Från landsbygden.

Rone, 25 Jan.
Mejeribolaget
hade i dag extra bolagsstämma (under kommissarien Enaemans ordförandeskap med komm.
Svallingson till sekreterare) besökt af 35 delägare. Framskaffande af is och sågspån samt något sten åtogo sig delägarne frivilligt. Vidare beslöts uppförardet af svinhus, vedbod m. m., hvilket styrelsen på billigaste vilkor skulle låta verkställa, dock först sedan ritning förelagts ordinarie marsstämman. Det betviflades, huruvida det vore välbetänkt att lägga an på svinafvel, åtminstone ansågs det ej för bulaget förmånligt under nuvarande förhållanden.
Bland öfriga beslut må nämnas, att mjölkleverantör, som icke vore aktieägare, skulle erhålla ett öre mindre för kanna, och att alla som till mejeriet ville sälja sin mjölk skulle vara skyldiga dagligen återtaga skummjölk motsvarande en tredjedel af den lemnade mjölken. Vidare skulle de delägares aktiebref, hvilka icke kontant inbetalt sina aktier, till gemensam säkerhet deponeras i D. B. V:s sparbank i Visby: Styrelsen erhöll i uppdrag att inteckna bolagets fastighet och att använda denna inteckning som säkerhet för ett kassakreditiv i Riksbankens afdelningskontor (stort 2,000 kr.) så att styrelsen må äga nödigt rörelsekapital.
Verkställande direktören lemnade derefter en tablå öfver bolagets ställning 31 Dec, förra året, ur hvilken vi endast vilja anföra, att bygnaden med maskiner och redskap i det skick de nu befunnos icke stodo bolaget högre än till 6,058 kronor.
Mjölkkontraktet undertecknades derefter af samtlige närvarande.

Mejeriet
arbetar med en daglig mjölktillförsel af mellan 150 och 160 kannor. Skummjölken säljas enligt nu fattadt stämmobeslut för 6 öre kannan och tilll leverantörer för 5 öre. Största delen går åt i socknen, men något säljes i Hemse. Smörproduktionen är dagligen mellan 35 och 40 skålp., som exporteras till Eugland. Verkställande direktören meddelade att bref ingått från agenten i Enogland att denne emottagit mejeriets första sändning och att priset torde kunna antagas blifva 75 öre netto skålpundet, hvilket ju måste vara glädjande. I brefvet yttras om varan att den »kan hänföras till 1:sta klass medium smör, och artar sig blifva än bättre». Detta omdöme, måste hedra i första hand mejerskan, under hvars hand och vård det arbetas, och i andra mjölkleverantörerna, som lemnat god vara; men på samma gång sporra till att icke detta omlöme måtte behöfva nedsättas, utan kunna uppehållas och förbättras. Att det för allmänheten ovilkorligen måste vara nyttigt att ett sådant mejeri kom till stånd bevisas blott deraf att under nu gångna Januari månad skall utbetalas för lemnad mjölk omkring 800 kronor och hvem fick en sådan summa förut? Nej, mjölken gick åt hemma i hushållet och kassan var tom.
Det torde icke sakna sitt intresse att nämna de personers namn, som först tagit initiativet och satt sina namn på papper för sakens framgång. Må de nämnas här: Först herr J. Broander, som verkade enskildt men med stor framgång och mer »än de alle». Interimsstyrelse: konsul L. Cramér, konsul Broander, landtbrukarne Rasendahl, P. Pettersson och N. O. Nilsson.
Ordinarie styrelse blef sedan vald och består af följande ledamöter : ordförande kons.
Broander, verkställande direktör handl. G. Cramér, ledamöter : landtbrukarne P. Pettersson Eke, O. Olofsson, Rone och A. Olofsson, Rone.
Dessa handhafva nu bolagets angelägenheter, alla utan någon som helst ersättning.

Burgsvik, 26 Jan.
En bemärkelsedag,
efter gammalt hade vi i går, S:t Paulus, och då skall både föda och foder till folk och kreatur blott vara halfätna, ty eljes räcker det ej till, säga farfar och farmor. Huru den kommande sommaren skall te sig i väderleksväg, skall äfven S:t Paulus upplysa om. I enlighet med sägnen skulle vi således i år få torr försommar och våtväder på eftersommaren, eller i skördetiden, samt äfven ett godt skördeår, naturligtvis under förutsättning att den gamla spådomen håller streck, och detta tvifla de gamle alls icke på, änskönt det merändels ej, i nio fall af tio, slagit in.

Egendomlig önskan uppfyld.
Tvänne flickor från en socken i trakten stodo i ett mycket intimt och förtroligt förhållande till hvarandra: nästan jämnåriga som de voro, hade de så att säga växt upp vid hvarandras sida. Något blodsband förenade dem icke, utan grundade sig den ömsesidiga vävskapon på uppriktig kärlek, För omkring ett år sedan dog den ena af flickorna, och den efterlemnade väninnan sörjde djupt förlusten af henne som hon så innerligt älskade, samt uttalade den önskan att hon inom ett års förlopp ville följa den bortgångna, för att de för evigt åter måtte blifva förenade och alltid få vara i hvarandras närhet. Nu har denna egendomliga önskan gått i fullbordan, ty för några dagar sedan skördades äfven denna omkring tjuguåriga flicka af dödsengelns hand och nedbäddades i jordens tysta sköte.

Olyckshändelse.
Då en arbetarehustru härom dagen skulle gå ut genom dörren till boningsrummet, slog mannen — det påstås i vredesmod — så hårdt igen dörren efter henne, att högra handen, som var emellan dörren och karmen, mycket illa tilltygades, senor och ådror skuros bokstafligen af på yttersidan, så att fara för förblödning uppstod. Lyckligtvis befann sig en person tillstädes som stillade blodet, så att den olyckliga hustrun hann skynda till en i läkekonsten kunnig person som förband det gapaude såret. Att manren- handlat under inflytelse af starka drycker, påstår min sagesman.

Från sjön.
Flere ångare ha under senare tiden synts plöja hafvets blå böljor å både östra och vestra kusterna. — Någon drifis synes ej för närvarande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Från sjön.

Den i söndags med ångaren Express till Stockholm anlända besättningen å Juana Nancy ämnar vid hemkomsten till London, enligt egen utsago, väcka ansvarstalan mot ångarens befälhafvare, emedan han vägrat afmönstra dem i Lule och lemna hemförskaffningspengar, utan tvärtom under medveten och öfverhängande fara för naturhinder riskerade ett 20-tal menniskolif.
— En svår resa har i Stockholm hemmahörande briggen Hilda, kapten P. Pettersson, haft från Barry-Port till hufvudstaden. Fartyget afseglade 28 sistl. Dec. från förstnämda plats med last af stenkol, men på grund af den då rådande starka kölden börjaderederiet befara, att fartyget ej skulle hunna nå sin bestämmelseort Stockholm. Försök, som derför gjordes, att i sundet med lotsarnes tillhjelp preja fartyget ockbeordra detsamma till Malmö, kröntes ej med framgång, i det att fartyget passerade sundet utan anlitande af lots och styrde kurs in i Östersjön, trotsande således de många vedermödor och besvärligheter, som äro oskiljaktiga från vintersegling i nordliga farvattert och som så ofta. medföra säker undergång. Man kan lätt tänka sig, hvad det vill säga att på ett fartyg af ej mera än omkring 200 tons drägtighet och med en, såsom vanligen är fallet numera med segelfartyg, fåtalig besättning kämpa mot Östersjöns hårda och iskalla vindar och höga brottsjöar, som nedisa fartyg, tackel, och tåg och göra sjömannens arbete fullt af mödor och lidanden. Allt synes emellertid hafva gått väl och för några dagar sedan ingick den hugnesamma underrättelsen, att fartyget varit synligt utanför Visby och i fredags inkom detsamma lyckligt till Sandhamn och har nu uppbogserats till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Ångaren Aage,

hvilken, såsom vi på sin tid omtalade, i höstas för konsul Björkanders räkning fraktade ett parti spanmål härifrån direkt öfver till England, inkom hit i lördags barlastad från Korsör för att här ånyo intaga spanmålslast, 3000 tunnor korn, på England, ehuru destinationsorten ej ännu är närmare bestämd. Befraktaren är denna gång handlanden Karl Degerman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Dödsfall.

Från Klintehamn ingår underrättelsen att kronolänsmannen Adolf Dahlbäck i fredags derstädes aflidit i en ålder af 46 år. Efter i Upsala 1863 aflagd kameralexamen tjenstgjorde Dahlbäck någon tid i embetsverken i hufvudstaden samt några år såsom extra lärare vid härvarande allm. läroverk, hvarefter han 1869 nämdes till länsman i Hejde och Fardhems ting, hvilken plats han till sin död innehade, tidtals förordnad till kronofogde.
I sin tjenst var Dahlbäck en nitisk, rättrådig och samvetsgrann man, som för öfrigt lifligt deltog uti och intresserade sig för det kommunala lifvet inom sin kommun. Mer än de fleste följde han dessutom med tilldragelserna inom den politiska verlden.
På de senaste åren har hans kraft varit bruten af ett hjertlidande. Dödsorsaken var hjertkramp. Redan dagen före sin död, angaf han att slutet var inne och anbefalde i sina närmastes vård sina sex moderlösa, minderåriga barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Det intecknade

beloppet i Gotlands fastigketer utgjorde 15,875,000 kr. med ett taxeringsvärde af 42,972,300 kr., hvadan inteckningsbeloppet motsvarar 36,9 procent, något lägre än medeltalet för hela riket.
Inteckningsprocenten, som är högst i Stockholms stad samt Östergötlands, Kalmar, Blekinge och Jämtlands län, har under år 1886 undergått minskning i Södermanlands, Gotlands, Vestmanlands, Kopparbergs och Gefleborgs län, men ökats i de öfriga länen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Riksbankens kommissionsverksamhet.

Under år 1887 hafva vid afdelningskontoret i Visby de utförda upp: dragen omfattat ett antal af 551 st. för ett belopp af 839,478 kr.; vid afdelningskontoret i Vexjö ett antal af 5,647 st. för ett belopp af 6,181,569 kr. samt vid afdelningskontoret i Luleå ett antal af 3,165 st. för ett belopp af 3,370,419 kr.
Motsvarande siffror under år 1886 voro för Visbykontoret respektive 465 och
569,791 kr. för Vexjökontoret 4,856 och 6,789,307 kr. samt för Luleåkontoret 3,079 och 4,772,453 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn 25 Jan.: grosshandlare E. Cramér, byggmästare Stenbom, hrr Otter, Liljeqvist, Åhlander, Lindström, Söderberg, Hallenberg; fröken Malmberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Från sjön.

Juana Nancy har 16 d:s varsnats 3 mil från Ulkokolla. Fartyget uppsöktes af fyrbetjeningen, hvilken fann detsamma i oskadadt skick och utan folk. Skeppsjournalen medtogs i land, telegraferas i tisdags från Helsingfors.
— Svenska briggen Maria Louisa, på resa från Jamaica till Falmouth, med last at färgträ, har sprungit läck och måste derför sättas på grund. Besättningen är räddad men fartyget blir ovilkorligen vrak.
— Postångaren »Öland» råkade förliden fredags morgon på färden till Färjestaden att stöta på grundet Hallkullen utanför Kalmar. Efter en timmes tid kom fartyget med egen bjelp flott utan skada och fortsatte resan.
— En förskräcklig katastrof tilldrog sig 11 dennes på natten framför mynningen af Mersey, der ångfartyget Toronto af Dominionlinien sammanstötte med norska barkskeppet Freidis, hvarvid det senare fartyget sjönk med hela besättningen, utom styrmannen.
Ångfartyget kom från Portland i Maine och var destineradt till Bristol via Liverpool. Barkskeppat »Freidis» var hemma i Flekkefjord och stadt på resa från Liverpool till Savannah.
Kl. 1/2 12 på natten förmärkte man från ångfartyget barkskeppet i närhsten af Skerries. Det förde fulla segel och hade sina lanternor tända. Det blåste vid tillfället en god bris, luften var något disig, men tämligen klar. I början förefans ingen fara, till dess barkskeppeat försökte passera ångfartygets förstäf. Det senare bemödade sig då tt urdvika en kollision; dock var detta omöjligt, enär ångfartyget strax derefter rände på skeppet, som genast sjönk. Det förra utsatte strax en båt för att rädda de skeppsbrutne, men man upptäckte endast stycken af vraket, och enär ingen vidare bjelp stod att lemna, så fortsatte »Toroato» resan till Liverpool.
Ångfartyget hade lidit endast ringa skador, som hufvudsaikligen bestods deruti, att ett ankare intrycktes genom bogplåtarne.
Af det förolyckade skeppet blef endast en man räddad, förste styrmannen Leonard Larsen som sprungit ombord till ångfartyget. Största delen af barkskeppsts besättning, som inalles räknade 14 man, voro vid sammanstötningen under däck. Barkskeppet, som tillhörde firman Hans S. Jacobsen iFiekkefjord, var destineradt med salt och soda till Savannah. Dan räddade styrmannen var broder till kaptenen. D:n senare försökte lizaledes att springa ombord till ångfartyget, men tog för kort, språng och föll i vattnet, medan styrmannen, som nästan oklädd hastat upp på däck, förmådde rädda sig.
— Ångaren »Hilding», kapten J. A. Sjögren, hemma i Kalmar, kommande från Libau, destinerad till Karlskrona med last af råg, råkade kl. 1/29 i söndags förmiddag grundstöta å Klintans grund å dervarande redd. Med biträde af ångaren »Betty», kapten E. L. Sjögren, lossades omkr. 2,000 kbf. af lasten, hvarigenom fartyget kom loss i måndags e.m. Fartyget tros ej ha lidit någon synnerlig skada. Lots fans vid tillfället ombord.
— I söndags vid 9-tiden, i den då rådande snötjockan, törnade åett underyvattensgrund V. om Dynholmen ångaren »Christiania», kapten S. Christiansen, hemma i Kristiania, på resa från Amsterdam till Göteborg med last af styckegods. Enligt senare underrättelser har ångaren efter lossning af lasten och med tillbjelp af ångaren »Färdig» kommit flott i söndags afton och uppkommit til Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8