Från landsbygden.

Norra Gotland, 10 Febr.
Laga skifte. Sedan nu allmänt sammanträde hållits med Tingstäde kommuns skifteslag, kommer nämda socken att undergå laga skifte, Tjenstförrättande Jandtmätare är major Kruuse.

Stenkyrka socken beslöt åjorårets sista kommunalstamma att ingå till vederbörande med anhållan att för en mindre reparation vid kyrkoherdebostället få taga virke af prestboställets skog.
Reparationen var som sagdt liten och då jägmästarens arvode i det närmaste komme att uppgå till ungefär lika summa som dep, hvarmed man kan köpa nämde virke, lär föramlingen ha afstått från ansökningen i fråga.

Å Gotska Sandön hittades sistlidne senhöst omkr. 100 tolfter brädstump och en och annan planka, allt af sämre beskaffenhet. Fyrpersonalen var upphittare och köpte sedermera fyndet å auktion. Antagligen voro dessa bräder af samma last som dem, hvilka upphittats å nordvestra kusten af Gotland.
Som bekant äges Gotska Sandön af lotsverket, som derå under årens lopp uppfört 3 fyrar, hvilka sysselsätta en ingalunda liten personal, en liten |koloni på sätt och vis. Ön hör till Fårö församling, till hvilken utskylder skola bstalas. Som löntagare ha ock Sandöborna stora utgifter till kommunen. Haradan valutan är kan man förstå, då intet tillfälle gifves att kunna deltaga i kyrko- och kommunalstämma eller vara med om ett enda val, dessutom betalar lotsverket prest, som 2 gånger årligen (midt i sommaren) skall förrätta gudstjenst ä ön mot 150 kr. honorar för gången; samma verk betalar äfven ackuschörskan hvar gång hon behöfver besöka ön med 100 kr. gången.

Stenkyrketjufvarne ha 2 gånger under Januari uppenbarat sig genom missgerningar.
Ena gången tillgrepos ur en låst bod å Lickershamn ett par tunnor potatis och en hel del saltad strömming. Audra gången begicks inbrott i en källare hos en f. d. hemmansägare i Sorby (källaren var belägen blott några få meter från boningshuset). Här tillgrepo tjufvarne en fjerding strömming (lös), potatis, rofvor, morötter och ett täcke samt en säck.
Sorgligt nog har ej hos vederbörande kronobetjening saken blifvit anmäld, eburu misstankar om hufvudföröfvaren af stölderna ej saknas.

Fyrmästaren å Gotska Sandön J. Bourgström har på grund af sjuklighet erhållit en månads permission och upprätthålles hans tjenst under tiden at fyrvaktaren K. Bourgström.

Från landsbygden.

Hemse, 5 Jan.
Enär nu Hemse kommunalstämmas protokoll föreligger i fullständigt skick, får jag meddela hufvudinnehållst af förhandlingarne vid senaste ordinarie stämma: Fyrktalslängden granskades och godkändes samt befans upptaga:
fastighetsfyrk 2,924: —
inkomstfyrk 4 054: —
S:a fyrk för hela kommunen 6,978: —
Debiteringslängden upp:og för kyrkstämmans ändamål å 23 öre pr fyrk 1,604: 94
kommm.-stämman á 35 öre pr fyrk 2,442: 30
Sammanlagdt á 58 öre pr fyrk 4,047: 24
Personlig afgift för skolan 50 öre pr man 25 öre pr qvinna 86 + 47 133: —
Hela uppbördssumman 4,180: 24
Till ordf. i socknens kommunalstämma för nästkommande 4 år vaides dr Sätervall, till v. ordf, handl. Vittberg.
Kommunalnämden kompletterades i stället för dem som voro i tur att afgå, hvarefter till nämdens ordf. valdes handl. R. Vittberg och till vics ordf. skomakaren J. L. Rumin.
Till revisorer för granskning af kommunens räkenskapar valdes veterinär J. Boman och skomakare J. L. Rumin.
Till ordf. i kreatursförsäkringsnämden för fästa år valdes handl. R. Vittberg, till ledamöter hemmarsägaroe J. N. Johansson, J. Melin och O. A. Lingström.
Från en del medlemmer af stämman hade anhållits att stämman ville yttra sig om limpligheten af föreslagen ändring och lagstiftning rörande haniel med vin och maltdrycker.
Stämman ansåg erhälligt stor vinst böra blifva för den enskilde och det allmänna, om i lag stadgadt blefve att försäljning af vin och meltdrycker vare sig till afhemtning eller till förtäring på stället icke må i stad eller på landet förenas med annan handel och atträtt till miautbandel med vin och maltdrycker må förvärfvas i samma ordning och på samma sätt, som rätt till utskänkning af dessa drycker nu erhålles.
Till sist var kommunens i klagomålen icke deltagande medlemmar anmodade at taga del af besväegbandlingarne rörande anläggande af gångbanor i Hemse och deröfser afgilva svaromål. Klagomålen bestriddes på, som det syntes, goda grunder.
Stämman var ovanligt talrikt besökt.

Burs, 6 Jan.
I fråga om erhållandet af vår post ha vi här ovanligt inskränkt, fastän vederbörande varit så pass tillmötesgående att de befordra post hit treune gånger hvarje vecka, nämligen tisdag, torsdag och lördag med postföraren å linien Stånga—När. Således är blott en, säger en, timme hvarje dag af de båda förata dagarne (tisdag och torsdag) anslagen för sockenborna att få afhämta sin post, och är man då ej så lycklig att inställa sig på den bestämda tiden får man naturligtvis återvända tomhändt, änskönt man får både höra och se att man har post att erhålla; man får då helt beskedligt vänta till nästa utdelningstimme. Lördagens post deremot utlemnas icke förr än — efter gudstjenstens slut på söndagen, och är mar då händelsevis icke ikyrkan, eller tillstädes får man beqväma sig att vänta på sin post till påföljande tisdag på den bestämda timmen. Exempel kan anföras då nödvändiga försändelser ankommit till personer i socknen, hvilka icke haft tillfälle att inställa sig på! den bistämda timmen, men strax efteråt antiugen genom: ombud eller personligen instält sig för att erhålla den nödvänd’ga posten, som fått qvarligga i skolhuset till påföljande utdelningstid, oaktadt de såväl fått höra som se att post till dem funnes.
Är väl ett sådant tillvägagående öfverensstämmande med tidens kraf och fordringar, då en enabb samfärdsel och korrespondens hör till det oundgängliga? Frågan om ett bättre ordnande af deta tidsvidriga förhållande var äfven, på initialer af några p:rsoner, före vid senaste decemberstämman, men rönte ingen framgång. Många fundera nu starkt på att öfverklaga beslutet för att få detsamma upphäfdt, för att sedermera få ordna denna sak på ett mera tidsenligt sätt.

Stenkumla, 6 Januari.
Vid fjorårets sista kommunalstämma utsågos till revisorer för kommunalkassan kyrkoherden Reuser och landtbr. P. Andersson, Stenstugu. Till revisorer i sockenmagasinet valdes hemmansägarena Olof Stengård, Tystebols och F. Jacobsson, Moos.

Brandstodsvärderingsmän äro G. Jacobsgon Qvie, sergeant Ösk. Södergren, Sorby, och M. Söderström, Vale, samt O. Helleaberg Brougns.

I kreaturförsäkringsnämden valdes till ordf. hemmsnsägaren Olof Stengård Tystebols. Öfriga ledamöter blefvo hemmansägarne Olof Kastlund, Ungsmiss, Nikl, Jacobsson, Vale, Joh. Pettersson, Tystebole.

Barnmorskans löneved som förut utgjorde 4 famnar bestämdes hädanetter till 5 pr år.
Sedan bölls entreprenadauktion å vedleverans till fattigstuga och inropades leveransen af olika personer till varierande pris.

Kommunalstämmoordföranden hade väckt förslag, att kommunalutskylderna skulle betalas på en gång och ej som nu i 2 repriser.
Stämman beslöt dock att nuvarande sättet skulle bibehållas, och att utskylderna skola erläggas i Febr. och Sept.

Stenkyrka socken har inköpt en byggning å Lickershamn att användas för socknens behof.

Klockarelönen, som hittills utgått efter hemmansdel, beslöt man hädanefter vid fjorårets sista kyrkostämma att utdebitera efter fyrk.

Vid inbetalning af ränta till kyrkokassan infriades denna komplett af lånvtagsrne — ett mycket vackert resultat.

Ett slädparti gick i dag af stapel i Tingstäde, der man sedan testade å Myrväller gästgifvaregård.

Rapphöns och dom herrar besöka gårdarne, hvilket enl. bondpraktikan skall betyda stark vinter.

Landsbygden.

Garda, 13 Dec.
Hetsjagt vid exekutivauktion. Att skipare af lag och rätt, i synverhet de exekutiva myndigheterna, ej alltid ha så lätt att komma till rätta med folk, är nog ett faktum, som tids och ofta exempel bekräfta. Da mest underliga och många gånger löjliga utvägar sökas för att slingra sig undan rättvisan. Ht exempel derpå lemnar en i dagarne i denvua socken hållen utmätningsauktion. För gäld hade en bemmansägare3s all lösa egendom blifvit utmätt. Sedan han förgäfres i alla instanser anfört klagomål öfver utmätningen, dervid naturligtvis till villige advokater ej så små summor i form af arvaden blifvit utbetalda, skulle ändtligon den ntmätta ägendomen försäljas. Auktionsförrättaren, kronolänsmannen i tinget, infann sig på stället, dit äfven en stor mängd spskulanter tillstädekommit. Men dörrarne till både bonings- och ladugårdsbu3 voro stängda, och hvarkon ägare eller hans husfolk syotes till. Saart kunde man också göra sig förvissad om att några kreatur ej funnos i ladugården, och färska spår af både häst och nötkreatur gåfvo en aning om, att ägaren funnit något radikalmedel för att, som han väl sjelf trodde, till intetgöra verkan af utmätningep, sedan lag och rätt dervid ej kunnat biträda honom. Hvad var ou att göra? Kunde man blott få reda på ägaren, skulle han nog också få radogöra för hvar ezendomen funnes. Efer någon rådplägninog utskickades patruller åt olika håll för att söka uppsnappa rymlingen. Men nyfikenheten är en makt, som korsat mången storslagen plan, Vår man ville säkerligen ej gå miste om nöjet att, som han trodde, tå se, hur snopne vederbörande skulle blifva öfver den i hans egna ögon väl uttänkta planen. Från en närbelägen arbetarebostad fick någon af spekulanterna se en skymt af den sökte, och genast rapporterades derom till kronolänsmannen, som under tiden tagit in hos gårdstolket. För att fånga flyktingen begåfvo sig nu tre man i väg till den ofvannämda arbetarebostaden. Men flyktingen, som genast fattade situationeu, begaf sig, det fortaste fötterna förmådde, i väg för att undkomma sina förföljare; och en den vildaste hetsjagt börjades öfver åkrar, ängar och skogsmark, der förföljarne stundom förlorade den flyende ur sigte och endast leddes af bans spår. Afståndet mellan den flyende ock bans förföljare mioskades dock alltmer, tills sluligen öfver en qvarts mil från hemmet flyktiogen greps och snopen återfördes. Återkommen och uppmnanad att framlemna nyckeln till boningshuset, bedyrade han heligt, att han ej hade den ringaste aning om, hvar denne befans; säkerligen hade hans hustru tagit den med sig. Men ej heller om henne kunde han lemna det ringaste besked. Kommissarien, som säkerligen hade sina egna tankar om värdet af hans försäkringar och uppgifter, deruti styrkt af hans ytterligare försök att undkomma, lät helt enkelt visitera gunstig herrn med den påföjd; att nyckeln fans i dennes ficka. Men då han nu uppmanades att upplysa om hvart kreaturen och annan u’mätt egendom tagit vägen, förklarade han som det tycktes med verklig förnöjelse, att kreaturen blifvit sålda och måhända nu vore uppätna, och att annan egendom dels vore såld, dels uppbränd. Som emellertid kreaturen varit synliga dagen före auktionen, antogs med skäl, att deras bortovaro blött var tillfällig, hvarför de såldes med skyldighet för inropire att söka reda på dem. Att under sådana förhållanden priset blef derefter, säger sig sjelft. Natten efter auktionen återfördes också verkligen de undanoskaffide kreaturen. Måhända trodde ägaren faran pu vara öfverstånden, men i så fall blef han tagen ur sin villfarelse, då tidigt påföljande morgon da nye ägarne till djaren kommo för att bämta sina inrop. Med tomt hus ute och nära nog cå också inne, tyckes denna familj ha en mörk framtid för sig. Så långt har balsstarrigheten och processlystnaden fört eu familj, hvilken visst ej hade behöft se sin ekonomi så bedröflig.

Burgsvik, 18 Dec.
Strid mellan örn och säl. En person, som häromdagen vandrade utefter sjöstranden, observerade en mindre säl liggande på ea sten i vattenbrynet. Öfvar honom sväfvade en väldig örn och närmade sig i täta kretsar sitt offar, hvilken han tvifvelsutan utsett till en läeker frukostmiddag. I ett nu sänkte ban sig och slog sina klor i den intet ondt anande sälen. Denae uppskrämd af det väldiga nappataget skyndade gömmaljsig>i’ sitt element med örnen på ryggen. Mod hvinande fart bar det af utåt hafvet ett gudt stycke, då sälen vände om åt land, alltjämt med sin högt skrikande och flaxande fizndejpå ryggen. Iakomna på ett par famnars vatten stannade de och der utkämpades en strid på lif och död mellan sälen, som försökte draga sin fiende uader vattnet, och örnen, som förgäfves arbetade att lossa sina klor ur sälens rygg eller besegra densamma, HEi’ter många förtviflade ansträngningar, så att vattnet yrde högt i luften, försvann örnen med ett sista vildt dödsskrän under vattnet och fick med lifvet plikta för sitt mordförsök.

Parning mellan tam- och vildand. En tamand af feminint kön äges af en person boende i närheten af sjön härute. En dag i våras märkte ägaren att det ensamma djuret företog längre turer utåt hafvet och höll sällskap med der simmande vilda änder och annan sjöfå el. Dessa rimturer upprepades dagligen tills fågeln började lägga ägg, då hon blott högst sällan företog någon längre utflygt. Som anden visade stark böjelse, att ligga på sina ägg, lade ägaren henne på fyra stycken blott för att ha nöjst se huru länge hon skulle hålla ut att ligga, då hon ej kunde tframkläcka några ungar. Men döm om ägarens förvåning, då fågeln framkom med tre krya ungar från sitt liggställe. Ungarnes tillkomst kan ej af ägaren förklaras genom annat än det skett parning med vildänder, alldenstund några tama sådana af maskulint kön ej finnes på längre afstånd.

Norra Gotland, 13 Dec.
Ett hemskt fynd gjordes för några veckor sedan på stranden mellan Lickershamns fiskläge och Ihrevik, i det att en dödskalle påträffades. Denna jordades i samma kista som förut omnämde bhemmansägaren O. Jacobsgons stoft. Antagligen tillhörde den ock detta lik, som vid finnandet saknade hufvud.

Af kolos höllo ett par fruntimmar på att släppa lifvet till för ett par nätter ssdan. Man hade eldat duktigt med ekvedi och för att göra eff:kten fullständig sköte epjället genast brasan brunnit ut. Ho af gummorna var sanslös på morgonen, och den andra var ock mäkta medtagen.

Fullt utslagna knoppar på syrenburkar finnas å ett ställe i Stenkyrka.

Laga skifte har en hemmansägare i Tingstäde begärt. Ett sammanträde har hållits, dervid de andra i skifteslaget sade sig ej vilja vara med om dylikt. Då den skifteslystne hörde detta erbjöd han dem sin gård för 11,000 kr., annars vidhölle han sin begäran, anbudet accepterades ej, och i saken vans intet resultat.

Stor ek. Å löjtnant E. Lö!venbergs egendom i Stenkyrka fäldes en ek som mätte ej mindre än 9 alnar vid roten, Jätten var frisk och lemnade omkring 5 famnar ved.

Viktigt. En stallgumse, tillhörig en hemmansägare i Stenkyrka, slagtades för en tid sedan, och lemnada ej mindre än 51 kilogr. kött. Djuret var af cheviot ras.

Hvad hafvet lemnat. Å kusten af Stenkyrka har de senare dagarne då och då ilandflutit ett tjogtal mycket smala bräder af gran samt omkring en half tolft furuplank, en pyts samt en bit af en akterspegel, hvarå ha namnet är borta. Allt är ytterligt surt och har synbart legat i vattnet en lång tid. Kanske är det fragment från tyrke skonerten Familie, hvilken som bekant öster om Kopparstenarna (16 min.) förlorade akterskepp och däckslast samt rigg.

Från landsbygden.

Norra Gotland, 5 Dec.
Funnet lik. Som bekant drunknade 28 sistlidne Febr. i stark snöstorm utanför Lickershamns fiskläge tre unge män. För litet sedan (efter 9 månaders förlopp) hittades å stranden norr om nämda fiskläge en oljerock, som man med säkerhet visite, att den ene haft på sig vid den förfärliga händelsen.
I går då en person gick långs stranden, fann han ett ännu hemskare minne från den olyckedigra dagen — ett menniskolik.
Kroppen var utan hufvud och naturligtvis mycket söndrig i öfrigt, dels på grund af skubbningar mot botten och strand, dels på grund af den låaga tid den legat i vattnet.
Dock kunde man af de kläder, som ännu funnos å kroppen urskilja, att det hittade var liket efter hemmansägaren Oskar Jacobsson, Sudergårda, Stenkyrka. Antagligen har J:s lik fastnat i någon remna i strandpallen, tills det pu återbördats af det haf, hvers olyckliga offer det för 9 månader sedan blef.

Hafvets arbetare. I går morgon var vädret vackert, ja rent af »stilt» som sjötermen låter. Vid 11-tiden slog det dock hastigt om, Vinden blef nordost med häftiga orkanlika snöbyar. Vid Lickershamns fiskläge voro fyra båtar ute på torskfiska, Då blåsten tilltog, började man draga sina »anglar», men innan dessa fåtts upp, måste man å ett par båtar sluta och lemna redskapen samt tänka på att komma i land. Två af båtarna voro så långt nordvest, att de kunde »segla upp» Lickershamn, der de vid inloppet ändå höllo på att »bryta ned» af sjön; de två andra båtarne kunde ej stäfva så högt, utan måste tänka på nödhamn. Visby hade nog varit bra, men kl. var 1/2 1 och man skulle ej hinna dit vid dager. Alltså till Alstäde, som låg närmast. Utanför de s. k. pallarna, der bråddjupet tar vid, fick den ene båten, hvari befunno sig fisk. Ekström, Stenström och E. Vinberg, ett par häftiga grundbrott, som kastade. den ötverända med kölen upp, och de tre unge männen kommo under den. Hade blott en minut landsjön varit lugn, hade de qväfts allesamman, men lyckligtvis kom en ny väldig våg och vräkte båten på rätt köl igen. Man lyckades klänga sig fast vid lofvarts relipg och hålla båten, att den ej ånyo kantrade och så följa med tills man kom öiver pallkanten, Då måste besättningen släppa sitt tag och simmande söka nå lånd, dit den ock lyckligen nådde. Härifrån begat man sig utmattad och stel af köld och vatten till Stenkyrkehuk, der de arma männen omhuldades på bästa vis. Båten blef nästan vrak, alla redskap och ytterkläder förlorades.
Senare på dagen har nästan allting af det förlorade återfunits, utom anglar och rep till ett värde af omkr. 75 kr.

Vestra Gotland, 5 Dec.
Eldsvåda. Häromdagen voro tre fiskbåtar ute från Klass fiskläge och satt sina nät. Med anledning af den svåra storm, som var rådande, kunde icke en båt komma till rätta hamnen utan måste gå till Klintehamn. Sedan gick manskapet derifrån till Klass och kom dit på qvällen.
Sedan de eldat i eldstaden, såg ena fiskaren att en eldegnista föll ner under kojen, men slocknade. Klockan blet 8 och de förvarade elden och gingo hem. En timme efter varsnade andra personer en rodnad på himmelen, men anade ej något. Emellertid stod fiskläget i ljusan låga utan att någon menniska visste derom. Förmodligen har någon gnista vakat i någon koj, ty eljes hade icke elden uppkommit så fort. Sedan på den andra dagen fiskrarna kommo till fiskläget, blefvo de varse den sorgliga synev, att deras bodar och nät voro uppbrunna. Uppbrunna läro 3 bodar, en båt, 28 fisknät, kläder, samt en mängd tåg och strängar.
Hade vinden varit nordlig, så torde flera bodar och redskap blifvit lågornas rof.
Bodar och båten voro icke brandförsäkrade.

Strömmingsfisket vid Klass har varit tämligen klent i sommar, På försommaren var det lofvande, men icke på eftersommaren. Största fångsten har varit några nätter från 20 till 30 valar på man. Hade ej sådana stormar varit rådande så torde en rikligare fångst hafva gjorts.

Landsbygden.

Norra Gotland, 12 Sept.
Rymd. Då i söndags middag en person från Lickershamn skulle ut på jagt, mötte han en besynnerlig gestalt med hår, skägg och kläder i oordning. Främlingen, hvilkens stirrande blick förrådde »toflingen», högg tag i den mötandes rockkrage med fråga om han kunde få Norrköpings snus.
Nej. Det hade han ej, men tuggtobak kunde han få — något som dock ej föll den främmande i saken. Han ville ej släppa sitt tag förrän han hotades med stryk, då han afstod från allt pock på snus och medföljde till den mötandes hem. Härfick den utmattade äta sig mätt och sofva. Hvad han sjelf hette visste han ej, men att hans far har namnet Simmander det visste han, och hyste stor oro, i fall han skulle ha dött. Ingen kände honom, och tillfrågad, hvarifrån han var, svarade han från en handlande i Visby.
I måndags kördes den främmande till Visby. Hans namn var Johan Simmander och hade han rymt från fattighuset på torsdagen, tre dygn hade således den olycklige mannen ströfvat omkring i skogen utan mat och mycket tunnklädd.

Om orkanens styrka 28 Aug. kan nämnas att på den vid Skälsö förlista briggen Mathilda kopparplåten blåste loss från styrbordssidan och tvärs öfver fartyget i land samt att fartyget, som låg 15 fot, inom 1/2 timme så mycket kastats mot laud, att vid lodning blott 2 till 3 fots vatten fans å yttersidan.

Hammar vid fisklägena

på Gotland saknas ännu mångenstädes. Derför ske också ofta olyckor vid landningarne. I dessa dagar ha emellertid undersökningar utförts af löjtnant Ahlbom vid väg- och vattenbygnadskåren i syfte att uppgöra kostnadsförslag för anläggande af smärre båthamnar vid Ihrevik, Lickershamn, Nyhamn, Vestergarn och på Stora Karlsön, Som bekant har riksdagem anvisat ett anslag, hvaraf för sådana hamnars anläggande bidrag kan påräknas.

Från landsbygden.

Norra Gotl., 15 Juli.
Något för hundägare. Nog är det roligt att vintermorgnarna på glänsande spårsnö följa efter ett präktigt stöfvareskall, men att sommartid få se, och höra »dref» är för rättänkande mindre angenämt. Ej just blir det angenämare om hundarna drifva utan att deras herrar äro med ute. Så inträffar dock mycket ofta. I Lummelunda har särskildt iakttagits ett koppel stöfvare, som åtminstone på egen hand Cd höra till de tysta ilandena. Rättast vore, att dylikt ofog beifrades, då ej hundägarne sjelfva ha begrepp att hålla sina »mopsar» i band!

Andungsjagten god. Ungarna stora och flygfärdiga.

Fisket har hela sommaren varit mycket klent.
I fredags natt fingo dock alla fiskare vid Lickershamn, sin beskärda del af strömming och somliga båtlag ända till 50 valar strömming pr man. Detta på driffiske.

Ovanligt rikt smultronår är det i år.

Rågen ser finfin ut. Om en 14 dagar börjar väl rågskörden. Den är redan gul.

Höskörden har i de nordligaste sockparna varit den rikaste i mannaminne.

Då en hemmansägare härstädes häromdagen skulle bränna sågspån, inträffade den olyckshändelsen, att elden grep omkring sig så, att »stora brännsår» uppstodo på omkringliggande brädstaplar, tveithögar o. d. Hade vinden legat åt annat håll, kunde utgången ha blifvit svår nog.

Landsbygden.

Norra Gotland, 14 Juni.
Ångbåtsbolaget skulle bestämdt göra bättre affär, om det vid Lickershamn bygde en lastbrygga, som dess på landthamnarne gående ånogbåtar finge anlöpa. Resan går ju ändå förbi, så afbränningarne blefve blott vidmakthållande af bryggan.

Mandom mod o. s. v. En f. d. sergeant vid Gotl. nationalbeväring råkade råkade häromdagen i gräl med en landtbrukare, som han tillfogade ett större krossår vid tinningen med en brädlapp. Hade slaget träffat en tum högra upp, hade troligen den modiga fått tid att på obestämda år å kronans bekostnad vistas å fastlandet. Nu slapp han ifrån affären med ett duktigt kok stryk.

En stackars tofling gick härom in i en bostad och då ej någon var inne, tog hon ett å väggen hängande ur af den gamle goda sorten. Hon tyckte det skulle bli en god leksak, Man såg dock snart hvad klockan var slagen och leksaken måste tillbakalemnas.

Vid Kappelshamn uppfördes för litet sedan ett nytt folkskolehus, Ful. förslag uppfördes först en träram eller hellre form och i denna stöptes murar af sand och sjövatten samt kalk, Härtill kom torf och sågspån. Då huset skulle gå af stapeln, d. v. s. då formstötterna skulle borttagas, ramlade murarna ner!
Häromdagen stormig stämma i Hangvar, Bönderna som orkanbyar fräste. Och slutet blef att nu en bygnad af trä skall upptöras. Den förre förslagsställaren protesterade dock envist deremot, och ville förnya sitt experiment att »göra formar», men det blef ingenting af.

Ronehamn, 15 Juni.
Ormbiten blef i torsdags qväll en vallgosse i Ronemyr. Med bara fötter skulle han drifva korna samman, då en orm högg honom i vristen ofvanpå benet. Af mjölkpigorna fans han liggande sanslös, då han genast hemkördes och fördes till läkare, som var på Klinte men genom telefonen ordinerade tjenliga medel. Gossens tillstånd är äfven nu ganska betänkligt, dock påstås han vara något bättre, mén är svårt svullen i kroppen.

Ben och »hårda främmande kroppar», som fastnat i matstrupen, vardt anledningen till att en ko, som en kort tid varit sjuk, häromdagen måste nedslagtas å Ronehamn. Hon var försäkrad, annars hade det blifvit en ganska känbar förlust för ägaren.

Arbetet med den stora s. k. Frixarfvebro är nu afslutadt från och med igår. I de 24 fot höga sandbankarne hafva stora stenpållare murats och cementerats samt bron försetts med stenhvalf fullt betryggande för trafik och vattenflod, efter hvad man kan se, i lång framtid.

Genom öppen frivillig auktion

låta sterbhusdelägarne efter aflidne hustrun Anna Katrina Nordell, Lickershamn i Stenkyrka, fredagen den 25 innevarande Apiil kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja såväl den fasta som lösa egendomen; fastigheten består af 1/32 dels mantal Grausne i Stenkyrka belägen vid Lickershamn. Denna hemmansdel säljes sådan den nu befios med derå uppförda man- och ladugårdsbygnader hvilka äro i komplett skick, växande höstgröda följer köpet; köpevilkoren mycket förmånliga och lämpas efter reel köpares beqvämlighet; pröfningsrätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden förbehålles; närmare upplysningar rörande hemmanet samt betalningsvilkoren m. m., tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Lösegendomen består af följande: guld-, silfver-, koppar-, jern- och blecksaker, möbler, en byrå, en skänk, speloch fallbord, flera sängställen, stolar, toalett- och väggspeglar, glas och porslin, lampor, vägg- och fickur, linne och fjäderfylda sängkläder, den aflidnes alla gångkläder och skodon, åker- och körredskap, en lastvaga, 3 arbetsvagnar, kälkar-, vrång- och foderhäckar, vändoch spetsplogar, klös- och rakpinoharfvar, mulltösor, en kornvält, en vindmaskin, en mängd handrodskap; kreatur; hästar, kor, ungnöt, lam med ungar, 15 st. höns m. m; 25 tor godt och rent utsädeskorn, 50 tnr goda ät- och sättpotatis m. m, som ej så noga specifiseras. För lösegendomen lemnat åt kände köpare betalningsanstånd till den 1 Oktober.
Tingstäde den 21 April 1890.
P. HÖGBERG.

Auktion å Lickershamn.

Genom öppen frivillig auktion låter enkan Ihrenia Jacobsson å Lickershamn onsdagen den 9 April kl. 9 f. m. till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, beståesde af guld, gilfver, koppar, malm, jern- och blecksaker; möbler: byråar, skänkar, fallbord, té- och spelbord, stolar, kanapeer, vägg- och tolettspeglar, flere sängställen, en stormangel; linne och säsgkläder med fjäderfyllnad; den aflidnas gåogkläder och skodon, goltfmattor, gardiner; kreatur: 2 par goda arbetsbästar, kor, lam, svin, böns och gäss; kör- och åkerbruksredskap: en lastvago, 2:ne arbetsvagnar, en ressläde, kälkar, 3 par selar, 2:ne foderhäckar, en vindmaskin, en hackel semaskin, vänd- och spetsplogar, rakoch krokpinnoharfvar, fösor, en sladd, en kornvält; handredskap: grepar, yxor, spadar, högaflflar, sigdar, lior, lagg- och träkärl af alla slag; fiskredskap: 20 å 25 strömmingsgarn, torsk- och flundreaoglar, flandrenät, diverse tågvirke, en tremänniogsbåt alldeles py med dertill börande segel och inventarier; ett parti rökt fläsk, 25 tunnor goda ät- och sättpotatis m. m. som ej här uppräknas.
Vid samma tillfälle kommer att utarrenderas fastigheten 1/8 mavt. Grausne, som äfven är beläget vid Licxersbamo, Denna hemmansdel kommer att utbjudas först i mindre lotter, eller hvarje ega för sig och sedan i sin helbet, på en tid af 4 år. Arrendeatgiften erlägges hvarje år den 24 Oktober. Närmare upplysningar rörande hemmanet m. m. blifva tillkännagifna före utropen. Pröfningarätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden förbehålles. För lösegendomen lemnas åt kände och fullt tillförlitlige inropare betalningsanstånd till den 24 västkommande Oktober, andra betala kontant eller vid anfordran.
OBS.! För att allt skall medhinnas börjas auktionen precis kl. 9 f. m. med utarrendering af hemmanet.
Tingstäde den 29 Mars 1890.
Etter anmodan,
P. HÖGBERG.