Handelsregistret.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af
Johan Niklas Johansson att han ämnar fortfarande idka viktunliehandel vid Klintehamn i Klinte socken under firma John Johansson,
Valfrid Vestberg att han ämnar fortfarande utöfva handelsrörelse vid Kappelshamn i Hangvar socken under firma V. Vestberg.
Visby i Landskansliet 1 Mars 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1337, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af Mårten Reinhold Wittherg att han under firma Reinh. Wittberg fortfarande idkar spanmåls- och diversehandel i Hemse socken.
Visby i Landskansliet 29 Febr. 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets af delning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan:
Den 26 Juli 1887 antogs och den 14 Oktober samma år faststäldes af kongl. majt. bolagsordning för Levede Mejeriaktiebolag, som har till ändamål att vid ångmejeri, anlagdt i Levede socken, drifva mejerirörelse och i öfrigt åvägabringa sådana företag, som med nämda rörelse kunnat stå i sammanhang och af bolagsstämma beslutas. Bolagets styrelse har sitt säte i Levede socken. Det tecknade aktiekapitalet utgör 5,000 kronor, fördeladt i 100 aktier å 50 kr., stälda till viss man. Aktierna äro till fullo inbetalda. Tillkännaglivanden för aktieägarna införas icke i tidning, Styrelsen utgöres af arrendatorn Thor Vilhelm Hellerström samt hemmansägarna Olof Båtelsson, Boxarfve, Olof Olofsson, Sallmungs, Olof Niklas Larsson, Pejnarfve, och Carl Jakob Ludvig Norrby, Mallgårds, alla i Levede socken. Thor Vilhelm Hellerström eger ensam rätt att teckna firman.
Visby i landskansliet 29 Februari 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

År 1888 d. 29 Februari intogs i handelsregistret för Visby stad anmälan af Claes Fredrik Beckman att idka sockerbagerirörelse under firma C. F. Beckman.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *