Indragning af telegrafstationer på Gotland.

Som vi på sin tid omtalade hade k. m:t i bref af 11 Nov. 1887 bestämt som vilkor för fortvaran af telegrantationerna vid Ronehamn, Burgsvik och Fårösund att vederbörande kommuner eller enskilda, för dessa stationen bibehållande intresserade personer ville ikläda sig förbindelse att utom tillhandahållande kostnadsfritt för staten af erforderlig stationslokal, ersätta telegrafverket det belopp, hvarmed den verket tillfallande i portoinkomsten understege 1200 kronor för år.
Dessa vilkor ha icke kunnat uppfyllas af stationerna vid Fårösund och Burgsvik, hvadan. telegrafstyrelsen beslutat att dessa två stationer skola indragas 1 nästkommande Maj.
Hvad deremot Ronehamn beträffar kommer stationen der att bibehållas, åtminstone till detta års slut, enär fem inom kommunen bosatta personer åtagit sig att fylla de ofvannämda vilkoren. För att betrygga stationens fortvaro äfven för nästa år fordras dock att anbudet förnyas inom nästa 1 Oktober.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *