Extra sammanträde

hafva stadsfullmäktige i morgon afton med anledning af länsstyrelsens förfrågan huruvida staden skulle vilja deltaga med 1/3 uti konstnaden för Klintehamns utsändande på sätt finansministern föreslagit.
Det lär väl icke vara sannolikt att svaret härpå utfaller annat än nekande. Drätselkammaren, som idag beredningsvis behandlat ärendet, ha å också afstyrkt bifall.
Kammaren anser dervid till en början att, om ån det är af synnerlig vigt att postförbindelsen återknytas och att allvarliga försök dertill böra göras, saken dock gäller icke blott staden utan provinsen i sin helhet och äfven det öfriga riket.
Kammaren påpekar ock, att man kan tveka, om det är med kommunalförfattningen öfverensatämmande att en kommun öfvertager någon del af de förpliktelser, som hittills ansetts odeladt tillkomma staten, hvarefter kammaren erinrar om stadens stora uppoffringar för jernvägen, som för postväsendet måste vara af synnerligt gagn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *