Visby idrottsförening

hade i fredags gväll å stadshotellet sitt första ordinarie sammanträde för året, besökt af ett 20-tal ledamöter. Vid sammanträdet föredrogs revisionsberättelsen för år 1887, och beviljades på revisorernas tillstyrkan styrelsen fall ansvarsfrihet för dess förvaltning af föreningens medel. Den afgående styrelsen, bestående af hrr löjtnanterna Prim. Peterson, ordf. och K. S. Engström, v. ordf. samt bokhållaren J. Hallgren, sekr., K. Malmberg skattm. och O. Svahn, återvaldes nära nog enhälligt.
Angående vinteröfningarne meddelade ordf., att gymnastik liksom under förra året skulle öfvas hvarje onsdags- och fredagsqväll kl. 1/2 9-1/2 10. Föreningen beslöt att, om möjligt, under vårens lopp anordna en offentlig uppvisning i gymnastik m. m.
Allmänt beklagade man, att det blifvit omöjligt för föreningen att inom staden anlägga någon skridskobana. Så svårt hade man att öfvergifva tanken på en sådan, att till och med nu åtskilliga platser föreslogos, och — ehuru det ansågs för sent att för denna vinter åstadkomma något — erhöll styrelsen i uppdrag att till nästa vinter söka förvärfva någon lämplig plats, helst inom staden.
Till nya ledamöter invaldes hrr grossh. D. A. Malmros, v. konsul G. T. Romdahl och literatör A. Veström.
Efter förhandlingarnas slut vidtog ett gladt samgväm, som under tal, skålar och skämt fortgick ett par timmar. Särskildt roade en förtäljare på bygdemål i hög grad sällskapet med sina muntra historier.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld, begånget mot en person inne på bryggare Wedins lokal, dömdes i dag f. artilleristen J. Henriksson att böta 5 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Norra häradets brandstodskompromisrätt

sammanträdde 28 dennes, hvarvid till ordförande och protokollsförare för innevarande år valdes kaptenen K. T. Broander och till vice ordförande hemmansägaren Lars Granberg, Granskogs i Dalhem.
Till kompromissrätten hade inkommit och beviljades följande ansökningar om brandskadeersättningar: smeden Anders Sjöqvist i Ekeby 512 kronor 20 öre, landtbrukaren A. Nilsson, Ösarfve 29 kronor, Kräklingbo prestgård 136 kronor 50 öre, öfverstelöjtnant A. Gahne, Bäl, 222 kronor 96 öre, landtbrukaren O. Hansson, Bondarfve i Guldrupe 34 kronor 50 öre, L. P. Norrby, Närs och Jakob Hansson, Hintzer, Gothem, 1,375 kronor samt kapten Hj. Bolin, Snderbys 1,050 kronor. Uppbörden bestämdes till 2 öre för 100 kronors försäkringsvärde.
Slutligen tillsattes en komité för vidtagande af några förändringar i reglementet och utsågas till ledamöter i densamma ordföranden, vice ordföranden och hemmansägaren H. P. Hallgren, Lilla Hanes i Endre.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Nådår

sökes hos k. m:t af fröken Helena Sundahl, dotter till framlidne prosten Sundahl i Gothem. Ansökan har öfverlemnate till pastorsembetet i Gothem för afgifvande af församlingens utlåtande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Klintehamn

anlände till Stockholm först kl. 3/4 10 i går afton, som man antager hindrad såväl af snötjocka som af is. Ångaren gick denna resa vägen förbi Sandhamn, enär den vanliga förbi Landsort och Dalarö var hindrad af is.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Från sjön.

Den i söndags med ångaren Express till Stockholm anlända besättningen Juans Nancy ämnar vid hemkomsten till London, enligt egen utsago, väcka ansvarstalan mot ångarens befälbafvare, emedan kan vägrat afmönstra dem i Lule och lemna hemförskaffningspengar, utan tvärtom under medveten och öfverhängnade fara för naturhinder riskerade ett 20-tal menniskolif.
— En svår resa har i Stockholm hemmahörande briggen Hilda, kapten P. Pettersson, haft från Burry-Port till hufvndstaden. Fartyget afseglade 28 sistl. Dec. från företnämda plats med last af stenkol, men på grund af den då rådande starka kölden började rederiet befara, att fartyget ej skulle kunna nå sin bestämmelseort Stockholm. Försök, som derför gjordes, att i sundet med lotsarnes tillhjelp preja fartyget och beordra detsamma till Malmö, kröntes ej med framgång, i det att fartyget passerade sundet utan anlitande af lots och styrde kurs in i Östersjön, trotsande således de många vedermödor och besvärligheter, som äro oskiljaktiga från vintersegling i nordliga farvatten och som så ofta medföra säker undergång. Man kan lätt tänka sig, hvad det vill säga att på ett fartyg af ej mera än omkring 200 tona drägtighet och med en, såsom vanligen är fallet numera med segelfartyg, fåtalig besättning kämpa mot Östersjöns hårda och iskalla vindar och höga brottsjöar, som nedisa fartyg, tackel, och tåg och göra sjömannens arbete fullt af mödor och lidanden. Allt synes emellertid halva gått väl och för några dagar sedan ingick den hugnesamma underrättelsen, att fartyget varit synligt utanför Visby och i fredags inkom detsamma lyckligt till Sandhamn och har nu uppbogserats till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Från landsbygden. Rone.

Rone, 25 Jan.
Mejeribolaget
hade i dag extra bolagsstämma (under kommissarien Enemans ordförandeskap med komm. Svallingson till sekreterare) besökt af 35 delagare. Framskaffande af is och sågspån samt något stall åtoga sig delagarne frivilligt. Vidare besluts uppförandet af svinhus, vedbod m. m., hvilket styrelsen på billigaste vilkor skulle låta verkställa, dock först sedan ritning förelagts ordinarie marsstämman. Det betviflades, huruvida det vore välbetänkt att lägga an på svinafvel, åtminstone ansågs det ej för bolaget förmånligt under nuvarande förhållanden.
Bland öfriga beslut må nämnas, att mjölkleverantör, som icke vore aktieägare, skulle erhålla ett öre mindre för kanna, och att alla som till mejeriet ville sälja sin mjölk skulle vara skyldiga dagligen återtaga skummjölk motsvarande en tredjedel af den lemnade mjölken. Vidare skulle de delägares aktiebref, hvilka icke kontant inbetalt sine aktier, till gemensam säkerhet deponeras i D. B. V:s sparbank i Visby. Styrelsen erhöll i uppdrag att inteckna bolagets fastighet och att använda denna inteckning som säkerhet for ett kassakreditiv i Riksbankens afdelningskontor (stort 2,000 kr.) så att styrelsen må äga nödigt rörelsekapital.
Verkställande direktören lemande derefter en tablå öfver bolagets ställning 31 Dec. förra året, ur hvilken vi endast vilja anföra, att bygnaden med maskiner ock redskap i det skick de nu befunnos icke stodo bolaget högre än till 6,000 kronor.
Mjölkkontraktet undertecknades derefter af samtlige närvarande.

Mejeriet
arbetar med en daglig mjölktillförsel af mellan 150 och 160 kannor. Skummjölken säljan enligt nu fattadt stämmobeslut för 6 öre kannan och till leverantörer för 5 öre. Största delen går åt i socknen, men något säljas i Hemse. Smörproduktionen är dagligen mellan 35 och 40 skålp., som exporterna till England. Verkställande direktäran meddelade att bref ingått från agenten i England att denne emottagit mejerieta lörste sändning ock att priset torde kunna antages blifva 75 öre netto skålpundet, hvilket ju måste vara glädjande. I brefvet yttrat om varan att den kan hänföras till 1:sta klass medium smör, och artar sig blifva än bättre. Detta omdöme, måste hedra i första hand mejerskan, under första hand och vård det arbetas, och i andra mjölkleverautöreran, som lemnat god vara, men på samma gång sporra till att icke detta omdöme måtte behöfva nedsättas, utan kunna uppehållas och förbättras. Att det för allmänheten ovilkorligen måste vara nyttigt att ett sådant mejeri kom till stånd bevisas blott deref att under nu gångna Januari månad skall utbetalas för lemnad mjölk omkring 800 kronor och hvem fick en sådan summa förut? Nej, mjölken gick åt hemma i hushållet och kannan var tom.
Det torde icke sakna sitt intresse att nämna de personers name, som föret tagit initiativet ork satt sina namn på papper för sakens framgång. Må de nämnas här: Först herr J. Broandar, som verkade enskildt men med stor framgång och mer än de alle. Interimsstyrelse: konsul L. Cramér, konsul Broander, landtbrukarne Rosendahl, P. Pettersson och N. O. Nilsson.
Ordinarie styrelse blef sedan vald och består af följande ledamöter: ordförande kons. Broander, verkställande direktör handl. G. Cramér. ledamöter: landtbrukarne P. Pettersson, Eke, O. Olofsson, Rone och A. Olofsson, Rone.
Dessa handhafva nu bolagets angelägenheter, alla utan någon som helst ersättning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Från landsbygden. Burgsvik.

Burgsvik, 26 Jan.
En bemärkelsedag,
efter gammalt hade vi i går, S:t Paulus, och då skall både föda och foder till folk och kreatur blott vara halfätna, ty eljes räcker det ej till, säga farfar och farmor. Huru den kommande sommaren skall te sig i väderleksväg, skall äfven S:t Paulus upplysa om. I enlighet med sägnen skulle vi således i år få torr försommar och våtväder på eftersommaren, eller i skördetiden, samt äfven ett godt skördeår, naturligtvis under förutsättning att den gamla spådomen håller streck, och detta tvifla de gamle alls icke på, änskönt det merändels ej, i nio fall af tio, slagit in.

Egendomlig önskan uppfyld.
Tvänne flickor från en socken i trakten stodo i ett mycket intimt och förtroligt förhållande till hvarandra: nästan jämnåriga som de vore, hade de så att säga vänt upp vid hvarandras sida. Något blodsband förenade dem icke, utan grundade sig den ömsesidiga vänskapen på uppriktig kärlek. För omkring ett år sedan dog den ena af flickorna, och den efterlemnade väninnan sörjde djupt förlusten af henne som hon så innerligt älskade, samt af talade den önskan att hon inom ett års förlopp ville följa den bortgångna, för att de för evigt åter måtte blifva förenade och alltid få vara i hvarandras närhet. Nu har denna egendomliga önskan gått i fullbordan, ty för några dagar sedan skördades äfven denna omkring tjuguåriga flicka af dödsengelns hand och nedbäddades i jordens tysta sköte.

Olyckshändelse.
Då en arbetarehustru härom dagen skulle gå ut genom dörren till boningsrummet, slog mannen — det påstås i vredesmod — så hårdt igen dörren efter henne, att högra handen, som var emellan dörren och karmen, mycket illa tilltygades, senor och ådror skuros bokstafligen af på yttersidan, så att fara för förblödning uppstod. Lyckligtvis befann sig en person tillstädes som stillade blodet, så att den olyckliga hustrun hann skynda till en i läkekonsten kunnig person som förband det gapande såret. Att mannen handlat under inflytelse af starka drycker, påntår min sagesman.

Från sjön.
Flere ångare ha under senare tiden synts plöja hatvets blå böljor å både östra oeh vestra kusterna. — Någon drifis synes ej för närvarande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Ett sällskap som förstår roa sig

är U. D. I lördags e. m. hade dess medlemmar ånyo anordnat en skridskofärd, denna gång till Kalkugnsmyr. Vid 7-tiden begaf sig största delen af sällskapet åstad, sedan några af medlemmarne rest förut för att vidtaga några anordningar för de efterföljandes emottagande. Snön, som fallit, sopades bort, inne i skogen placerade här och der kullörta eldar, som med sitt magiska sken stundtals upplyste den kringliggande nejden. Och der åktes med lif och lust i det klara månskenet — som ej syntes mycket till — dracks värmande glögg ur flammande brylå, skålades och hurrades för en i sällskapet närvarande »Karl», hvars namnskiffer brann i en transparang.
Vid 11-tiden skedde återfärden till Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9