Från landsbygden.

Rone, 25 Jan.
Mejeribolaget
hade i dag extra bolagsstämma (under kommissarien Enaemans ordförandeskap med komm.
Svallingson till sekreterare) besökt af 35 delägare. Framskaffande af is och sågspån samt något sten åtogo sig delägarne frivilligt. Vidare beslöts uppförardet af svinhus, vedbod m. m., hvilket styrelsen på billigaste vilkor skulle låta verkställa, dock först sedan ritning förelagts ordinarie marsstämman. Det betviflades, huruvida det vore välbetänkt att lägga an på svinafvel, åtminstone ansågs det ej för bulaget förmånligt under nuvarande förhållanden.
Bland öfriga beslut må nämnas, att mjölkleverantör, som icke vore aktieägare, skulle erhålla ett öre mindre för kanna, och att alla som till mejeriet ville sälja sin mjölk skulle vara skyldiga dagligen återtaga skummjölk motsvarande en tredjedel af den lemnade mjölken. Vidare skulle de delägares aktiebref, hvilka icke kontant inbetalt sina aktier, till gemensam säkerhet deponeras i D. B. V:s sparbank i Visby: Styrelsen erhöll i uppdrag att inteckna bolagets fastighet och att använda denna inteckning som säkerhet för ett kassakreditiv i Riksbankens afdelningskontor (stort 2,000 kr.) så att styrelsen må äga nödigt rörelsekapital.
Verkställande direktören lemnade derefter en tablå öfver bolagets ställning 31 Dec, förra året, ur hvilken vi endast vilja anföra, att bygnaden med maskiner och redskap i det skick de nu befunnos icke stodo bolaget högre än till 6,058 kronor.
Mjölkkontraktet undertecknades derefter af samtlige närvarande.

Mejeriet
arbetar med en daglig mjölktillförsel af mellan 150 och 160 kannor. Skummjölken säljas enligt nu fattadt stämmobeslut för 6 öre kannan och tilll leverantörer för 5 öre. Största delen går åt i socknen, men något säljes i Hemse. Smörproduktionen är dagligen mellan 35 och 40 skålp., som exporteras till Eugland. Verkställande direktören meddelade att bref ingått från agenten i Enogland att denne emottagit mejeriets första sändning och att priset torde kunna antagas blifva 75 öre netto skålpundet, hvilket ju måste vara glädjande. I brefvet yttras om varan att den »kan hänföras till 1:sta klass medium smör, och artar sig blifva än bättre». Detta omdöme, måste hedra i första hand mejerskan, under hvars hand och vård det arbetas, och i andra mjölkleverantörerna, som lemnat god vara; men på samma gång sporra till att icke detta omlöme måtte behöfva nedsättas, utan kunna uppehållas och förbättras. Att det för allmänheten ovilkorligen måste vara nyttigt att ett sådant mejeri kom till stånd bevisas blott deraf att under nu gångna Januari månad skall utbetalas för lemnad mjölk omkring 800 kronor och hvem fick en sådan summa förut? Nej, mjölken gick åt hemma i hushållet och kassan var tom.
Det torde icke sakna sitt intresse att nämna de personers namn, som först tagit initiativet och satt sina namn på papper för sakens framgång. Må de nämnas här: Först herr J. Broander, som verkade enskildt men med stor framgång och mer »än de alle». Interimsstyrelse: konsul L. Cramér, konsul Broander, landtbrukarne Rasendahl, P. Pettersson och N. O. Nilsson.
Ordinarie styrelse blef sedan vald och består af följande ledamöter : ordförande kons.
Broander, verkställande direktör handl. G. Cramér, ledamöter : landtbrukarne P. Pettersson Eke, O. Olofsson, Rone och A. Olofsson, Rone.
Dessa handhafva nu bolagets angelägenheter, alla utan någon som helst ersättning.

Burgsvik, 26 Jan.
En bemärkelsedag,
efter gammalt hade vi i går, S:t Paulus, och då skall både föda och foder till folk och kreatur blott vara halfätna, ty eljes räcker det ej till, säga farfar och farmor. Huru den kommande sommaren skall te sig i väderleksväg, skall äfven S:t Paulus upplysa om. I enlighet med sägnen skulle vi således i år få torr försommar och våtväder på eftersommaren, eller i skördetiden, samt äfven ett godt skördeår, naturligtvis under förutsättning att den gamla spådomen håller streck, och detta tvifla de gamle alls icke på, änskönt det merändels ej, i nio fall af tio, slagit in.

Egendomlig önskan uppfyld.
Tvänne flickor från en socken i trakten stodo i ett mycket intimt och förtroligt förhållande till hvarandra: nästan jämnåriga som de voro, hade de så att säga växt upp vid hvarandras sida. Något blodsband förenade dem icke, utan grundade sig den ömsesidiga vävskapon på uppriktig kärlek, För omkring ett år sedan dog den ena af flickorna, och den efterlemnade väninnan sörjde djupt förlusten af henne som hon så innerligt älskade, samt uttalade den önskan att hon inom ett års förlopp ville följa den bortgångna, för att de för evigt åter måtte blifva förenade och alltid få vara i hvarandras närhet. Nu har denna egendomliga önskan gått i fullbordan, ty för några dagar sedan skördades äfven denna omkring tjuguåriga flicka af dödsengelns hand och nedbäddades i jordens tysta sköte.

Olyckshändelse.
Då en arbetarehustru härom dagen skulle gå ut genom dörren till boningsrummet, slog mannen — det påstås i vredesmod — så hårdt igen dörren efter henne, att högra handen, som var emellan dörren och karmen, mycket illa tilltygades, senor och ådror skuros bokstafligen af på yttersidan, så att fara för förblödning uppstod. Lyckligtvis befann sig en person tillstädes som stillade blodet, så att den olyckliga hustrun hann skynda till en i läkekonsten kunnig person som förband det gapaude såret. Att manren- handlat under inflytelse af starka drycker, påstår min sagesman.

Från sjön.
Flere ångare ha under senare tiden synts plöja hafvets blå böljor å både östra och vestra kusterna. — Någon drifis synes ej för närvarande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *