Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Renhållningsmål. Åklagaren afstod från åtalet mot fru Bachér, enär hon afhjelpt de anmärkta missförhållandena å sin gård. Målet afskrefs.
— Bagaren Broström fick ytterligare fjorton dagars frist för att vidtaga för gårdens snygghet nödiga åtgärder.

För olaga handel med lerkärl dömdes kringresande handlanden Gustaf Jonsson från Ålems socken i Kalmar län till fem kronors böter.

För aflossande af ett bösskott å en gård vid. S:t Hansgatan fäldes ekrädderiarbetaren Karl Johan Hugo Bolander att böta fem kronor.

För oljud och fylleri var f. artilleristen Johannes Henriksson instämd. Vitnen berättade, att ban i berusadt tillstånd vid skeppsbron öfverfallit en resande, som han tilldelat ett par örfilar, samt att han på ett groft sätt oqvädat en poliskonstapel och maskinisten å ångfartyget »Tjelvar», hvilken senare sökte hindra H. att intränga på fartyget, dit den öfverfallne resanden tagit sin tillflykt. Henriksson erhöll uppskof för motbevisnings förebringande.

För våld mot landtbrefbäraren K. J. Karlsson var den ofvanhämdes broder Oskar Henriksson åtalad. Ett vitne intygade, att H. tilldelat K. ett slag, hvartill H. nekade. Både svaranden och målsegaren begärde uppskof för vitnens inkallande.

För misshandel af en sin arbetare Johan Hugo Engström fäldes smeden Karl Vickman att böta fem kronor. Vickman erkände, att han gifvit E. ett par slag, emedan denne, då V. förehållit honom häns slarf i arbetet, fattat V. i rocken och sönderrifvit denna,

Fiskaren Kristian Karlsson från Lickershamn i Stenkumla var åtalad, emedan han låtit sin häst beta å stadens mark vid Lummelundsväg. Karlsson, som ej iakttog inställelse, bötfäldes tillstvå kronor samt ålades att vid tio kronors vite komma tillstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Augusti 1884
N:r 63.

Hafvets offer.

I förra veckan ilanddref vid kusten af Hall en båt, omkring hvars förstäf ett lik hängde. Af i båten varande: saker framgick, att ännu en person tillhört dess besättning. Ännu har man ej fått kunskap, om hvilka de omkomne varit, men antages det, att de varit i Lickershamn boende fiskare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Augusti 1883
N:r 66.

Genom öppen, frivillig auktion,

som torsdagen den 28 innevarande Juni från kl. 11 f. m. förrättas å stället, låta, med anledning af afflyttning till fastlandet, stadsfiskalen hr Uno Enderstein i Söderhamn jämte hans syskon, försälja deras i Stenkyrka socken af Gotlands Norra Härad belägna fasta egendom 5/16 mantal kronoskatte Qvie, sådan denna fastighet med åbygnader och växande gröda nu befinnes.
Berörde fastighet, som är af mycket god beskaffenhet, är belägen nära sockenkyrkan och allmän väg, 2,4 mil från Visby, 0,7 mil från en af Gotlands mejeriaktiebolags mjölkupphandlingsstationer, 0,4 mil från vid saltsjön belägna fiskläget Lickershamn, samt försedd med i tämligen godt stånd varande man- och la: dugårdsbygnader, och lyda derunder, utom gårdstomt och trädgård med flere tädle fruktträd, omkr. 150 tunlands egovidd, deraf omkr. 45 tunland god, väl brukad och i full växttkraft befintlig åker, det mesta mylla på lerbotten, omkr. 55 tunland naturlig slåttermark samt omkr. 50 tunland skog och betesmark, som lemna skog och beten rikligt till hemmanets be: hof och hvaraf 35 till 40 tunnland äro god, odelbar jord.
För närvarande äro å hemmanet omkr. 18 tunland besådda med höst- och vårsäd, omkr. 5 tunnland med rotfrukter och 7 tunland besådda med foderväxter. Vid gården finnes en husbehofs-vädermjölqvarn.
Hemmansdelen kommer att utbjudas dels i mindre lotter och dels i sin helhet, med förbehållen rätt för egarena eller deras ombud. att antaga eller förkasta blifvande anbud; börande köpare vara beredda att ställa nöjaktig säkerhet för köpeskillingens erläggande, samt att senast 3 veckor efter auktionsdagen erlägga 1/10:del af köpeskillingen, hvaremot öfriga betalningsvilkor, hvilka kunna lemnas förmånliga, blifva vid auktionstillfället närmare tillkännagifna, och kan om köpare så önskar en inteckning i hemmanet & 2,000 kr. få öfvertagas, och får upplysningsvis nämnas att det undantag af födoråd m. m., hvarmed hemmanet för närvarande är betungadt, kommer att afstås och förfalla.
Närmare upplysningar om hemmanets beskaffenhet m. m. kunna, om så önskas,
före auktionstillfället erhållas genom korrespondens med endera undertecknad eller
med landtbrukaren H. Enderstein, boende på stället.
Visby och Hejnum den 6 Juni 1883.
BERNH. BOLIN,
kronolänsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juni 1883
N:r 48.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Tryckfrihetsmålet mellan stadsmissionären N. A. Youngberg och utgifvaren af Gotlands tidning hr V. Byström förekom i förgår till behandling inför rådhusrätten. Sedan stämningen upplästs, anmärkte svaranden, att den honom tillstälda afskriften af stämningen ej vore lika med originalet, i det att i afskriften stode »tjenstovan> och monom. i stället för »tjensteman» och »mom.» hvarför svaranden sade sig ej kunna sätta lit till afskriften och ej vilja ingå i svaromål.
Härå invände kärandens ombud, v. häradshöfding Karl Herlitz, att den anmärkta otydligheten vore af oväsentlig art och ej gerna kunde missförstås, samt att svaranden, enär målet vore af kriminell natur, i hvarje fall vore skyldig att genast ingå i svaromål. Efter enskild öfverläggning förklarade rätten, att, då de anmärkta felaktigheterna ej kunde missförstås och då för öfrigt ett brottmål här vore för handen, det ålåge svaranden att imålet svara. Mot detta beslut anmälde svarandeparten missnöje.
Den åtalade notisen inledes med de i kärandens mun under en predikan lagda orden »Tidningspressen är en mäktig häfstång i satans tjenst», Det vore fullkomligt osannt att käranden uttryckt sig så. Han hade sagt »skandalpressen». Härpå kunde käranden förete intyg från sju trovärdiga personer, hvarjämte i kärandens predikoutkast sist nämda uttryck är begagnadt. Ehuruväl således referatet af predikantens ord vore lögnaktigt ville käranden derför ej yrka ansvar, enär det kunde bero på misstag af referenten och af svaranden mottagits på god tro. Svaranden vidhöll emellertid att uttrycket varit »tidningspressen».
Kärandeombudet förklarade derpå, att hans Eufvudman afstod från de i stämningsansökningen gjorde auvsvarsyrkandena enl. tryckfrihetsförord. 8 3 mom 8 jämfördt med strafflagens 10 kap. men deremot vidbölls yrkandet om. ansvar enl. samma § mom. 11 (angrepp mot enskild person, hvilka å ära gå) och mom.
12 (lögnaktiga uppgifter och vrängda framställningar) för den i nr 99 af G. T. för 1882 förekommande uppgiften »att hr Y. af insamlade medel till en del af stadens behöfvande ansåg sig kunna, såsom arvode för sitt besvär att utdela dessa medel, beräkna sig till godo ett ganska betydligt belopp.» Nämda Pupgise vore fullständigt lögnaktig, emedan hr Y. ej uppburit ett enda öre af de för stadens fattige insamlade af honom utdelade medel.
Såsom stadsmissionär och föreståndare för missionsföreningens söndagsskola uppbär hr Y. ett bestämdt arvode och har han såsvm sådan ej uppgift att vare sig insamla eller utdela några medel. För styrelsen för stadsmissionen företeddes en intyg, att hr Y uppbär en bestämd lön och att han ej tillgodoräknat sig det allra ringaste för sitt besvär att utdela de af honom insamlade gåfvorna till de behöfvande.
Visserligen skulle hr Y., fortsatte kärandeombudet, ej hafva fäst sig vid saken eller uttagit stämning, om uppgiften endast förekommit i Gotlands Tidning, men nu hade den sanningslöst och för hr Y. vanhedrande beskyllningen, att stoppa i egen ficka en del af åt fattiga insamlade medel, influtit i flere tidningar å fastlandet. Som exempel på det intryck en sådan osanving kan göra, anförde kärandeombudet att från fastlandet hit ingått bref med förfrågningar, om hr Y. tillgripit något af omhänderhafvande medel. Derför hade käranden varit tvungen försvara sig. Kärandeombudet anhöll vidare att få uppläsa ett af hufvudmannen efter stämningens uttagande mottaget anonymt bref, som innehöll i en rå ton de mest smädliga uttryck om hr Y., som bland annat påstods hafva »knipit pengar», samt anmärkte, att, ehuru han visserligen ej ville beskylla någon viss person för att hafva skrifvit det, emellertld nödvändigt ett af de två fallen måste egt rum: antingen hade svaranden låtit skrifva brefvet (och det kunde ej föroekas, att en viss frändskap rådde mellan brefvet och tidningsartikeln) och man kunde då väl förstå, hvad svaranden menat med sina beskyllningar i tidningen, eller också hade han ej skrifvit det, och då kunde man sluta till hvad intryck artikeln haft på en del läsare, exempelvis den namnlöse bretskrifvaren.
Svaranden bestred allt hvad kärandeombudet anfört samt återslungade!alla de insinuationer, som riktats mot honom, mot kärandeombudet. Svaranden anmärkte, att den åtalade artikeln ej innehöll, att hr Y. tillgripit medlen utan endast beräknat sig ett högt arvode för sitt besvär att utdela dem. Att meningen med den åtalade artikeln ej varit någon annan, ansåg svaranden bestyrkas deraf, att den syftade tillbaka på en i tidningen för 22 sistl.
April förekommande uppgift »att hr Y af hopskjutna medlen 629 kr. 30 öre helt blygsamt hållit till godo för sin egen person med med det nätta honorariet af — 509 kronor» Här hade således nämts ordet »honorarium», å hvilket de nu åtalade orden syftade tillbaka.
Kärandeombudet ansåg, att det förhållande, att i svarandens tidning en gång förut en likartad uppgift förekommit, ingalunda förbättrade saken, och för öfrigt, om också den senast förekommande beskyllningen i sammanhang med den förra kunde förstås annorlunda, så kundeman ej förutsätta, att de personer, synnerligast de å fastlandet, som läst den senare artikeln, varit i tillfälle att betrakta den isammanhang med den föregående, utan bildade sitt omdöme endast efter den senare artikeln.
Kärandens ombud begärde tre veckors uppskof för att, sedan han nu hört hvad svaranden andragit, få inkomma med vidare utveckladt käromål. Härå invände svåranden, att ombudet redgn öfver höfvan utvecklat sin sak med både »sant och osant>, men förklarade sig slutligen ej hafva något att erinra mot uppskofvet. Målet utsattes att förekomma 19 nästkommande Februari.

Såsom misstänkt för olofligt tillgrepp af omkr. 30 fotjernkettingar vid prånhamnen hade åklagaren på anmälan af hamumästaren åtalat smeds arbetaren Johan Petter Engström, hvarjämte smedsarbetaren Johan Reinhold Eklöf var instämd för att i målet höras och efter omständigheterna svara. Engström påstod sig ej hafva tillgripit några kettingar utan hade hon köpt sådana af flere personer; hans uppgifter vid polisförhöret och inför rätten voro emellertid stridande mot hvarandra. Eklöf sade sig ej hafva varit hvarken delaktig i eller medveten om hvad som händt. För målets närmare utredande erhöll åklagaren uppskof till 5 Februari, då Eaogström vid hämtningsäfventyr och Eklöf vid tio kronors vite skulle vara närvarande.

För djurplågeri fäldes fiskaren Kristian Karlsson, Lickershamn i Stenkyrka, att böta tio kronor. Karlsson, som förut varit instämd för samma slags brott, ville ej vidgå, att han visat grymhet mot det hästkreatur han begagnat vid körslor till staden; tvänne vittnen iutygade dock, att hästen varit behäftad med ett öppet blödande sår.

För nedslående af en urmakeriskylt å Nygatan var ynglingen Axel Leonard Linnerson åtalad. Linnerson erkände, att han af okynne gjort sig skyldig till förseelsen, men förnekade, att han såsom stämningen innehöll skulle hafva varit öfverlastad vid tillfället. Åklagaren begärde och erhöll uppskof för bevisnings förebringande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Januari 1883
N:r 9

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 29 jan.
För stöld af en ketting, 28 fot lång och tillhörig hamnen, stodo tilltalade smederna Joh. P. Engström och Joh. R. Eklöf. Som de nekade blef målet uppskjutet för bevisning.

Djurplågeri. Fiskaren Chr. Carlsson från Lickershamn hade tilltalats för att hafva användt till körslor en häst, som haft ett öppet sår i venstra lokstaden. Han bedyrade under lifliga åtbörder att han var den ömmaste husbonde mot sina kreatur och att han icke gjort sig skyldig till den åtalade förseelsen; man det oaktadt intygade två poliskonstaplar, att han på torget haft en med öppet sår behäftad häst samt att det icke var första gången detta händt. Häremot protesterade svaranden på det högsta, men af våra anteckningar se vi, att han för liknande förseelse den 19 juni förl. år dömdes till 10 kr. böter. Äfven nu fäldes Carlsson att böt 10 kr.

Goda vänner. Skräddaren Lyander hade stämt enkan Vesterlund för ärekränkning, men som ingen af parterna kom tillstädes, är det att förmoda att de åter blifvit goda vänner.

För fylleri och skadegörelse å en skylt var ynglingen Axel Linnersson tilltalad. Målet uppsköts för bevisning, enär avaranden nekade.

Lysning efter sin man, urmakaren Nils Emil Erlandsson, hade som förut nämts hustrun begärt skulle utfärdas genom rättens försorg, men denna kunde icke på hustruns anförda skäl medgifva den äskade efterlysningen.

Svea hofrätt har fastställt Visby rådhusrätts dom den 8 sistl. maj, hvari handl. C. Strömbeck är ålagd att med ed betyga sig icke hafva gifvit befallning om en decimalvågs reparation genom justeraren kapteh. V. Svensson.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 januari 1884
N:r 9.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 9 Juni.
Ersättning för utdikningskostnad prestbol. Aflidne prosten J. Holmbergs i Follingbo sterbhusdelegare hade) af domkapitlet i Visby fordrat en| ersättning af 1,295 kr, 34 öre utbetalda kostnader för Föllingbo prestgårds deltagande i utdikning af Vidangermyr, hvilka domkapitlet vägrat godtgöra. , För egen del och såsom fullmäktig för öfrige sterbhusdelegares vägnar uppträdde landtbrokaren J. Holmberg såsom kärande; kons.-not. N. F. Öfverberg förde å svarandesidan domkapitlets talan. Holmberg styrkte genom protokollsutdrag, att hans fader i lifstiden 13 Maj 1874 erbållit domkapitlets bifall till Follingbo prestgårds deltagande i kostnaderna för utdikning af Vidangermyr; att kanalen för utdikningen blifvit färdig först i Okt. 1877; att hans fader prosten J. Holmberg aflidit i Febr. 1878; att domkapitlet derefter 1 Maj 1878 tillträdt Follingbo prestbol; att sterbhusdelegarne således alldeles icke kunnat skörda någon nytta af utdikningen, hvilken deremot skulle kommå efterträdaren till godo, hvadan hat ansåg billigt, att företrädarens sterbhus lemnädes ersättning för i och för samma utdikning hafda kostnader med 1,295 kr. 34 öre. — Svaranden medgaf ersättning för hvadsom rätteligen borde betalas, men vägrade att utbetala hela det fordrade beloppet, eftersom käranden skulle haft nytta af utdikningen i vissa år, och afräkning derför borde ske, enlik förordningen 6 Juli. 1849; hvilken safräkving återivore beroende på antalet år, högst 20, räknadt från den tid, då vattenafledningen blifvit fullbordad, vederbörande synerätt komme att bestämma fördelning af kostnaden för hela utdikningen, hvarför en sådan utredning och fördelning på år af synerätt först borde ske, innan någon utbetalning af domkapitlet i ifrågavarande fall kunde göras. — Holmberg åter invände, att hans fader; eller sterbhuset ingen nytta haft af: utdikningen, fast-bostället af dem innehafts i 6 mån. efter utdikningens fullbordan; medgaf likväl deltagande i kostnaden för dessa 6 mån.; men ansåg sig ingalunda vara pliktig, att för detta ändamål begära någon af- och tillträdessyn,. hvilken, hau.i.så fall ansåg tillträdaren vara pliktig att begära. Svaranden invände, att betalningen berodde af på hur många år synerätten komme att fördela kostnaden, hvilken; om den t. ex i fördelades på blott 5. år, blefye större, än-om den fördelades på den högst tillåtna tiden eller 20 år, hvilket ännu vore oafgjordt i samt af domkapitlet, som skulle redovisa inför kammarrätten, icke kunde gå in på någon godtycklig öfverenskommelse, emedan det, i så fall kunde riskera att af egna medel få, godtgöra hyad det; på förhand sålnnda utbetalt; kunnande domkapitlet endast gå in på betalning nu, ifall. Holmberg ville åtnöja sig med sådan för den kortare; tiden, som möjligtvis kunde af en blifvande syn: bestämmas. Härpå ingick Holmberg. Utslag afkunnas 30 Juni.

Djurplågeri. Hustru A. Lindqvist från Snäckarfrve i Stenkumla, i tjenst hos hr Diewenkorn, skulle 31 April köra, till staden och då fått en med skafsår behäftad häst för åkdonet samt derför vägrat köra med denna häst, men likväl af sin husbonde, blifvit nödgad att gifva sig åstad med samma häst. Hon dömdes nu derför att böta 5 kr.

Fylleri, oljud, polisbetjents ofredande. Fiskaren Sven Olsson från Lickershamn var lördagen 17 Maj inne å Visby torg med ett lass fisk till salu och befanns då i ett ytterst öfverlastadt tillstånd, förde oljud samt sönderref rocken för en stadspolisbetjent, som sökte tysta honom och få honom att aflägsna sig från torget. — Vid idag företagen ransakning erkände han alltsamman, och undslapp, med att böta för, fylleri 5 kr., oljud 5 kr., stadsbetjents ofredande 25 kr., samt varnades tillika att hädanefter taga; sig tillvara; ty för en dylik förbrytelse . kunde han dömas att böta, 1,000 kr.

Olofligt tillgrepp. F. boktryckeriarb. N. E. Stenström hade 24. Maj på e. m. från en P. Jansson, Valla i Rute, tillhörig vagn å torget här i staden tillgripit en halfankare, innehållande 7 1/4:dels, k:or bränvin, samt derefter aflägsnat sig ochlagt bränvinsankaren in i färgaren Luttemans gård, hvarefter .han der lånat en tratt för att tappa bränvin. ur. kärlet. Morgonen derpå hade han styrt kosan åt samma gård ochi;då blifvit misstänkt. för tillgreppet, hvarför han nu var instämd. Han ville icke förneka tillgreppet, men påstod, att han varit så öfverlastad, att han icke, visste hvad han gjorde joch icke heller kom ihåg det ringaste af hvad han gjort. För vittnenshörande uppsköts. målet till 23 Juni, då Stenström vid hämtnings påföljd skall infiana sig.

För anställande af olofligt dansnöje dömdes hustru Kihlström och husegaren Håkan Nilsson att hvardera böta 5 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Juni 1879
N:r 47

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 24 Mars.
Misshandel m. m. Då en skolyngling 15 Mars på aftonen skulle jämte några kamrater gå ned åt läroverkshuset öfverfölls han utanför Vedins bryggeri af sjömännen Johan Hallin och A. Pehrsson, hvilka med sparkningar, hugg och slag misshandlade honom, och hade Hallin dervid begagnat något skarpt tillhygge, hvaraf ännu syntes 2:ne märken, det ena Å kinden, det andra åt hufvudet. Af stadsfiskalen derför instämde, erkände de sin förbrytelse. Som målseganden å dem icke yrkade något strängare ansvar, icke heller någon ersättning för sin del, undsluppo de med att böta: Hallin 80 kr., Pehrsson 15 kr.

Obundna hästar å gata samt förolämning mot polis. Det förut omnämda målet mot fiskaren Kristen Karlsson från Lickershamn, hvilken 4 sistl. December lemnat sina hästar, förspända åkdon, obundna å gatan. Karlsson hade vid tillfället utfarit i grofva otidigheter mot poliskommissarien Sandahl, som tillsagt honom att antingen binda eller låta någon person hafva tillsyn öfver hästarne. 38:ne vittnen hördes nu, hvilka intygade riktigheten af målsegandens uppgifter. Karlsson dömdes att böta för obundna hästar å gata 5 k., för missfirmelse mot polisman 35 kr., ett ersätta Sandahl för hans inställelse vid rätten med 6 kr.

Fylleri och oljud. Sjömännen Jakob Oskar Broström och Teodor Friman hade 1 Mars sällskapat med arbetaren Petter Lutteman och dervid i rusigt tillstånd fört oljud å gata. De dömdes genom nu afkunnadt utslag att böta Broström för fylleri 5 kronor, Lutteman för fylleri och oljud 10 kr., Friman för oljud 5 kronor.

Olaga upplag af fotogén. I det förut omnämda målet mot handl. Ax, Sjöström, ang. olaga upplag af fotogén, 4 fat i guldsmeden Hammarbergs gård och 3 fat i bokb. Segerdahls gård, afkuunades i dag utslag, hvarigenom Sjöström dömdes till böter af 20 kr; och förlust af 120 kannor af i beslag tagen fotogén.

Stöld och försök till förgiftning. Konduktören J. P. Larsson vardt i måndags i förra veckan hemma i sin tillfälliga bostad i Hemse bestulen på sin plånbok med deri inneliggande 80 kronor samt en revers å 165 kronor. Han sade sig för stölden misstänka smörjaren Anders Fredrik Johansson, hvilken af Larsson behandlats med mycken godhet och fått dela hans ram under deras uppehåll i Hemse. Tidigt tisdags morgon aflägsnade Johansson sig utan permission och begaf sig till Burge gästgifvaregård, hvarest han vexlade en tiokronsedel (riksbankens), som Larsson, dit anländ senare på dagen, med säkerhet trodde sig igenkänna såsom sin. Larsson återvände på qvillen till Hemse i sällskap med lokomotivföraren Blomström, hvilken han inne i sin bostad bjöd SA svagdricka, hvarvid båda blefvo svårt sjuka. Som läkare ej under natten träffades, rådfrågades apotekaren, som ordinerade, att de skulle dricka varm mjölk, hvarefter deras tillstånd något förbättrades, Stationsinspektoren Lokrantz i Hemse hade dagen derpå trenne förhör med smörjaren Johansson, men denne sade sig ej ha ringaste kunskap om stölden eller beskaffenheten af den dryck, som de andra förtärt. Hr Lokrantz sände emellertid återstoden af drycken till apotekaren Lillja, som vid företagen undersökning fann den utgöra svagdricka, försatt med svafvelsyra, alltså mycket giftig: I torsdags efterspanades Johansson af landsfiskal Svanberg och stadsbetjenten Pettersson, och då han slutligen anträffats å härvarande station, anstäldes der förhör och visitation med honom: Några pengar funnos dock ej och han fortfor i sitt nekande, hvarför han frigafs. Vid visitationen innehade Johansson en knif, som en kamrat förlorat och som han påstod sig ha hittat. Som emellertid blifvit bekant att Johanssons hustru här i staden vexlat en tiokronsedel af samma slag som den i Burge vexlade, efterspanades Johansson ånyo och häktades i lördags middag samt nedfördes till länsfängelset, der han inför tjenstemännen erkände sig hafva begått plånboksstölden, hvaremot han ihärdigt påstod sig ej veta det ringaste om förgiftningsförsöket. Han sade sig på vägen hit från Hemse i torsdags i närheten af Etelhems station ha bortkastat en i plånboken förvarad 50-kronsedel af fruktan att annars genom denna bli röjd. Johansson qvarsitter i länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1879
N:r 25

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 10 Mars.
Misshandel. Det förut omnämda målet mot husbondesonen Herman Elm Misekelgår i Veskinde, ang. misshandel å lykttändaren Jonas Klint och hans son Herman, fortsattes i dag. Jonas Klint infann sig och uppgaf, att han på qvällen 12 December jämte en kamrat ingått på Norderkrog samt att hans son väntat på gatan, då Elm slagit till och sparkat honom; att han, fadren Klint, skyndat ut för att taga sonen i försvar, då Elm äfven slagit honom. Som Herman Elm genom ombud förnekade tilldragelsen, uppsköts målet.

Obundna hästar å gata samt förolämpning mot polis. Fiskaren Kristön Karlson från Lickershamn hade 4 Februari lemnat sina hästar, förspända åkdon, obundna å gatan utanför hökaren R. Vestbergs salubod i norr. Då poliskommissarien Sandahl tillkommit och funnit hästarne obundna och utan tillsyn, hade han gått in i hr Vestbergs salubod och der funnit skjutsens egare fiskaren Karlson och tillsagt honom, att antingen binda eller låta någon person hafva tillsyn öfver hästerna. Karlson hade då utfarit i grofva otidigheter mot Sandahl; Karlson, som syntes vara tämligen upprymd, förnekade alltsammans. För vittnens hörande uppsköts derför målet.

Förfalskning. I det förut omnämda målet mot f. hemmansegaren Gustaf Johansson Hägdarfve i Akebäck, angående förfalskning af ett qvitto å 100 kr. genom tillsättning af en 1:ta på så sätt, att summan förändrats till 1100 kr., hvilket sistnämda belopp Johansson sedermera skulle hafva försökt tillgodoräkna sig, afkunnades i dag utslag, hvarigenom Johansson, i brist af bevisning, frikändes från allt ansvar, rättegångskostnaderna parterna emellan qvittades, och följaktligen Johanssons yrkande om 50 kr. i ersättning för veskyllningen samt 5 kr. för hvarje inställelsedag vid rätten underkändes. Johansson, förklarade sig missnöjd med utslaget samt begärde skriftligt utslag för besvärsanförande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1879
N:r 21

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätlen 4 November.
Djurplågeri. Efter angifvelse hade stadsfiskalen instämt husbonden Karl Pettersson Bringes i Norrlanda, inder yrkande om ansvar å honom för djurplågeri, bestående der: uti, att han 2 Okt. begagnat en med skafsår behäftad häst för fora till staden. Pettersson erkände förhållandet men uppgaf, att skadan å hästen i det väsentliga uppkommit under vägen, hvilken han varit nödsakad att fortsätta fram till staden. Han dömdes att för djurplågeri böta 10 kronor.

Stöld. Hos vinhandl. Ang. Johansson har särskilda gånger under Okt. månad inbrott och stöld föröfvats, dervid dels pengar, dels vin tillgripits. Fjortonårige Frans Östergren derför misstänkt hade blifvit tagen i polisförhör, dervid Östergren erkänt sin delaktighet i stölden samt uppgifvit ynglingen G. Hammarlund såsom delaktig deri. Till i dag hade de blifvit instämda till rådhusrätten särskildt ör en stöld hos hr Johansson 15 Okt., dervid 7 buteljer vin tillgripits. Östergren nekade nu helt och hållet för sin vid polisförhöret afgitna bekännelse, hvilken han likväl medgaf sig då hafva afgifvit, men endast af fruktan för stryk. Hammarlund förklarade sig helt och hållet sakna kännedom om saken, hvarmed han haft intet att skaffa. Ett vittne, drängen Karl August Jakobsson hos snickaren Qviberg, hos hvilken gossen Östergren hafc anställning, hördes, efter ed och berättade: att Östergren icke varit hemma hos Qvibergs nattan mellin 14 och 15 Okt., liksom icke heller någon annan af de följande nätterna i samma vecka; att han under tiden synts innehafva pengar å olika valörer, såsom 1 kr., 50 öre, 25 öre; att Östergren äfven en gång uppmanat vittnet följa med ut för att stjäla samt dervid lofvat vittnet att få 10 kr. Östergren bestred vittnets utsago och påstod, att det tvärtom varit vittnet som velat förleda honom att stjäla, att han varit hemma hos Qvibergs då vittnet uppgifvit honom varit borta samt förklarade, i afseende på de pengar han synts innehafva, att han å marknaden hittat en 5 kr. sedel. Hammarlunds fader, vid rätten närvarande, yrkade ansvar för den falska ångifvelsen mot sonen. Målet uppsköts.

Misshandel. Snvickaren J. Linde, instämd för fylleri och misshandel å husb. Edvard Österdahl, Kumla i Ganthem 4 Okt., nekade för att hafva förgått sig mot Österdahl, likasom ock för fylleri, samt påstod tvärtom, att Österdahl slagit honom och sönderrifvit hans rock, hvarför han ock å Österdahl uttagit genstämning med påstående om ansvar å Österdahl för falsk angifvelse samt ersättning för den sönderrifna rocken. Österdahl uppgaf, att Linde, i rusigt tillstånd, kommit svärjande å gatan 4 Okt., dervid gått upp: emot Österdahl och frågat honom: chvad vill du bondlurk? samt tagit upp ur fickan en rasp, hvilken Österdahl genast tagit ifrån honom och kastat ned på gatan samt tillika fattat Linde i rockkragen, dervid Österdahl råkat med: banden in genom en fönsterruta hos målaren Blom, hvilken dock genast af Österdahl fått betalt för rutan med 1 kr. 50 öre; förnekande Österdahl för öfrigt, att han slagit Linde. Bägge parterna vidblefvo sina påståenden, hvarför målet uppsköts för vittnens hörande.

Sjöförklaring. Danske skepparen K. J. Christenssen, förande skonerten Herman, lastad med bräder, från Domsjo till Aarhus, hade 2 Nov. satt på grund vid Lickershamn. Han ingaf idag sjöförklaring, hvaraf framgick, att fartyget sprungit läck i sjön, hvarför 3 af däckslasten måst kastas öfver börd samt att, då lif och gods likväl icke synts kunna räddas och Visby icke angöras, han måst sätta fartyget på grund vid Lickershamn, som skett 2 Nov. kl. 12,50 å dagen. Sjöförklaringen beedigades af kaptenen och besättningen.

Brandkårens befäl. Efterangifvelseafbrandschefen hade stadsfogden Hallgren instärat handlanden Axel Sjöström för uteblifvande från sammanträde med brandkårens befäl 17 och 19 Maj. Målet har förevarit flere gånger och Sjöström derunder bestridt, att han tillhörde brandkårens befäl samt tillföljd deraf påstått, att han icke hade något vid befälets särskilda sammanträden att göra. 21 Okt. uteblef Sjöström från rätten och fick derför plikta 2 kr., men infann sig idag och vidhöll sitt förra påstående, uppgifvande, att han endast var indelt såsom strålförare vid sprutan nr 3, och icke, såsom uppgifvits, något slags schef vid nämda spruta. Målet måste än ytterligare uppskjutas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 November 1878
N:r 89

Byggnadstillstånd

har av arbetsmarknadsstyrelsen lämnats vägförvaltningen i länet för att med anlitande av friställd arbetskraft påbörja vägföretaget Grausne—Lickershamn för en beräknad kostnad av 75.000 kr.

Gotlänningen
Onsdagen 5 november 1952
Nr 257