Auktion vid Smiss i Hemse.

Genom offentlig auktion som lördagen den 30 dennes kl. 12 på dagen förrättas vid Smiss i Hemse, kommer till den högstbjudande att försäljas följande fastigheter, nämligen 23/128 mantal Smiss i Hemse och 1/8 mantal Ringome i Alfva socken. — Af dessa fastigheter är allenast Smiss försedt med åbygnader. Sagde hemmansdelar, som hafva vacker belägenhet nära allmän väg och Hemse handelsplats, äro försedda med goda och bördiga åkerjorder, rikliga ängs- och myrmarker samt bete.
På bägge gårdarne finnas vacker, sparad skog, bestående af fur, gran, ek, björk, ask och hassel. — Ångsåg och qvarn finnes i närheten.
Gårdarna utbjudas hvar för sig med förbehållen rätt att antaga eller förkasta blifvande anbuden. — Köpevilkoren skola angifvas före utropat, dock böra köpare vara beredde ställa antaglig borgen för köpeskillingens ordentliga fullgörande.
Om antagliga köpeanbud erhållas, få egendomarna genast tillträdas.
Brogårds i Fardhem den 20 Mars 1889.
Efter anmodan,
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Tjenstledighet

har beviljats kronolänsman A. M. Eneman från och med i går t. o. m. 13 Jan. 1889. Tjensten förestås under tiden af e. o. landskontoristen Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1888
N:r 100

Auktion vid Aumungs i Stånga.

Onsdagen den 29:de dennes fr. kl. 10 f. m. låta sysslomännen i Johan Larssons Aumungs i Stånga konkurs, genom offentlig auktion, som å stället förrättas till den mestbjudande försälja konkursboets fastighet 1/6 mil. Aumungs sådan denna egendom vid auktionstillfället befiune3 med inbergad och växands gröda, med rättighet för köparen att genast tillträdas.
Vid samma tillfälle, försäljas jämväl all i konkursboet befintlig lösegendom bestående ah 1 silfverfickur, koppar, messing; jern- och träsaker, möbler, åkerbruks- och körredskap, snickareverktyger, plankor, bräder, tunnvirke, ved och stockar; 1 par hästar, 1 tjur, kor, qvigor, för, svin och höns m. m. Vilkoren för fastighetens försäljning skola före utropet angifvas. — Med betalningen för lösa egendomen lemnas godkände inropare tre månaders anstånd.
Alfva & Gudings den 14 Augusti 1888.
Etter anmodan,
AND. MAGE. ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Genom auktion,

som förrättas i Wennbergska lägenheten i Ronehamn måndagen den 4 nästkommande juni kl. 11 f. m. låta sterbhusdelägare efter Nils August Johansson försälja 1 chiffonier, 1 klädd soffa, sängar, stolar, bord; 1 kommod, nattduksbord, skänk m. m., glas och porslin, diverse husgerådssaker, ungkläder, den avlidnes gångkinder, mattor, gardiner, lampor m.
m. med betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober.
Samtidigt försäljes Wennbergska lägenheten, 1/1024 mantal Halor i Rone, med därå uppförla åbyggnader på villkor som vid utropet angivas.
Hemse den 25 maj 1923.
Emil Eneman.
L. O. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Maj 1923
N:r 120

Auktion vid Sindarve i Hemse.

På grund av förestående avresa från orten låter löjtnanten Gustaf Duse, genom auktion, som förrättas å Sindarve i Hemse lördagen den 26 innevarande maj kl. 11 f. m. försälja möbler, däribland vitlackerad matrumsmöbel, salsmöbel, pianino, stolar, matbord, spelbord av alm samt mindre bord, skrivbord, toalettbyrå och andra byråer, sängar av alme och mahogny, en antik säng, skåp av ek m. m., brygghus, tvättstuge- och källarinventarier; husgeråds- och köksinventarier; vävstol med tillbehör, spinnrockar m. m., större assuransspruta, kustossprutn, självavläggare, rakharv, arbetsvagn, 27-billars såmaskin, Linnea i utmärkt skick, virke bestående av trekantsjakt ½” granbräder, 4 ½” björkplank, 50-liters transportflaskor, separator, mjölkkylare, 1 sadel, 9 ankor och 1 premierad tvåårig stövarehund m. m.
Med betalningen lämnas asstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 17 maj 1923.
Emil Eneman.
L. O. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Auktion vid Tungelbos i Levide.

Genom auktion, som förrättas vid Tungelbos i Levide socken måndagen den 1 nästk. mars kl. 11 f. m., låter landtbrukaren Adolf Malmros försälja en åkkärra, en mjölkvagn, en skumplog, en rotfruktsskärare, ett par unga, vackra smålandsoxar, 5 st. högmjölkande kor, 10 st. grisar i olika åldrar, 10,000 kg. hö (klöfverblandadt timotej), 15,000 kg. rofvo’r, och 25 tunnor potatis.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt , andra betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 21 febr. 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Auktion vid Mariedal i Etelhem.

Genom offentlig auktion, som förrättas Mariedal i Etelhems socken lördagen den 13 nästkommande mars kl. 11 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas 150,000 kg. hö, såväl opressadt, som i pressade balar.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande oktober, andra skola betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 18 februari 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Auktion vid Tungelbos i Levide.

Genom auktion, som förrättas vid Tungelbos i Levide socken måndagen den 1 nästk. mars kl. 11 f. m., låter landtbtukaren Adolf Malmros försälja en åkkärra, en mjölkvagn, en skumplog, en rotfruktsskärare, ett par unga, vackra smålandsoxar, 5 st. högmjölkande kor, 10 st grisar i olika åldrar, 10,000 kg. hö (klörverblandadt timotej), 15,000 kg. rofvor, och 25 tunnor potatis.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt., andra betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 21 febr. 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Genom offentlig auktion,

som förrättas å Mariedial i Etelhems socken lördagen den 13 nästkommande mars kl. 11 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas 150,000 kg. hö.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande oktober, andra skola betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 18 februari 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Auktion å utsädeskorn.

Fredagen den 19 innevarande februari kl, 12 på dagen försäljes å A.-B. C. J. Broandars magasin å Ronehamn 8,600 kg. Gullkorn af 98 % grobarhet och minst 98,5 % sortrenhet enligt analys samt vägande 115 kg.
Sex månaders betalningsanstånd erhålla af mig godkände inropare.
Hemse den 8 februari 1915.
Emil Eneman.

Obs.! Säcklån erhålles ej.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.