Auktion vid Odvalls i Linde socken.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 10:de dennes kl. 10 f. m. förrättas vid Odvalls i Linde socken, låter landtbrukaren Oskar Pettersson till den högstbjudande försälja sina egande fastigheter 7/32 dels mt. Rangsarfve och 1/12 dels mt. Koparfve i Linde.
Dessa tvänne hemmansdelar, som undergått laga skifte, utropas först: Rangsarfve i fem särskilda skiften, bestående 1:a skiftet af 35 tnl. åker och äng; 2:a skiftet af 20 tnl. skogbeväxt hagmark; 3:dje skiftet af 16 tnl. likaledes skogbeväxt hagmark; 4:de skiftet af 25 tnl. skogbärande mark å Löjsta hed samt 5:te skiftet af 4 tnl. i Stånga myr; Koparfve i två skiften bestående af:
1:o) Hemskiftet, innehållande 75 tnl., deraf 41 tnl. skogbeväxt hagmark, 11 tnl åker och 23 tnl. torrlagd ängsmyr;
2:0) Hedskifvet, bestående at 28 tnl. skogbeväxt betesmark å Löjsta hed; — derefter komma hemmansdelarne hvar för sig i sin helhet att utbjudas, med förbehållen rätt att antaga eller förkasta skeende anbud.
Befintliga penninginteckningar få köpare ötvertaga med ränta från köpedagen; blifvande öfverskott betalas på tid, som före utropet skall angifvas.
Alfva och Gudings d. 3 Januari 1888.
Etter anmodan,
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *