Från landsbygden. Wamlingbo.

Wamlingbo, 5 Mars.
En åtgärd, som af de kyrkobesökande emot tagits med särskild tillfredsställelse, har kyrkoherden i denna socken vidtagit, nämligen

Passionspredikningarnes
hållande i skolsalen. Under den nu rådande ganska skarpa kölden, torde detta tillvägagående mana till efterföljd flerstädes.

Snöyran 3 Mars.
All samfärdsel, likaså alla utomhus förefallande göromål måste formligen inställas. Stormen, som vid middagstiden uppnådde en orkanlik styrka, sopade snön i drifvor af flere famnars höjd å flere ställen, och de landtman, hvilka det ålåg att hålla landsvägen öppen för dem som af nödvändighet måste färdas, hade en ej afundsvard sysselsättning, då de, bokstalligan förvandlades till lefvande isstoder, måste i det förfärliga ovädret traska öfver åker och äng, för att utstaka s. k. bivägar, der snön å landsvägen ej till följd af sin myckenhet kunde undanskottas. Fram emot qvällen bedarrade dock vädret något, under det termometern sjönk allt mer och mer, tills den på natten visade 11-12 gr. Cels. under fryspunkten. — Å utgöra kusten, från Hoburg och norrut, har ganska mycket is lagt sig å sjön, ända ut till omkring 16-20 famnars djup, öfver 1/2 mil från land.
För den väldiga snömassan och den stränga kölden infann sig i söndags blott en åhörare i Sundre kyrka, och derför vardt ingen gudstjenst förrättad, utan presten måste resa hem med oförrättadt ärende. I Vamlingbo kyrka infann sig blott tre qvinnor och några män.

Flere ångare,
ha under den sist förflutna veckan synts trafikera Östersjön, de fleste å östra kusten af ön. I onsdags åtta dagar sen, inkom i Stockviken för att kola och proviantera en göteborgsångare, hvilken var lastad med sill och destinerad till Libau. På lördagsmorgonen afgick den åter med lots från Faludden ombord, och då hade försök att landsätta lotsen, till följd af påtrångande drifis, syntes fruktlöst, måste denne, som var åtföljd af en kamrat, medföljde på fordas. Fartyget angjorde sedermera för storm Visby, derifrån de bägge gotlandsmännen fortsatte resan åt hemmet.

Illa skadad
i ena foten blef en arbetare från en närgränsade socken för en liten tid sedan, då yxan slant med den olyckliga påföljd att foten nära nog klöfs midt itu från tårna och till vristen. Genom en skyndsam och omsorgsfull behandling har det gapande såret, som nåste sys tillsamman, så småningom läkts, så att mannen numera är utan all fara.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *