockholm, tegel.
Till Ljugarn: 9 Maj, skonerten Nordstjernan, Österberg, Femern, barlast.
Till Slite: 9 Maj, galeasen Galatea, Nilsson, Ystad, sill; jakten Maria, Hejdenberg, Sölvesborg, barlast; skonertea Hilda Sofia, Sjögren, Landskrona, tomt fartyg; skonerten Amorina, Pettersson, Lybeck, tomt fartyg; skonerten Aldina, Danielsson, Trelleborg, barlast; skeppet Kristina, Nilsson, Varberg, barlast; 10 Maj, galeasen Albertina, Viman, Köbenhavn, mjöl; skonerten Telegrafen, Hansson, Trelleborg, tomt fartyg; 11 Maj, jakten Matilda, Bergedal, Wismar, barlast; skonerten John, Karlsson, Wismar, barlast.
Till Klinte: 3 Maj, galeasen Margareta, Nyman, Neustadt, barlast; 6 Maj, slupen Svan, Magnusson, Fårösund, potatis; 8 Maj, slupen Norden, Sjögren, Vestervik, tomt fartyg; jakten Fyra Systrar, Löfberg, Simrishamn, barlast; 6 Maj, jakten Doris, Nyman, Wismar, barlast; skonerten Karl, Pettersson, Kiel, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 12 Maj, galeasen Aurora, Karlström, Norrköping, släckt kalk; 18 Maj, galeasen Elisabet, Herlitz, Malmö, slipers; skonerten Retzia, Snoöbohm, Kiel, trävaror; 15 Maj, skonerten Hanna, Svensson, Åhus, slipers.
Från Slite: 11 Maj, slupen Maria, Hansson, Gefle, släckt kalk; 12 Maj, jakten Maria, Hejdenberg, Lomma, slipers.
Från Klinte: 4 Maj, skonerten Sofia, Lundgren, Neustadt, trävaror; 7 Maj, galeasen Margareta, Nyman, Femern, trävaror; slupen Svan, Magnusson, Göteborg, slipers; 9 Maj, skonerten Fritiof, Vessman, Apenrade, trävaror och slipstenar.
Från Katthammarsvik: 6 Maj, skonerten Tjelvar, Sandström, Newcastle, trävaror; 7 Maj, skonerten Viktoria, Spångberg, Lybeck, trävaror.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 24 April, skonerten Reoby, Monberg, Fredrikshald via Karlshamn, sill; 25 April, skonerten Telegrafen, Hansson, Malmö, tomt fartyg; 26 April, briggen Haabets Ankar, Johnsen, Sundesland, koks och jern; skonerten Gustaf Vilhelm, Eriksson, Stockholm, tomt fartyg.
Till Klinte: 19 April, skonerten Laura, Söderström, Neustadt, barlast; 20 April, jakten Doris, Nyman, Wismar, barlast; skonerten Sofia Fridrika, Landström, Kiel, barlast ; 21 April, jakten Elisabet, Afvelin, Wismar, barlast; 22 April, skonerten Felix, Gardell, Eckenförde, barlast; 23 April, skonerten Fru Lona, Nyman, Neustadt, barlast; jakten Josefina, Pouxon, Wismar, barlast; skonerten Lina, Pettersson, Wismar, barlast; 25 April, jakten Två Bröder, Ahlström, Rostock, barlast; skonerten Sofia, Lundgren, Neustadt, barlast; jakten Teodor, Toftén, Vestervik, tegel.

Utgångna:
Från Visby: 24 Apri!, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, trävaror; jakten Maria, Hejdenberg, Sölvesbotg, slipers; skonerten Activ, Schönberg, Åhus, slipers; skonerten Eilen, Olsson, Åhus, slipers; skonerten S:t Olof, Lutteman, Ystad, slipers; 25 April, skonerten Olga, Björkman, Trelleborg; slipers; skonerten Hilda Sofia, Sjögren, Landskrona, slipers; skonerten Augusta Maria, Österberg, Stockholm, kalk; skonerten Activ, Hansson, Göteborg, slipers; skeppet Moya, Lyberg, Faludden, barlast; skonerten Reoby, Monberg, Rsval, sill.
Från Ljugarn: April, jakten Pegasus, Mangelsen, Flensburg, trävaror och två hästar; 17 April, skonerten Nordstjernan, Österberg, Femern, trävaror.
Från Katthammarsvik: 22 April, briggen Svante, Stenberg, Newcastle, trävaror.
Från Klinte; 22 April, jakten Doris, Nyman, Wismar, trävaror och kalk; 24 Åpril, skonerten Laura, Söderström, Neustadt, trävaror och kalk; jakten Elisabet, Afvelin, Wismar, trävaror och kalk; 25 April, jakten Teodor, Toftén, Södertelje, kalk; skonerten Sofia Fredrika, Landström, Kiel, trävaror; jakten Josefina, Pouxon, Femern, trävaror och kalk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Gotlands ekonomiska förhållanden

under sistl. år omnämdes i föregående nummer hufvudsakligen med hänsyn till dess handel samt dess utförsel och införsel. Vi skola nu närmare taga i betraktande äfven öfriga näringar, dervid börjande med sjöfarten.
Af Gotlands handelsflotta, som vid 1883 års slut utgjordes af 4 ångfartyg, 6 skepp, 4 briggar, 43 skonertar och galeaser, 2 koffar samt 34 slupar och jakter eller 93 fartyg om tillsammans 9,259,07 tons, hafva under sistl. år 3 skonertar om 370,69 tons förolyckats samt 1 skonert och 1 slup om 104,04 tons sålts, hvaremot 2 skepp, 1 galeas och 1 slup om 727,20 tons inköpts samt 1 skepp om 215,92 tons åter tagits af grund för att repareras, hvadan flottan vid 1884 års slut bestod af 4 ångfartyg, 9 skepp, 4 briggar, 40 skonertar och galeaser, 2 koffar samt 34 slupar och jakter eller 93 fartyg om tillsammans 9,727,46 tons.
De in- och utrikes orter, med hvilka öns befolkning för öfrigt hufvudsakligen underhållit handelsförbindelse under sistl. år, hafva varit : Nederkalix, Lule, Skellefts, Ume, Örnsköldsvik, Hernösand, Lunde, Sandsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gefle, Upsala, Vesterås, Örebro, Stockholm, Södertelje, Eskilstuna, Norrköpiog, Linköping, Mem, Söderköping, Vestervik, Loftahammar, Oskarshamn, Mönsterås, Borgholm, Kalmar, Ronneby, Karlshamn, Åhus, Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Göteborg och Uddevalla samt Uleåborg, Nikolaistad, Åbo, Helsingfors, Hapsa!, Libau, Königsberg, Danzig, Kolberg, Swinemynde, Rigenwalde, Rostock, Wismar, Lybeck, Neustad, Heligenhafen, Lomkenhafen, Trauenburg, Femern, Kiel, Holtenau, Eekenförde, Arnis, Flensburg, Apenrade, Veile, Randers, Aalborg, Korsör, Nykjöping, Kallundborg, Vordingborg, Kjöge, Köbenhayvn, Roeskilde, Helsingör, Kristiania, Stavanger, Bergen, Trondbjem, Blyth, Newcastel, Shields, Sunderland, Hull, Middlesborough, London, Dublin, Bremen, Shiedam, Harlingen, Gravelines, Honfleur, Gibraltar, Almeria, Torrevieja, Kagliari, Newyork och Rio de Janeiro.
Trafikförhållandena i Gotlands hamnar framgå tydligast genom följande öfversigt öfver in- och utgångna fartyg under åren 1882—1884:

Djupet i Visby yttre hamn utgör i likhet med förlidet år 14 till 16 fot och i inre hamnen 11 1/2 till 13 fot. Beträffande landthamnarne hafva under år 1884 inga nämnvärda förbättringar med dem vidtagits.
Årets tulluppbörd, jämförd med de närmast föregående åren, visar sig sålunda:

Orsaken till den rena tullens minskning under år 1884 emot hvad den utgjorde nästföregående året är, yttrar tullkammaren, att tillskrifva det förhållandet, att någon sådan direkt införtullning af ett större parti socker, som då här ägde rum, icke ansetts fördelaktigt att fortsätta med, och skälet till minskningen af båkafgiften för den utrikes sjöfarten ligger dels i den senaste båkafgiftsförordningens liberalare stadganden, dels ock i destryckta konjunkturerna för sjöfarten i allmänhet under året.
Beträffande tullbevakningen på ön har tullkammaren ingenting annat att derom anföra än att upprepa hvad som anfördes år 1883 rörande det tidvisa behofvet af extra förstärkning af bevakningspersonalen i Visby under seglationstiden och lämpligaste sättet för detta behofs afhjelpande.
Af bruks- och fabriksanläggningar finnas endast följande nämnvärda, nämligen i Visby stad och dess närhet: en kalkugn, en cementfabrik, ett marmorsliperi jämte stenhuggeri, 4 garfverier, 3 färgerier, en ångqvarn, en vattenmjölqvarn, 2 större och 4 mindre vädermjölqvarnar, ett mejeri och ett tegelslageri, samt ett jerngjuteri, en mekanisk verkstad, ett ångbränneri och en tändsticksfabrik, hvilka fyra sistnämda anläggningars rörelse tills vidare upphört eller nedlagts; i Klinte distrikt: ett tegelbruk, en kalkugn, ett färgeri, 3 garfverier, en vattensåg med mjölqvarn, 2 vattenmjölqvarnar, 2 vädermjölqvarnar, 2 ångsågar, af hvilka den ena är förenad med 2 mjölqvarnar, ett mejeri, ett ångbränneri och en ångmjölqvarn; i Burgsviks distrikt: ett garfveri, ett färgeri, en vädermjölqvarn med grynverk och ett under anläggning varande mejeri; i Rone distrikt: 2 garfverier, ett färgeri, ett ångsågverk och ett stenhuggeri; Ljugarns distrikt: 3 ångsågar jemte mjölqvarnar samt 20 kalkugnar, hvilka sistnämde numera sällan begagnas; i Katthammarsviks distrikt: endast några kalkugnar, hvilka dock under året icke begagnats; i Slite distrikt: 6 kalkugnar, 2 ångsågar och en ångqvarn; i Kyllejs distrikt: 10 kalkungnar, af hvilka endast 5 under året varit i verksamhet; i Fårösunds distrikt: 11 kalkungnar, som nästan varit obegagnade under året, samt ett tämligen förfallet vattenverk, begagnadt till qvarn och sågverk; samt i Kappelshamns distrikt: 7 kalkugnar, en vattenmjölqvarn, en vädermjölqvarn och en ångsåg.
För husslöjdens främjande hafva hushållningssällskapet för år 1884 beviljat ett förslagsanslag af 2,500 kronor, af hvilka 1,435 kronor användts, landstinget likaledes 2,500 kronor samt staten 500 kronor. Af dessa medel hafva 3,700 kronor uppburits af slöjdskolan i Visby, 75 kronor hvardera af slöjdskolornai Sanda, Mästerby, Vestergarn och Fole samt 30 kronor af skolan i Vänge (hvilka skolor dessutom, äfvensom den i Väte, erhållit hvarderå ett statsanslag af 75 kronor, hvarförutom 205 kronor utbetalts i stipendier till 4 slöjdlärareelever Visby i och 200 kronor anslagits till en slöjdförsäljninganstalt för länet. Dessutom äro ur en särskild fond 27 kronor utgifna som premier åt lärjungar i Visby slöjdskola.
Hvad angår fiskerinäringen, som fortfarande hufvudsakligen består i fångst i saltsjön af strömming, torsk, lax, flundra, gädda, aborre och sik, så har densamma äfven år 1884 varit otillräcklig för öbefolkuingens behof med undantag af inom Katthammarsviks distrikt, der fisket varit medelmåttigt, och inom Kyllejs distrikt, der fjällfisket d. v. s. af gädda, aborre och sik varit tämligen gynsamt. Dock har saltsjöfisket i sin helhet gifvit större afkastning sistl. år än under år 1883. Det under de senaste åren påbörjade laxfisket utanför Visby har under året idkats endast med tre mindre jakter och till icks obetydlig förlust för vederbörande. För vinnande omsider at det vigtiga mål till strömmingsfiskets uppbjelpande som afses med användandet vid sådant fiske af förut omnämda sankeapparat håfva äfven år 1884 undersökningar pågått, hvartillstaten lemnat ett anslag å 1,000 kronor och hushållningssällskapete 400 kronor.
I länets kreatnrsförsäkringsbolag voro vid årets slut försäkrade 892 hästar för 182,930 kronor och 913 kreatur för 93,253 kronor, hvilket utvisar en ökning af 14,415 kronor mot året förut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Bland tullplatser

med ständig bevakning under seglationsåret 1885 märkas Kappelshamn, Fårösund, Kyllej, Slite, Katthammarsvik, Ljugarn, Rone, Burgsvik och Klinte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1885
N:r 6.

Haveriauktion.

Genom offentlig auktion, som på begäran af härvarande franske v. konsuln hr J. N. Kinberg kommer att förrättas å stadeps auktionskammare, fredagen den 16 dennes klockan tolf (12) på dagen, försä!jas till den högstbjudande, i eft utrop, den till en del å Östergarnsholm och till en del å Katthammarsvik ilandbergade och upplagda lasten från strandade franska skeppet Abeille, som varit fördt af kapten A. Lebellour; och hvilken last, enligt konnossomentet, bestått af 282 tolfter plankor och 579 tolfter bräder, men som i öfverensstämmelse med öfver densamma verkstäld besigtning och värdering nu endast lärer utgöra ett kubikinnehåll af omkring 9,361 fot. Inropsbeloppet skall erläggas kontant och närmare underrättelser, vidkommande i fråga varande försäljning, kunna innan auktionen erhållas å hr Kinbergs kontor.
Visby den 8 Januari 1885.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Haveriauktion.

Genom offentlig auktion, som fredagen den 5:te nästkommande December från kl. 10 f.m. förrättas vid Katthammarsvik, försäljes för vederbörandes räkning dels de dit ilandbergade inventarierna, bestående af segel, tågvirke, stående och löpande gods, smärre kettingar, trossar och kablar, diverse proviantartiklar, m. m. efter å Östergarnosholm strandade Franska barkskeppet »Abeille», kapten A. Lsbellour, dels också det vid nämda holme liggande vraket efter samma fartyg, hvilket uppgifves hafva förbultning af koppar och jern och förbydning af zink, samt vid vraket liggande ankaren och ankarkettingar.
Betalningen erlägges kontant och öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionen.
J. N. KINBERG,
Fransk konsularagent.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 november 1884
N:r 96.

Vintertidtabellen

för postföringena på Gotlands landsbygd kommer att tilllämpas från och med 25 November. sedan den postkungörelse, som på annat ställe i tidningen återfinnes, redan var uppsatt, har nämligen ankommit telegram från poststyrelsen med anmodan att från sagde dag tillämpa vintertabellen äfven för posterna till Kräklingbo, Katthammarsvik, Ljugarn, Burgsvik och Ronehamn samt de under Hemse lydande stationer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 november 1884
N:r 94.

Vintern

har på östra kusten redan visat sin makt, i det att Östergarns hamn Katthammarsvik blifvit isbelagd så att i torsdags middag behöfdes 3 timmars tid för att från strandade ångaren uppnå land med ett telegram.

Gotlands Tidning
Lördagen den 29 november 1884
N:r 93.