Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.

För snatteri
va i dag tilltalad pigan Mathilda Gustafsson, i tjenst hos husbonden J. Norrby, Nors i Veskinde.
Hon hade en dag på hösten, då hon varit i staden och sålt fisk, kommit in i Häggs och Johanssons salubod och der tillgripit ett par kängor tillhöriga pigan Josefina Jonsson.
Mathilda Gustafson ville försöka göra troligt att hon tagit kängorna i vederlag för en korg som hon förlorat i ofvannämda salubod.
Åtta dagar senare fick hon emellertid igen sin korg och då var det just dumheten, att jag inte lemnade igen kängorna, sade hon. När hon sedan togs till vaktkontoret, vid en annan stadsresa, hade hon kängorna på sig – hade just då tänkt lemna igen dem, sade hon, och för att inte glömma det, hade hon tagit dem på sig.
Det fick nu den tro, som ville det, men Mathilda Gustafsson dömdes till 10 kronors böter för första resan snatteri.

Länsfängelset.
Ransakningen
med häktade enkan Bokström fortsattes i dag, och hade anmälan inkommit om ytterligare stölder; från kapten Lyberg åtskilliga linnepersedlar, samt 8 kannor bränvin, från trädgårdsmästare Lind, enligt dennes uppgift, 1 tunna potatis och 1½ tunna korn samt några skålpund bruna bönor och från fröken Sofia Björkander en röd verkenskjol. Allt detta erkände Bokström och tillade att kornet sålts till hökaren Olsson vid torget. Dessutom bekände hon att hon stulit kli ur en säck från bagaren Lefvander vid Österport, samt några burkar och smärre föremål i Sjöströms lusthus mellan Norder- och Österport. Om denna stöld hade anmälan inkommit som upptog en större mängd bortkomna effekter.
Dels för att höra hr Sjöström och för att invänta den förut nämda fullmakten uppsköts målet. Sjömannen Vilhelm Edlund, med hvilken Bokström sammanbott, förnekade all vetskap om stölderna.

Hvad vi sluppit äta.
Under sistlidne Rättegångs- och Polissaker.Dec. mFör snatteriåned hafva af länsveterinären tagits i beslag och förbjudits till föreäljning: ett magert och missfärgadt nötkreaturskött (benskörhet) torgfördt af husbonden Oskar Carlström, Kyrkebys i Hejnum; ett nötkreaturskött, magert och missfärgadt samt refbensbrott, torgfördt af arbetaren Petter Stenström, Hall i Bro; bakdelen af ett nötkreatur, blodinfiltreradt, torgfördt af husbonden Otto Stengård, Stengårds i Stenkyrka; ett helt svinkött, rödfläckigt å baken, i följd af dålig slagt, torgfördt af husbonden Jacobsson, Qvie i Stenkyrka samt ett nötkreaturskött, magert och missfärgadt (nedelagtadt på grund af främmande kropp i matstrupen) torgfördt af husbonden H. Olsson, Rovalds i Eskelhem.

Södra häradsrätten.

För oloflig afverkan
af ett par tallar i Timmerlundsskogen dömdes Nils Lingvall, Botes i Etelhem att böta 10 kronor samt att godtgöra käranden Jakob Jakobsson dersammastädes med 3 kronor.Ansvar och ersättning

Ansvar och ersättning
för en 23 Maj 1885 i Augstens myr timad brand yrkade Mats Martensson, Nora i Vamlingbo, å Peter Olofsson derstädes, enär elden skulle uppkommit genom svarandens vållande. Häradsrätten frikände Olofsson och dömde käranden till 150 kronors rättegångskostnader.

För fylleri och oljud
å allmän väg dömdes grafveriarbetaren Alfred Henriksson i Klintehamn att böta sammanlagdt 10 kronor.

För olofligt fiske
i det till Lausholmarne gränsande fiskevattnet, dömdes Nils Jakobsson i Nylund m. fl. att böta 15 kronor, samt att ersätta fisken med 25 kronor och rättegångskostnaderna med 100 kronor.

För olofligt tillgrepp
från Gustaf Hellberg hade smeden Vilhelm Pettersson instämts till häradsrätten. Trots synnerligen besvärande omständigheter kunde svaranden ej fällas mot sitt nekande.

Norra häradsrätten.

För misshandel
har statdrängen O. Melander från Roma kungsgård dömts till 10 kronors böter. Han hade med en qvist slagit snickaren J. A. Jonsson i ansigtet.
Rättegångs- och Polissaker.

För snatteri
dömdes husbonden T. Blomberg från Vidby i Gothem att böta 50 kronor. Han hade olofligen tillgripit en lina i Slite varfsbolags salubod.

För ärekränkning
mot f. nämdemannen N. Viddin på Qvie i Bro – dömdes hustru Josefina Gardell från Duss att böta 10 kronor samt till 50 kronors rättegångskostnader. Hon hade tillvitat käranden att han tillegnat sig en ek som vid laga skifte tillfallit henne.

För samma brott
dömdes undantagsmannen Petter Pettersson från Suderbys i Gothem att böta 30 kronor samt i rättegångskostnader 45 kronor. Han hade kallat Olof Olofsson från Vibby, samma socken, skojare, bedragare och dålig karl.

Föroloflig utskänkning
dömdes hustru Jenny Elm på Mickelgårds att böta 50 kronor, och drängen Karl Johansson från Stenstugu i Stenkyrka att böta 56 kr. 25 öre.

För olofligt skjutande vid bröllop
vid Lickershamn, dömdes Ernst Hejdenberg från Lickershamn att böta 5 kronor.

För samma brott
vid samma bröllop, hvarigenom, som bekant flickan Emma Kristina Åkerberg ljöt döden, dömdes arbetaren Edvin Vinberg för olofligt skjutande vid bröllop att böta 5 kronor samt för det han genom vårdslöshet varit vållande till annans död att hållas i fängelse i 2 månader, samt att ersätta Åkerbergs fader med 60 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *