Idrott och sport.

Visby simsällskaps promotion
och tävlingar i går gynnades av ett utmärkt väder, som ännu å den sista augustisöndagen gav det hela sommarstämning. Rätt mycket folk hade också infunnit sig vid vårt »simstadion» och följde med största intresse programmets genomförande.
De närvarande hälsades av folkskollärare Sten Lindström, som stod som ledare för tävlingarna, varefter årets promotor, redaktör Ax. Danielson, tog till orda. Denne erinrade först om de svenska framgångarna vid den i går pågående landskampen i Oslo och våra strävanden att hävda oss som en svensk idrottsnation. Simningen är emellertid något ännu för mer än annan idrott, ty det är en allmän medborgerlig dygd, att vi människor lära oss behärska även elementet vatten. Vi kunna inte nöja oss med att säga, att vi äro landdjur och intet ha i vattnet att göra — erfarenheten visar, att många komma dit och även får stanna där för alltid. Ur denna synpunkt har simundervisningen en mycket stor betydelse och det göres också mycket för att främja denna. Han lyckönskade därefter de unga, som nu tillägnat sig simningens konst och skulle mottaga utmärkelsen för sina färdigheter, samt slutade med att utbringa ett leve för simidrotten.
Och så hurrade man.
Därefter skedde promotionen av de 16 magistrarna och de 27 kandidaterna, vilka under vederbörliga former erhöllo sina eklövs- resp. pillövskransar. De promoverade voro.
Magistrar: Elin Stålhandske, prima, Elisabet Hammarlund, ultima, Birgit Cedergren, Ruth Gottberg och Anna Vilhelmina Carlsten.
K. S. Wickman, primus, Bengt Olofsson, ultimus, Folke Rotsman, Nils Pettersson, Sven Pettersson, Bert Grönberg, Karl Palmgren, Martin Höglund och Arne Molin.
Kandidater: Marie Louise Beer, Rigmor Hansson, Anna Nygren, Judit Levin, Karin Pettersson, Britt Uhlander, Ingrid Olofsson och Britta Nygren.
Jan Erik Lyth, Lars Olov Hellsing, Lennart Söderberg, Hans Gardell, Karl Gustav Thomsson, Bengt Höglund, Arne Sandberg, Gunnar Åman, Per Runander, Sten Pettersson, Bengt Sedelius, Arne Uhlander, Tore Nilsson, Kurt Enström, Kurt Bohman, Bengt Persson och Åke Andersson.
Ehuru frånvarande promoverades också fyra simmare från Kappelshamn, nämligen till magistrar Karin Hejdenberg och Linnea Nelson samt till kandidater Karin Johansson och Astrid Nordström.
Därefter vidtogo tävlingar av olika slag, vilka också voro lyckade och följdes med största intresse av åskådarne.
I 100 m. fritt sim sätt segrade Einar Andersson med tiden 1,31,9, följd av Anders Calissendorff med 1,34,3 och Folke Rotsman med 1,45,9.
I 100 m. bröstsim för damer om Dolly Gillbergs minnespris startade sex deltagare i två heat. Det första vanns av Elisabeth Hammarlund och det andra av Britta Rosengren, som gästade sin gamla förening och gjorde ett mycket betydande inslag i gårdagens tävlingar. Hon vann också minnespriset med tiden 1,39,8, medan Elisabeth Hammarlunds tid blev 1,44. Placeringen i övrigt blev: 3) Ingrid Karlsson, 4) Birgit Cedergren, 5) Elin Stålhandske och 6) Britt Uhlander.
Därefter följde uppvisning i svikthopp av sju hoppare, bland vilka märktes Britta Rosengren och Höök, Uppsala. I livräddning tävlade endast två man, av vilka Calissendorff segrade med tiden 2,02,5, medan för Björn Nilsson noterades 2,09,7.
I 50 m, fritt simsätt för juniorer blev placeringen föllande: 1) Peder Nordahl 44,3, 2) Folke Steijner 44,5, 3) Bengt Olofsson 54, 4) Kurt Bohman, 5) Georg Löfavist, 6) Karl Erik Lyth, 7) Per Runander.
I 50 m. ryggsim segrade Arne Ödberg med tiden 39,3. På andra plats kom Åke Hultgren med 47,8, varefter Erik Erdtman blev trea och Karl Sture Wickman fyra.
Tävlingen i raka hopp vanns av Britta Rosengren, varefter följde 2) Anders Calissendorff, 3) Björn Nilsson, 4) Stig Hultberg och 5) Arne Molin.
Slutligen tävlade lag från simsällskapet och Gute om vandringsskölden i livräddning, varvid simsällskapets lag (Stig Hultberg, Britta Rosengren, Sölve Hallberg och Harry Palm) segrade med 33 poäng, medan Gutes lag (Inge Larsson, Olle Wiman, Folke Steijner och Peder Nordahl) erhöll. 39 poäng.
I programmet hade även inlagts en del skämtnummer, som livligt senterades.
Prisutdelningen förrättades av juvelerare Ernst Swenson. Därvid utdelades också flitpris till tvenne skolbarn, som deltagit årets simundervisning, och dessa tillföllo Aina Olin och Gunnar Siltberg.

Triangelmatch i allmän idrott
hölls under söndagen i Roma mellan Roma I, F.—Klinte I. K.—Vänge I. K., varvid Roma segrade med 84 poäng, närmast följt av K. L K. med 69 och V. I. K. med 44 poäng. De bästa resultaten i varje gren blevo: 100 meter:
1) A. Lindh, R. I F., 12,1, 2) A. Möllerström, R. L F., 12,1: 400 met.: 1) A. Lindh, RIF, 57,1, 2) Gardelin, VIK, 57;9; 1,500 met.: 1) Cristiansson, KIK, 5,05, 2) Olsson, RIF, 5,08; höjdhopp: 1) Jonsson, KIK, 1,60, 2) O. Svensson, RIF, 1,55; längdhopp: Jonsson, KIK, 5,64, 2) OC. Svensson, RIF, 5,56; stavhopp: 1) Westberg, KIK, 2,80, 2) C. Svensson, RIF, 2;70; spiut: 1) Hansson, RIF, 45,36, 2) C.: Svensson, RIF, 44,76; diskus: 1) Nilsson, VIK, 30,80, 2) Hansson, RIF, 29,99; kula: 1) Vahlberg, KIK, 10,65, 2) Nilsson, VIK, 10,65; stafett 1,000. met.: 1) KIK, 2,12, 2) RIF.

Ungdomstävlingar i pärk
hade på söndagen anordnats i Gumbalde äng i Stånga av Föreningen gotländsk idrott, med folkskollärare R. Dahlgren som ledare. En talrik skara pärkintresserad ungdom hade infunnit sig, och även en hel del skådelystna följde tävlingarna, som också gynnades av vackort väder.
I bakpärk segrade: 18-åringar: 1 Burs lag, pärkkari Frits Pettersson; 2 Eksta, Ivar Jakobsson; 3 Gothem, Gösta Hellberg; 16-åringar: 1 Lau lag, pärkkarl Ragnar Larsson; 2 Gammelgarn; Arne Omberg; 14-åringar: 1 Östergarns lag, pärkkarl Magnus Bendelin; 2 När, Axel Engström; 3 Rone Karl Johan Pettersson.
Vidare tävlades i inslagning och väddring. I inslagning segrade: 18-åringar Karl Hansson, Gothem, 16-åringar Birger Segerkvist, Östergarn, och 14-åringar Elis Eriksson, Östergarn. Segrare i väddring blevo: 18-åringar Ivar Andersson, Burs, 16-åringar Ragnar Larsson, Lau, och 14-åringar Karl Erik Enblom, Stånga.
Tävlingarna gingo med fart och liv och ett flerstädes mycket vackert spel presterades av de unga. Sedan tävingarna vid 5-tiden voro avslutade, förrättade skollärare Dahlgren prisutdelningen. Prisen bestodo av pokaler. Burs pärklag förskaffade sig denna gång en andra inteckning i det av kommendör Hägg uppsatta vandringspriset i bakpärk för ungdomslag.

Idrottsföreningen Varpas tävlan
om kulkastningspokalerna gick av stapeln igår i det synnerligen vackra och idealiska vädret. Ett fyrtiotal föreningsmedlemmar hade mött upp, då tävlingen vid 2-tiden tog sin början.
Efter uttagning av stare om den stora, respektive lilla pokalen, vilken företogs efter handicapslistan, drabbade kastarne samman. Det blev många heta duster, som fick utkämpas, innan segrarna äntligen — vid 8-tiden — kunde koras. Vad man särskilt lade märke till var metallvarpans flitiga användning. Det fanns sannerligen inte många »riktiga» stenar. Slutresultatet blev:
Stora pokalen: 1) John Palmgren, 2) Georg Netzel, 3) K. F. Söderdahl.
Lilla pokalen: 1) G. Westberg, 2) H. Nyberg, 3) Axel Flodman.
Tröstpris: Stora pokalen: 1) Karl Nilsson, 2) K. Gustafsson, 3) Algot Andersson. Lilla pokalen: 1) Erik Eklund, 2) Holger Jansson.
Prisutdelningen förrättades av ordföranden — hr K. F. Söderdahl — som utbragte leven för pristagarna, varpkastningen och Idrottsföreningen Varpa.

Gotlandsfotboll.
Gotlandsseriernas höstomgång tog i går sin början. Följande resultat kunna antecknas: Slite—Visby B 3—2, A. I. K. B—Gute B 6—4, Othem—Västkinde 1—0,
Hablingbo—Vänge 7—3, Levide—Grötlingbo 0—5 och Alva—Burs 7—1.
Gotlands fotbollsförbund har bett oss påminna de arrangerande föreningarna om nödvändigheten att omedelbart inrapportera matchresultaten till förbundet, då i annat fall resultaten icke kunna inflyta i tidningarna.

Visby bollklubb
hade i går sin klubbtävlan i varpa, vilken gick av stapel i Åhsbergska hagen. Tillslutningen av medlemmar var god. Klubbmästerskapet erövrades av Rolf Ödin, varefter placeringen blev: 2) Lars Bergström, 3) Gunnar Nilsson, 4) Sten Pettersson. I kastningen om tröstpris Vidar Grönberg etta och Tor Ödin tvåa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *