Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby 4 Juli: skonert Filip, Olsson, Helsingborg, gödningsämnen. — Till Katthammarsvik 24 Juni: skonert Hazard, Höök; Åhus, barlast. — Till Ljugarn 19 Juni; skon. Berta, Österberg, Kiel, barlast; 23 Juni: galeas Anna, Rödström, Helsingborg, guano.

Utgångna: Från Katthammarsvik 28 Juni: skonert Hazard, Höök, Åhus, slipers; 29 Juni: skonert Sofia Fredrika, Lindahl, Neustadt, trävaror. — Från Ljugarn 25 Juni: galeas Anna, Rödström, Ronehamn, guano; skonert Berta, Österberg, Lübeck, plankor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1892
N:r 100

Lärarebefattningen

vid fasta folkskolan i Gammalgarns församling, Gotlands län, med hvilken klockare- och kantorstjensterna äro förenade, är ledig till ansökan; ansökningshandlingar, med nödiga betyg, till dessa tjenster insändas till skolrådet inom 60 dagar efter första införandet i Postoch Inrikes tidningar. Befattningarne tillträdas 1 Jan. 1893, men kunna som vikariat få bestridas under instandande hösttermin, som börjar 1 Sept.
Skollärarelönen enligt lag; kantors- och klockarelönen 45 kronor med skyldighet för klockaren att ställa sig till efterrättelse de stadgar, som äro eller framdeles blifva gällande. Alla tre tjensterna äro oskiljaktigt förenade; planteringsland för läraren och skolan finnes; sökande böra vara beredde att utan reseersättniog aflägga prof, om sådant påfordras.
Gammalgarn 1 Juli 1892.
SKOLRÅDET.
Adress: Visby & Katthammarsvik.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1892
N:r 100

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby 26 Maj: Skepp Roma, Bagliolo från Cagliari, salt; skonert Falk, Olsson, Kappelshamn, plank.

Utgångna: Från Katthammarsvik 28 Maj: Skonert Sofia Fredrika, Lindahl, Lybeck, trävaror; 24 Mej: skonert Elisabeth, Herlitz, Södertelje, slip ra.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1892
N:r 80

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Katthammarsvik 17 Maj: skonert Sofia Fredrika, Lindahl, Lübeck, sandbarlast.

Utgångna: Från Visby 18 Maj: jakt Kiara, Lande; Hangusund, barlast: 20 Maj: jakt Viking, Solberg, Valdemarsvik, ben.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1892
N:r 76

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby 8 Maj: jakt Klara, Lunde, Hangesund, sill; jakt Hanva, Huseby, Stavanger, Sill. — Till Kappelshamn 20 April: skepp Freja, Högberg, Visby, plank; galeas Apollo, Karlström, Visby, barlast; jakt Karolina, Pattersson, Visby, barlast; skonert Falk, Olsson, Visby, barlast; skon. Elisabet, Herlitz, Slite, barlast. 25 April: skon. Karl Johan, Brobäck, Ystad, barlast; skon. Alma, Öhman, Ystad, barlast. 3 Maj: skon. Falk, Olsson, Stockholm, tomt fartyg; skon. Karolina, Pettersson, Stockholm, diverse. 5 Maj: skon. Gustaf, Johansson, Fårösund, slipers.

Utgångna: Från Katthammarsvik 6 Maj: galeas Margareta, Nyman, Neustadt, trävaror. — Från Klinte 2 Maj: skon. Lovisa, Ablström, Rostock; jakt Doris, Hederstedt, Vismar, båda med kalk och trävaror; 3 Maj: skonert Fru Lona, Nyman, Svendborg. 4 Maj: skon. Fritjof, Atvelin, Howacht. 5 Maj: skonert Laura, Söderström, Kiel, alla med trävaror. — Från Kappelshamn 11 April: skon. Karolina, Pettersson, Stockholm, kalk; 12 April: skon. Karl Johan, Brobäck, Ystad, d:o. 18 April: skon. Alma, Öhman; Ystad, kalk och slipers; skonert Rapid, Gothberg, Ystad, slipers; skonert Gustaf, Johansson, Landskrona, d:o; 14 April: skonert Albion, Kolmodin, Karlshamn, kalk, 16 April: jakt Karolina, Pettersson, Visby, plankor. 28 April: skon. Favoriten, Hägvall, Landskrona, slipers; skon. Karl Johan, Haglund, Ystad, slipers. 25 April: galeas Apollo, Karlström, Stockholm, ekstockar; skon. Falk, Olsson, Stockholm, arb. kalksten. 27 April: jakt Karolina, Pettersson, Stockholm, d:o; skon. Alma, Öbman, År, tomt fartyg. 28 April: skon. Elisabet, Herlitz, Visby, slipers, 29 April: skon, Karl Johan, Brobäck, Mäl.rehamn, kalk, 2 Maj: jakt Ellen Maria, Karlsson, Söderhamn, kalk. 5 Maj: skepp Freja, Högberg, Grangemouth, battens, skon. Falk, Olsson, Stockholm, arbetad kalksten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1892
N:r 70

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Katthammarsvik 25 April: skonsrt Hazard, Höök, Åhus, barlast; 27 April: skonert Eilen, Hansson Neustadt, barlast.

Utgångna: Från Katthammarsvik 27 April: galeas Vilhelm, Bergedal, Slite, trävaror.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 April 1892
N:r 64

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby 25 April jakt Hoppet, Danielsson, Öland, potatis; — Till Slite 22 April: skonert Henrik, Falk, Halmstad; 23 April: skon. Henrik, Nyström, Köbenhavn; jakt Matilda, Lundberg, Vismar, jakt Alvine, Strömlund, Falkenberg; skonert Fenix, Rubar h, Malmö, skonert Delfin, Ahndvist, dite, alla med barlast. — Till Katthammarsvik 23 April: galeas Vilhelm, Bergvall, Vismar, barlast.

Utgångna: Från Visby 22 April: jakt Karolina, Pettersson, Kappelshamn, barlast; skonert Falk, Olsson, d:o, d:o; 24 April: skonert Retzia, Sandqvist, Lübeck, varor. — Från Slite 11 April: jakt Två Bröder, Hansson, Vestervik, kalk; 16 April: skon. Axel, Löfqvist, Danzig, kalk och kalksten; 19 April: skon. Elisabet. Herlitz, Kappelshamn, barlast; 23 April: skon. Kristina, Kindberg, Helsingborg, slipers; skon. Delfin, Ahnqvist, England via Skutskär, barlast. — Från Ljugarn 16 April: skon. Bertha, Österberg, Femern, trävaror.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 April 1892
N:r 62

Från landsbygden.

Katthammarsvik, 6 April.
Tvistiga anspråk och sölaktighet. I Dec. 1890 strandade å Salvoren en natt ett om vi ej misstaga oss finskt barkskepp, kommande från Medelhafvet med en last af salt och vin. Fartyget öfvergafs af besättningen — en del inventarier bergades visst och så hölls auktion å fartyg och last. Den senare å fartyget befintliga inropades af tvänne handl. från allra nordligaste pynten af ön för 2 kr. 50 öre. Då lastägarne sedermera skulle begifva sig till sin så billigt förvärfvade egendom, var fartyget försvunnet, sjunket.
Åtta fat vin drefvo samtidigt i land på Fårö, der bergarena, mot ringa betalning godvilligt lemnade dem till ofvannämda köpare af omskrifna last, enär dessa påstodo sig vara rätta ägare.
Juldagen flöto ett par vinfat, fylda, det ena med sherry och det andra med portvin, i land på Östergarnsholme, der de hittades af fyrpersonalen. Strax det blef bekant, kommo köparne af den omtalade lasten och skulle ha dem.
Detta nekades naturligtvis enär de först skulle bevisa sig vara rätta ägare. Dessutom skulle bevisas, att verkligen faten — om de tillhört lasten — vid klubbslaget funnos i fartyget. En agent i Visby ville också vara ägare.
På grund häraf lemnades faten till tullkammaren i Katthammarsvik att behandlas som strandfynd. Då några brädstumpar hittas, hålles auktion på 14 dagar, men först nu i dagarne skall omskrifna fynd säljas.
Ha nu faten tagit skada, att qvantiteter af den ädla drufvan runnit bort, få bergarne lida förlust — en sak, som är orättvis, enl. vårt förmenande. Ty kunna auktionsbelopp för bräder och saker af mindre värde sättas på ränteriet att stå der år och dag, borde, då fråga är om värderikare fynd, samma regel kunna begagnas. Och för rester, som nu vår sjölag ang. strandfynd är, är det besynnerligt att ens någon vill berga, om ??lfälle ges, enär alltid, bergaren, som eisam haft arbete, får minst och kronan mest, som ingenting gjort eller riskerat.

Klinte, 5 April.
Nära att sätta lifvet till voro häromdagen två personer, hvilka i båt skulle öfverföra en del af ett lutsverket tillhörigt trähus från Stora Karlsö till Klintehamn. Då de kommit ett stycke från ön, kantrade nämligen båten och dref ifrån dem, under det att de sjelfva kommo upp på trävirket. Som vinden låg mot storlandet, och träet hade tillräcklig bärkraft, hyste de ändå ej så stora farhågor att ej komma iland, om blott vinden stodoch ej sjön blef för hög. I alla fall var händelsen högst hemsk. Lyckligtvis versnades från Karlsö fyrplats att någon olycka händt, men så långt bort från ön, att de förolyckade blott sågo ut som svarta punkter i fjärran. Fyrvaktaren och fyrbiträdet togo med skyndsamhet en båt och seglade åt de förolyckade till, men hade de så när gått ur sigte, enär det var sent på qvällen. Ändtligen lyckades man framkomma till flotten och berga de bägge våta männen, som, om ej andra vidrigheter tillstött, ätt kunnat frysa ibjälr den kalla natten.
Dagen derpå lära båt och trävirke bergats.

Hararna å St. Karlsö har i stor mängd dött i vinter af köld och svält. Tre fjerdedelar tros ha strukit med.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 April 1892
N:r 56

Revisionsberättelsen

öfver gotländska landthamnsfondens räkenskaper under 1891 har nu aflemnats till länsstyrelsen.
Af den samma inhämtas, att hamnarnes gemensamma reservfond hade till 1892 en behållning af kr. 44,765: 09.
Inkomsterna under året för de olika hamnarne samt deras utgifter hade utgjort:

Ansvarsfrihet har af konungens befallningshafvande meddelats fondens räkenskapsförare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 April 1892
N:r 50

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby: 1 Sept: skonert Fru Lona, Nyman, Neustadt, barlast; däcksbåjen Fritjof, Pettersson, Nexö, fiskropskap, skonert Konfidentia, Schultz, Nakskov, tomt fartyg. — Till Ljugarn 26 Aug.: ång. Fenix- Ohlsson, från Riga till Flensburg, råg (inkom för motvind; 30 Aug.: skonert Berta, Österberg, Lybeck, barlast. — Till Kappelshamn, 14 Aug.: skon. Alma, Öhman, Ystad; 15 Aug., skon Abiön, Siltberg, Lunde; 19 Aug., jakt Karolina, Nordström, Säbyholm; 25 Aug., jakt Maria, Friberg, Helgenäs; 26 Aug., skon Falk, Olsson, Visby, skon. Gustaf, Johansson, Liibeck, alla i barlast; jakt Carolina, Nordström, Visby, diverse. — Till Katthammarsvik: 27 Aug., gal. Margareta, Nyman, Neustadt, barlast. — Till Slite: 24 Aug., gal. Ellida, Falk, Helsingfors, jakt Alvina, Strömlund, Wismar, båda i barlast; 26 Aug., ång. Hermes, Nathanielsson, Petersburg för kolning; 30 Aug., skon. Amor, Nyström, Wismar, barlast; 29 Aug., slup Henrik, Klintberg, Furillen, ved. — Till Klinte: 24 Aug., skon. Mogens Smidt, Möller, Bornholm, 25 Aug., skon. Laura, Söderström, Kiel, båda i barlast.

Utgångna: Från Ljugarn 14 Aug.: skonert Berta, Österberg, Lybeck, trävaror; 27 Aug.: ång. Fenix, Ohlsson, Flensburg, råg. — Från Kappelshamn 15 Aug.: skon. Alma, Öhman, Fårösund; 17 Aug.: skon. Albion, Siltberg, Bläse, båda i barlast; 21 Aug.: jakt Karolina, Nordström, plankor; 22 Aug,, skon. Karolina, Pettersson, Stockholm, kalk; 27 Aug.: skon. Gustaf, Johansson, Hernösand, barlast; 28 Aug.: jakt Karolina, Nordström, Oskarshamn via Bläse, kalk; 29 Aug.: skon. Laura, Söderström, Kiel, plank och bräder. — Från Katthammarsvik 29 Aug.: gal. Margareta, Nyman, Lybeck via Vestergarn, trävaror. — Från Slite 17 Aug.: gal. Vilhelm, Bergedahl, Halmstad; 19 Aug.: jakt Mina, Fredriksson, Söderhamn; 21 Aug.: koff, Konkordia, Hejdenberg, Finland; 24 Aug.: gal. Albertina, Viman, Sundsvall; 27 Aug.: slup Maria, Olofsson, Gefle; 28 Aug.: gal. Ellida, Falk, Helsingfors; 29 Aug.:jakt Alvina, Strömlund, Jakobsstad, alla med kalk; 80 Aug.: slup Hevrik, Klintberg, Fårösund, barlast. Från Klinte 25 Aug.: skon. Laura, Söderström, Kiel via Lickershamn, barlast; skon. Lovisa, Ahlström, Rostock, kalk och trävaror; jakt Josefina, Veström, Wismar d:o d:o; 26 Aug.; skon. Mogens Smidt, Möller, Bornholm; 29 Aug.: jakt Fyra Systrar, Löfberg, Tyskland, båda med oarbetad kalksten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 September 1891
N:r 135