Genom offentlig auktion,

som anställes å Tygenästareexpeditionen i Visby Lördagen den 12 Maj innevarande är klockan 12 på dagen, komma att på entreprenad utbjudas såväl åtskilliga ut och invändiga reparations, och förändringsarbeten å s. k. En eqvistska magasinet här i staden, som ock en del reparaticinsarbeten å till härvarande artilleri-förråder hörande hus och bygnadel; och äro uppgifter å de förekommande arbetena att tillgå alla söekendagar kl 1.1 —1 på dagen å Tygmästareexpeditionen, der ock närmare underrättelse om dessas beskaffenhet m. m. meddelas.
Jemlikt stadgandena i Kongl. Reglementet för kronoauktioner af den 20 December 1825 kunna förseglade och skriftliga anbud före auktionsförrättningen sednast kl. 12 auktionsdagen inlemnas till Tygmästaren härstädes, hvilha deretter jemte de muntliga upptagas. Spekulant är skyldig svara för sina anbud, tills desamma blifvit af Kongl. Arméförvaltningen pröfvade, hvarjemte erinras om skyldigheten för den eller de, som få sig arbetena anförtrodda, att före kentraktets afslutande lemna antaglig proprieborgen at minst två vederhäftiga personer, de der, en för alla och alla för en, ansvara för de sammas fullgörande till alla delar.
Visby den 13 April 1888.
Tygmästaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *