Nya kartor

kommer nu Gotland att få. Med anledning af en utaf förete landtmätaren gjord framställning hade länsstyrelsen hemställ, att den utaf ekonomiska kartverket år 1887 upprättade stomkartan öfver Gotland i skalan 1:20,000 en kopia måtte på allmän bekostnad tagas och öfverlemnas till länets landtmäterikontor. K. m:t har funnit för godt att anbefalla afdelningssehefen vid generalstabens topografiska afdelning att låta utföra och sedermera till Gotlands läns landt mäterikontor öfverlemna en kopia af denna stomkarta. Likaledes kommer ek snart den topografiska kartläggningen af länet sådant medgifver att tillhandahållas landtmäterikontoret en fotografisk kopia i skalan 1:50,000 af den topografiska kartan.
Länsstyrelsen hade i sin hemställan som skäl hufvudsakligen åberopat den nytta en sådan kopia skulle medföra dels vid uppgörande och pröfning af de förslag till förändring i länets judiciella, administrativa och ceklesiastiska indelning, hvilka nu kunde och borde framställas rörande de delar af länet, som redan undergått laga skifte, dels och derigenom, att landtmätare vid förefallande ägoutbyten före laga skiften kunde med ledning af kartan vinna en lyckligare lösning af ägoutbytena än annars i brist på tillräcklig kännedom i detta afseende. Landtmäteristyrelsen vitsordade visten at ifrågavarande kartor, hvarpå schefen för generalstabens topografiska utdelning lemnat sitt utlåtande. Han påpekar: att stomkartan ingalunda är att anse som en färdig karta, utan afsedd att utgöra underlag för mätningar å fältet; att den icke med någon grad af tillförlitghet kan fylla uppgiften att vara en god länskarta; att den topografiska kartläggningen af länet sannolikt kunde afslutas instundande sommar; att intet hinder mötte för att en fotografisk kopia toga af sjelfva konceptkartan i skalan 1,50,000 redan kommande höst; att denna kopia bör utföras med särskild hänsyn till att så fullständigt som möjligt visa sådana gränsförhållanden, som ej å den topografiska kartan återgåfvos; att kopian at stomkartan derför bör utom gränserna för härad och socknar, samt kyrkor med deras namn, upptaga inom skiftade socknar och skifteslag, gränsena för hemmans- och lägenheters alla skiften samt inom oskiftade lagen gränserna för alla till olika socknar hörande områden; att vägar, bostäder, vattendrag, sjöar och myrar endast böra upptagas, om de anses nödiga för orienteringen med anseende på de särskilda hemmaneområdenas läge.
Fotografiska kartan skulle komma att kosta 250 kr. och stomkartan 850 kronor, hvilka skola gäldes af det för ekonomiska kartverket anvisade anslaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *