Ännu en gång i dödsskrud

står gamla polisvaktkontoret smyckadt. Väggar och tak behängda med flaggor af olika nationer, så att ej den minsta fläck synes af bjälkar eller murning. Allt så smakfullt ordnadt. Fönstren äro behängda, så att skymning räder derinne. Och här stå 4 kistor i rik svepning, höljda af blommor. Det är återigen 4 af de olyckliga 3 Mars kom hafset gifvit igen. Fanor äro draperade vid kistorna, ljus brinna vid hufvudena ock öfver kvar ock en hänger en sinnebild af deras yrke, en tafla, föreställande ett skepp för fylda segel.
Närmast fönstret ligger kalmarilen Johansson, som hittades längfredagen. Hans ansigte är täckt — det är förfärligt sönder slaget. Bredvid ligger Ekberg, som fans vid 4-tiden i tisdags i segelrännan, ungefär på, den plats båten kantrade. Det var Hermes’ folk, som upptäckte honom, då de i båt vore sysselsatte med att föra vatten till sitt fartyg. Så ligger der den unge Måhrbeck och sist ryssen Timofejus. De hittades i onsdags, den ena vid 10 tiden, den andra vid 3-tiden 1 trakten af badhuset. Alla dessa tre äro sig lika, endast blåa och något uppsvälda.
Folk har hela dagen i går och under förmiddagen i dag riktigt belägrat dödsrummet. Men det går så tyst och stilla till. Det är som om alla förenade sig om att hviska ett djupt kändt: »Frid öfver de raske sjömännen!»
De tre svenskarna hafva på morgonen fotograferats af fotografen Lagergren.
Begrafningen försiggick i dag kl. 1. De 3 första likvagnarna voro företrädda af fanor, den 4:e, som förde den unge Måhrbecks kista, ledsagades af omkring ett 100-tal af härvarande goodtemplare med standar. Den döde hade i lifstiden tillhört logen S:t Olof. Jordfästningen förrättades i grafkapellet af komminister Söderberg.
En massa folk åskådade och deltog i liktåget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *