Barntemplet Unga Fridhem

hade till firandet af sin 5:te arvdag inbjudit allmänheten sistl. fredag i ordenshuset vid Mellangatan. Omkring 200 personer hade samlat sig i den med julgran, ljus och grönt smyckade festsalen. Sedan föreståndaren för templet, sadelmakare A. M. Runsten, hälsat de närvarande välkomna, öppnades festen med psalmsång och ett kort föredrag af skollärare Leckström. Härefter vidtogs kaffendrickning under musik och sång från läktaren, hvarvid belåtenheten lyste från allas ansigten, isynnerhet barnens, hvilkas antal uppgick till 150. Till herr Runsten öfverlemnades, af en äldre medlem, en gåfva från barnen, bestående af en större lampa, och frambar han ordens tacksamhet till hr Runsten för det oegennyttiga och tideuppoffrande arbete han under flere år ägnat denna del af nykterhetssaken. Sedan de små fått dansa i ring kring granen, utdelades bland dem strumpor, skjortor och linnen, hvilka genom borgmästarinnan Een från prinsessan Eugenie blifvit skänkta till barnen, samt böcker, äpplen och karameller. Fasten afslöts med en psalm kl. 1/2 10, e. m. Vid derefter hållen loge intogos 15 barn i barntemplet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *