Rättegångs- och Polissaker.

Värjemålsed. Landtbrukaren Karl Svensson vid Österby, tilltalad af sin granne, landtbrukaren Jakob Sjöberg, för att hans kreatur betat i en Sjöberg tilhörig åker, ålades såsom i nr 99 af tidningen nämts att 8 December genom värjemålsed fria sig från åtalet. Svensson förklarade å edgångsdagen, att han ej ville gå eden, Genom i förgår af rådhusrätten fäldt utslag dömdes Svensson, att böta 10 kronor samt att ersätta kärandens ättegångsomkostnader med 40 kronor.
— Dykaren Johan Söderström, tilltalad för misshandel å hustra Anna Stenström 17 sistl. Augusti, aflade 1 December, såsom i nr 97 af tidningen nämdes, ådömd värjemålsed. TI förgår föll utslag, då S. frikändes från ansvar för våld å hustru Stenström, men då styrkt blifvit, att båda parterna oqvädat hvarandra, dömdes de att hvardera böta 5 kronor, hvarjämte hustru Stenström ålades utgifva vittnesersättning.

Ärekränkning. Såsom i denna tidning för 16 December omnämts, hade artilleristen Stenberg, som vittnat i det mot husbonden Johan Hammarberg, Lina i Hörsne, i gamma nummer omförmälda mål angående fylleri, oljud m. m., för ärekränkning instämt Hammarberg, hvilken ärekränkning skulle bestått deri, att Hammerberg 3 November i rättens förmak sagt. att Stenberg vittnat falskt. Rådhusrätten afkunnade i förgår utslag, hvarigenom Hammarberg dömdes att för smädligt yttrande böta 30 kronor samt ersätta kärande hans inställelse vid domstolen och utgifva vittnesersättning.

Omensklig behandling och lindrigt straff. Allmänna åklagaren hade instämt sjökaptenen Reinhold Pettersson och styrmannen F. Vidström för misshandel å kocken Herman Olsson å skonerten »Otto», dels under resa från Gefle till Horsens i Danmark, dels i Hörsens, allt under Maj och Juni månader detta år, under yrkande om laga ansvar å dem härför, jämte ersättning för kockens hitresa från Horsens, der han lemnat fartyget. Kapten och styrman hade åter uttagit genstämning å kocken, yrkande laga ansvar å honom, enligt 294 §. Sjölagen, för det han i Horsens 25 sistl. Juni rymt från fartyget. Då målet 15 Sept. vid rådhusrätten härstädes först förekom, var kocken närvarande, men kapt. och styrman, som uppgåfvos vara stadde på resa till England, hade ombud, handl. Karl Rundberg. Ettnärvarande vittne, matrosen Oskar Olsson, som ofvan uppgifne tid äfven varit anstäld å samma fartyg vittnade, att både kapten och styrman, dels å sjön under resan från Gefle, delsi Horsens, medels slag och sparkningar å hufvud, armar och ben misshandlat kocken, hafvande vid ett tillfälle, då en komfertnagel begagnats såsom tillhygge, ett stycke kött slitits från kockens ena arm; att nästan ingen dag gått förbi, utan att kocken misshandlats, samt att vittmet ansåg, att han varit tvungen att öfvergifva fartyget och gå i land i Horsens, emedan kaptenen der äfven hotat slå ibjäl honom, när de kommo ut på sjön. Vittnesmålet bestreds af svarandens ombud. Enligt företedt läkarebetyg hade Herman Olsson sår å högra sidan af hufvudet samt å ena armen. Målet uppsköts nu till 24 Nov., då kapten och styrman, vid 15 kr. vite för dem hvardera, skulle vara personligen tillstädes.
Då målet åter 24 Nov. förekom, bestredo nu närvarande kapten och styrman det förra vittnesmålet. Ett vittne nu, sjömannen Johan Hallin, berättade: att vittnet, ombord å skonerten Otto samtidigt med Herman 0O., icke märkt, att kaptenen, men väl att styrmannen misshandlat O. medels knuffar, örfilar, slag med en komfertnagel och sparkningar å armen i Horsens; så äfven under resa mellan Gefle och Horsens, och detta rätt ofta; att förra vittnet, Oskar Olsson äfven blifvit misshandlad af styrmannen, att en natt kocken blifvit af styrmannen kullslagen uppe på däckslasten, sparkad och slagen med skeppsändar; ansåg den orättvisa misshandeln kunnat föranleda rymningen. Styrmannen medgaf nu, att han i Horsens gifvit kocken 2 till 3 rapp ötver ryggen med en komfertnagel af trä, sedan denne förut sagt, att han skulle »gå i land». På åklagarens begäran, beviljades, för flera vittnens hörande, uppskof till 8:de December, då ett vittne, sjömannen Anders Niklas Angelin intygade: att vittnet, som samtidigt med kocken haft anställning å fartyget, sett styrmannen, dels å sjön under resan misshandla, dels i Horsens med en komfertnagel slå Herman; men icke märkt, att kaptenen misshandlat honom. Kaptenen och styrmannen inlemnade nu hvar sin skrift, med bestridande af käromålet samt yrkade ansvar å kocken för rymning: Åklag. åter åberopade sjölagen, som tillät afvikande från fartyg för våldsam behandling, yrkade ansvar Å styrmannen för våldet, samt å kaptenen värjemålsed.
Dom i målet föll i förgår, hvarigenom kapten Pettersson frikändes från ansvdr, men styrmannen] Vidström fiäldes att för misshandel böta 25 kronor. Kocken Herman Olsson ådömdes 10 kronors böter för rymning från fartyg och förklarades förlustig innestående byra.
Rättegångskostnaderna qvittades Vidström och Olsson emellan.

Beriktigande. I äktenskapsmålet mellan makarne Sandström nämnes i föregående nummer, att de erhållit varningar såväl inför »rätten som kyrkorådet», hvilket bör vara inför «pastor som kyrkorådet».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Från sjön.

Ryska barkskeppet Peter Paul, kapten Schnor, strandade i förra veckan under tjocka vid Hörte, 2 mil vester om Ystad. Fartyget innehar stenkolslast och var på resa från Newcastle till Ystad. Besättningen är räddad men skeppet tros bli vrak.
— Vid Simrishamn strandade i söndags afton under tjocka eogelske ångaren Salisbury, kapten T. Louis, på resa från Libau till England med korn och hampa. Kontrakt uppgjordos med sjöfolket från land om en bergarelön af 275 pund sterling. I tisdags blef ångaren flott och fortsatte resan.
— Skonerten Elleholm, kapt. Kullenberg, hemma i Karlsbamn, har på resa från Leith till Köpenhamn med stenkol, natten till 23 dennes, utanför Lappen varit i kollision med ångaren Axelhuus, hvarvid skonerten förlorade bogsprötet och klyfverbommen samt erhöll några skador på skrofvet. Den har inkommit till Helsingör.
— Ångarne Sjaelland, på väg till England med kornlast, och Merkur, stadd på resa till Hamburg med styckegods, lyckades tack vare ångbåten Kalmarsund nr 1, att tränga igenom det tjocka isbandet norr om Kalmar. Kalmarsund medföljde till midtför Halltorp å Öland, men då man der mötte nybildad is af endast 1 tums tjocklek, ansågs hjelpen sedermera obehöflig.
Kalmarsund har i lördags för ishinder måst inställa sina turer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Glasmästaren K. J. Sundbergs dotter, guldsmeden R. N. Hedströms dotter, arbetaren C. O. V. Olssons son.

Döde:
Flickan Ester Lovisa Larsson 10 mån. och 17 dag., flickan Hulda Amalia Maria Myrström 5 år, 5 mån. och 6 dag., jungfru Hedda Maria Södergren 23 år, 7 mån. och 13 dag.

Vigde:
Mjölnaredrängen Karl Edvard Eriksson och Albertina Jakobsson, sjömannen Joh. Gabrieisson och Josefina Abrahamsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Beslag å arsenik.

I förgår på f. m. anmälde f. artilleristen Hedström för polisen, att hans broder, kringvandrande handlanden Adolf Hedström, boende i Klinterotens 4 qvarter nr 72 3/4, innehade arsenik och försålt af detta gift till flere personer. Vid af polisen strax företagen visitation i Hedströms bostad påträffades äfven i hans handelslåda åtskilliga stycken af ett hvitt ämne, som vid undersökning befans vara arsenik. Hedström förklarade, att han ej anskaffat eller försålt någon arsenik samt kunde ej redogöra på hvad sätt giftet kommit i hans handelslåda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Inbrottstölder

hafva under juldagarne på ett par ställen i staden föröfvats. Å ena stället satte ett galler innanför fönstret hinder i vägen för tjufven att bemäktiga sig mera än några i fönstret stående småsaker, å det andra utgjordes rofvet af en del syltburkar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Vid konstföreningens utlottning

i förra veckan tillföllo bland andra »Studentallén i Visby», aqvarell af fröken Anna Gardell, handlanden E. Sahlström i Hudiksvall, »Landskapsmotiv från Jämtland» af J. Tirén häradshöfding P. Lagerberg och »Metande barn», genre af vik. ritläraren vid Visby läroverk A. Jansson bruksförvaltaren Åhlin i Sollefteå.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Gotlands marknader.

Länsstyrelsen har hos kommerskollegium gjort framställning derom, att från och med år 1880 de hitintills hållna marknaderna i Visby och Sandesrum måtte upphöra samt uti sin framställning förklarat, att, derest densamma bifölles, k. m:ts befallningshafvande hade för afsigt att förordna om vissa årliga kreatursmöten i Visby, Stånga och Hemse samt äfven å andra ställen der sådana kunde anses behöflige, och vid hvilka möten alla slags kreatur, landtmannaprodukter och redskap samt torgvaror finge föryttras.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Skorstenseld utbröt

i förgår e. m. mellan kl. 5 och 6 i östra skorstenen i dets. k. Liljehornska huset vid Strandgatan. Hu sets höjd i förening med svårigheten att bestiga dess tak gjorde det omöjligt att ofvan ifrån täcka skorstensöppningen, ur och ofvan hvilken elden en god stund flammade väl ett par alnar högt med ett hemskt sken upplysande den kringliggande trakten. Ett regn af gnistor fördes af den häftiga vinden öfver de angränsande taken och mer än lyckligt var, särskildt om man tager i betraktande att ett af de närgränsande tegeltaken, som isynnerhet var utsatt för gnistregnet, tillhör en foderskulle, att ingen vidare olycka inträffade.
I det Liljehornska huset med dess stora mängd kakelugnsrör, utmynnande i en och samma skorstenspipa, ha nu på kort tid upprepade gånger — detta var fjerde gången — sådana farliga tillbud som detta yppats. Man gör sig derför med allt skäl den frågan: huru är det stäldt med sotningen i detta af en mängd hushåll med hundratals menniskor bebodda hus?
Skorstenseldar äro äfven för öfrigt väl ofta förekommande i staden. Så inträffade för ett par veckor sedan en sådan i ett af trähusen vid Strandgatan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

I aflidne guldsmeden

A. S. Eskelunds i lifstiden egda hus vid Adelsgatan kommer offentlig auktion att hållas lördagen den 3 Januari 1880 från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljas dödsbogts hela lösa qvarlåtenskap och hvaribland guld och silfver, såsom broscher, bröstnålar, öronhängen, fingerringar,skjortknappar, urnycklar, fingerborrar, förlägg-, mat-, sås- och téskedar samt silfverbeslagna rökpipor, en mängd guldsmedsverktyg af alla”slag, en säng, en soffa, en mansbyrå, skänkar, bord och stolar, speglar, taflor, vägg- och fickur, sängkläder, mansgångkläder efter den aflidne, en hop böcker m. m.; äfvensom 5 st. aktier i ångfartygsbolaget »Gotland» samt 10 st. dito i Visby Badhus-aktiebolag. Och utbjudas aktierna kl. 12 middagen.
Godkände köpare af lösegendomen erhålla 2 månaders betalningsanstånd; men aktierna skola betalas kontant strax.
Visby den 24 Dec. 1879.
AUKTIONSKAMMAREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105

Borgenärerna

i landtbrukaren K. Björkmans konkurs kallas härmed att sammanträda å Stadshotellet i Visby lördagen den 10 nästkomtande Januari kl. 4 em., för att bestämma underhåll åt gäldenären samt höras och besluta i ämnen rörande konkursboets förvaltning.
Klintehamn den 23 December 1879.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i fanjunkaren A. Petterssons, Gardrungs i Stenkumla, konkurs kallas härmed att sammanträda å Stadshotellet i Visby den 8 nästkommande Januari kl. 4 e.m., för att bestämma underhåll åt gäldenären samt höras och besluta i ämnen rörande konkursboets förvaltning.
Klintehamn den 22 Dec. 1879.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärer för landtbrukaren J. P. Stengård Spillings i Othem kallas att sammanuträda å Smedmans hotell i Visby tisdagen den 30:de dennes kl. 10 f.m. för öfverläggning.

Samtlige borgenärerna uti f.d. hemmansegaren Mårten Broströms. Alfvena i Wallstena socken, konkurs, kallas härmed att sammanträda å Guthe gästgifvaregård i Bäbl socken lördagen den 10 nästkommande Januari kl. 2 e.m., dels för att bestämma arvode för förvaltningen och dels för att granska upprättadt utdelningsförslag, samt om detta godkännes lyfta utdelningsbeloppet.
Hejnum och Riddare den 22 Dec. 1879.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1879
N:r 105