Stor auktion.

I anseende till arrendets upphörande och afflyttning från stället, låter landtbrukaren E. Iverson medels offentlig frivillig auktion, som förrättas å egendomen Takstens i Lärbro torsdagen den 15:de och fredagen den 16 nästkommande Mars och börjas bägge dagarne kl. 9 förmiddagen till don högstbjudande försälja sina såväl yttre som en del inre inventarier, bestående af bättre och sämre möbler, hvaraf särskildt må nämnas ett skåp och en klocka, bägge antika, och en duschapparat för rum, kökskärl af såväl koppar som jern; en större och fem mindre jernspiaar, 1 större och 2 mindre jernkaminer; fullständiga mejeriinventarier, såsom 3:ne smörkernor, deraf en utaf ny konstruktion, 2:ne utpressar, 1 ostqvarn, 1 större smörträg af trä, 2:oe alkylningsreservoirer, transportfiaakor, cylindrar, ostformar, mjölkmätare, silar och akumnickar; kreatur, hvaraf 9 st. hästar, 6 st. oxar, 18 st. mjölkkor, 1 tjur, 2:ne qvigkalfvar, 50 st. får och 2:ne gumsar, deraf en af cheviotras, 1 sugga och 2 galtar; körredskap, deraf 1 heltäckare, 1 promenadvagn, 1 trilla, 1 reavagn, 1 gigg med sele, 1 bättre reasläda, 1 kappsläda, 2:ne lastvagnar, 1 mjölkvagn, en vinkelkärra samt arbetsvagnar och kälkar; åkerbrukrsredskap, såsom rad. och frösåningsmaskiner, 1 slåttermaskin, 1 tigerräfsa, kast- och vindmaskiner, 1 tröskverk med vandring och skak, 1 större kornvölt, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnhadvar, bättre och sämre selar, oxok samt en mängd handredskap, hvaraf större delen af” Amerikansk modell; 1 parti råg, husfe, korn, blandsäd och potatis, en större brandspruta af koppar med 2:ne tryckpumpar och slang samt målkärl, vågbalanser och vigter jämte en del annat, som ej närmare specificeras. Kreaturen komma att på första dagens eftermiddag utbjudas. Med betalningen Immas endast fullt kände och säkre inropare anstånd till den 1:sta instundande Septembor, hvaremot andra böra vara be. redde att betala kontant eller ställa antaglig säkerhet. Till vederbörandes kännedom meddelas älven att restauration kommer att på stället anordnas.
Othem den 28 Febr. 1888.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *