År 1878

med sina goda och onda dagar är nu ett minne blott. Det var ett skickelsedigert tidsskede detta år: i onenten rasade kriget med sina härjningar och medförde, äfven sedan det bragts till slut och en om ock osäker fred i Europa åstadkommits, svåra följder för allt livad handel och industri heter. En återverkan af dessa svårigheter Ilar nått äfven vårt land, som isynnerhet under de senaste månaderna varit skådeplatsen rör sorgliga tilldragelser inom finansverlden ; mer än ett tecken tyder på, att denna kris ännu ej är ör vervannen. Vi gotländingar ha dock i ringa grad berörts af de stora händelserna, en utomordentligt god skörd har gladt jordbrukaren och vi böra kunna med gladt mod möta det nn inträdda året. Skulle man dock döma efter de låneansökningar i mängd, hvarmed enskilda banken uppvaktas, vill det synas, som hade skörden icke lemnat så stort öfverskott, man kunnat vänta.
Flere För ön vigtiga händelser ha under det gångna året inträffat. Att inom äfven en trång ram inpassa allt, som gjort hr 1878 särskildt för oss minnesvärdt, är med värt begränsade utrymme omöjligt; ett och annat vilja vi dock omnämna.
Den för Gotland och dess utveckling vigtigaste tilldragelsen är onekligen fullbordandet af Gotlands jernväg, som af konungen 10 Sept. invigdes och 15 samma månad öppnades för allmän trafik. Vi vilja ej nu orda om de fördelar, som härigenom — direkt och mest indirekt — beredts ön, ej om den vackra början till en öfver förväntan liflig trafik, — vi hoppas blott och önska, att detta mäktiga samfärdsmedel må för Gotland fortfara att bära rika frukter i alla riktningar.
Vid hamnen ha under året betydliga arbeten företagits, i det vågbrytaren erhållit en mängd förstärkningar, ny kölhalningsplats bygts och muddringar, der sådana mest behöfts, verkstälts.
I postgången samt gästgifveri- och skjutsväsendet ha ej ovigtiga förändringar inträffat, åsyftande att göra bättringar och besparingar.
Af industriela företag kunna nämnas utdikningar af Tenglings och Martebo myrar som beslutits och delvis börjats, hvarförutom en förening — Gotlands kalkbruksförening — bildats för att åstadkomma en tidsenlig kalkbränning och i andra afseenden söka höja denna för Gotland vigtiga industri, Visby skepperederibolag åter har slutat sina dagar med en samlad fond af jämförelsevis dyrbar erfarenhet.
I brandförsäkringsbolagen och kreatursbolaget, som fatt nya stadgar, ha en mängd nya deltagare inträdt och förtroendet för dessa nyttiga inrättningar ökas dagligen.
En del nya förordningar i lotsväsendet ha utkommit, såsom att nya lotstaxor upprättats, fartygsbefäl befriats från skyldighet att taga lots m. m. Dessutom har Kathammarsviks lotsplats förflyttats till Harvik, oeh Ar och Enviken indragits.
På verldsutställningen i Paris var vårt län visserligen representeradt af blott ett fåtal utställare, men alla dessa hemförde pris för hvad de utställ.
För kroppsöfnlogars idkande ha bildats en gymnastikförening och en bollklubb. Musikalisks sällskapet och sångföreningen ha också med lifligt intresse omfattats. För främjande af nykterhet ha flere sällskap upprättats i skilda delar af ön.
Gotlands skarpskytte- och jägaregille har arbetat mycket för jagtvårdens främjande, och enskilda personer ha dertiti med ifver deltagit. Åtskilliga tecken tyda också på, att inom en ej alltför aflägsen framtid mängden af vildt skall vara betydligt ökad.
En gärd af aktning mot stiftets och läroverkets styresman ha hans underlydande visat derigenom, att de tär framtiden låtit bevara hans drag uti ett lyckadt porträtt. Liknande vördnadsbetygelser ha under året vederfarits ett par aflidne landsmän: på professor Karl Säves graf reser sig en minnesvärd, åstadkommen af vänner och lärjungar, liksom en enkel tacksamhetens minnesvård ax rest, der skolläraren Enderbergs qvarlefvor gömmas. Inbjudningslistor att genom något yttre tecken utmärka den plats, der vår frejdade landsman mekanikern Polhem hyllar, komma snart att utfärdas.
Helsotillståndet har, synnerligast under första hälften af året, varit mycket otillfredsställande, i det barnsjukdomar börjat och i många hem skördat offer. Af under året aflidne gotländingar hafva vi, bland många andre, att anteckna borgmästare S Matthiesen, kyrkoherdarne J. Holmberg, K. Eneqvist, K. F. Herlitz, kapten J. Ahlander, konsul L. N. Boström och kantor O. Eneqvist.

Denna flyktiga återblick på det år, som nu senast flytt, visar till fyllos, att vår provins sträfvat med framgång till utveckling och förkofran. Må vi under detta nu ingångna år än ytterligare arbeta derpå och med gladt mod räcka hvarandra handen till redlig kamp för allt godt och ädelt!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *