Auktion vid Smiss i Hemse.

Genom offentlig auktion som lördagen den 30 dennes kl. 12 på dagen förrättas vid Smiss i Hemse, kommer till den högstbjudande att försäljas följande fastigheter, nämligen 23/128 mantal Smiss i Hemse och 1/8 mantal Ringome i Alfva socken. — Af dessa fastigheter är allenast Smiss försedt med åbygnader. Sagde hemmansdelar, som hafva vacker belägenhet nära allmän väg och Hemse handelsplats, äro försedda med goda och bördiga åkerjorder, rikliga ängs- och myrmarker samt bete.
På bägge gårdarne finnas vacker, sparad skog, bestående af fur, gran, ek, björk, ask och hassel. — Ångsåg och qvarn finnes i närheten.
Gårdarna utbjudas hvar för sig med förbehållen rätt att antaga eller förkasta blifvande anbuden. — Köpevilkoren skola angifvas före utropat, dock böra köpare vara beredde ställa antaglig borgen för köpeskillingens ordentliga fullgörande.
Om antagliga köpeanbud erhållas, få egendomarna genast tillträdas.
Brogårds i Fardhem den 20 Mars 1889.
Efter anmodan,
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *