Gotlands landthushållning

har länge befunnit sig på en ståndpunkt långt efter öfriga Svenska provinser med oss jämförliga i jordmån och klimatiska förhållanden. Många orsaker hafva dertill samverkat såsom vårt afskilda läge, som hindrar oss att med vederbörlig uppmärksamhet följa jordbrukets raska utveckling på andra orter, vår jords styckande i smärre hemmanslotter, som dela fördyrar brukningen, dela sätter ägaren nr stånd att skaffa sig maskiner och sådant, hvarigenom behofvet af arbetskrafter minskas, samt slutligen våra ladugårdars kompletta vanhäfd.
Med de sjunkande varuprisen har emellertid jordbruket tvungits in på andra metoder än forna dagars. Det har framstått allt klarare för den insigtsfulle jordbrukaren att produktionen af spanmål icke längre ensam förmår att skänka honom skälig ränta på det i jorden nedlagda kapitalet, i vissa fall med knapp nöd ersätter utsäde och brnkningskostnad.
Och dermed började landtbruket slå in på mera intensiv verksamhet, yttrande sig främst uti en högt uppdrifven ladugårdsskötsel. I spetsen för denna rörelse gingo Skåne och Mätareprovinserna, de andra följde småningom efter. Till slut kommo vi här på Gotland äfven med på ett hörn.
Och de framsteg vår mejerihandtering tagit under loppet af ett år tillhör de mera glädjande företeelserna i Gotlands ekonomiska utveckling under det senaste årtiondet. Att det skulle gå framåt, datorn hade man skäl vara öfvertygad, blott saken kom i gång, men att det skulle gå så pass raskt, att t. ex. mjölktillförseln vid mejeriet i Visby uppgått till 1,800 kannor och vid Rone till 400 kannor om dagen, det torde vara mera än kvad man haft skäl vänta inom jämförelsevis så kort tid.
Vi minnas väl, när vi på medlet af 1870-talet började årligen uppgöra en handelsbalans för Gotland, huru det slog oss med häpnad att af artikeln s mör icke exporterades ens så mänga skålpund, att någon siffra derför angafs i de officiella berättelserna. Nu år 1888 kunna vi för 1887 ange en smörutförsel af 80 tusen skålpund eller omkring 30 tusen skålpund mera än år 1886.
Kanske få vi för 1888 eller 1889 se siffran höjd till ett par hundra tusen skålpund.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *