Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 27 Januari.
Misshandel. Gördelmakeriarbetaren Svante Eklund och snickaren Karl Eriksson hade 30 sistl. December dels inne å konsul Stenbergs gård, dels å gatan, medels sparkningar och slag i ansigtet misshandlat husb. J. O. Pettersson St. Myra i Martebo och derför blifvit instämde. Parterna infunno sig, och förklarade Pettersson, att han blifvit slagen så, att blodet forsat ifrån honom, hvarför han trodde, att något skarpt tillhygge begagnats. — Eklund förklarade, att han icke riktigt visste, hur det gått till, men medgaf, att han slagit Pettersson; Eriksson erkände äfven. Bägge förnekade dock enständigt att hafva begagnat något skarpt tillhygge. Vid denna utredning fick det bero, och dömdes Eklund att böta 15 kronor, Eriksson 20 kronor samt att gemensamt ersätta Pettersson för hans lidande och inställelse med tordrade 185 kronor.

Knifskäring m. m. Det förut omnämda målet mot skomakarne Lars Othenberg och Anton Vesterberg, angående knifskäring och annan misshandel 17 Nov. å arbet. K. E. Johansson, skulle i dag fortsättas, men vid pårop befunnos Othenberg och Vesterberg icke tillstädes, hvaremot Johansson infann sig. Målet måste derför ytterligare uppskjutas till 17 Februari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Bondbröllop på Gotland i forna tider.

Af
Karl Johan Bergman.
(Ur Skildringar ur Svenska folklifvet af Herm. Hofberg.)
(Forts. fr. nr. 7.)

(5.)
Qvällen före bröllopet, hvilket vanligen hålles på hösten, då skörden är inbergad samt visthusen fylda, och på en fredag — på Freja’s, den nordiska kärleksgudinnans dag — är naturligtvis i bröllopsgården utomordentligt »amberåd»): »brådtom hafva alla husets hjon». Ungmansdrängarne uppresa midt på gården ett ungt, med undantag af toppen afqvistadt och afbarkadtgranträd, den s.k. ungmansstången, som af de i toppen qvarsittande qvistarne äfven plär kallas ungmanstrysan); de pryda posterna kring alla dörrar med löf och blommor, de förvandla inkörsporten till en grönskande äreport, och inärmaste »tunar» (gärdesgårdar) infläta de granruskor — stundom sätta de på sidorna af landsvägen rader af unga granträd. Att äfven på vägen, der brudgummen skall draga fram, äreportar vid byar och gårdar uppföras af vänner och bekanta, må här i förbigående nämnas. Brudpigorna städa och pynta rummen, kläda brudhimmeln, bädda brudsängen. Allt röjer, att en högst betydelsefull fest förestår. De yttre anordningarna äro uttryck af den allmänna, inre högtidsstämningen. Att qvällen före brölloppet fira svenoch mö-gvällen med dess sven- och mögröt brukas på några ställen. En mandel eller böna plär läggas igrötfatet, och den ungmansdräng eller brudpiga, sområkar få den på sin talrik, helsas såsom den, hvilken nästa gång skall stå blank såsom brudgum eller brud. Aflägset boende slägtingar och föraren af värningskistan anlända redan denna qväll, hvarigenom uppståndelsen i gården blir ännu större. På bröllopsdagens morgon rider en af ungmansdrängarna åstad för att hämta och beledsaga bruttöfverskan, som skall klä’ bruden. På flere ställen sker klädseln, under det att en spelman sitter i en. vrå och filar på sin fiol. — För längre tid tillbaka var det i vissa trakter vanligt, att bruden bröllopsdagen på fastande mage åt en romströmming (»brudströmmingen»), hvarigenom hon, enligt forntida vidskeplig tro, under vissa i och genom äktenskapet sig infinnande omständigheter, skulle undgå afsmak för mat. Omkring kl. 10 börja gästerna samlas. De undfägnas genast med öl och bränvin. Vid pass kl. 11 är bruden färdig, och brudgummen snart att förvänta. Emellertid hafva ungmansdrängarne, spelmännen samt »brudriddarne» (de yngre manliga gästerna, som samlats i bröllopshuset,) ridit åstad för att hämta eller möta brudgummen, och när de sedan,: i sällskap med honom och bruttebonden nalkas bröllopsgården, spränga ungmansdrängarne i fyrsprång förut, och sedan de, alltjämt klatschande med sina läderpiskor, ridit omkring granstången, förkunna de med hög stämma brudgummens välbefinnande och hans snara ankomst. Skaffaren skyndar att bjuda dem en bägare öl, som de tömma, qvarsittande på sina hästar, hvarefter de, efter en ny sväng kring granstången, hals öfver hufvud ila tillbaka till brudgummen för att uppträda i hans följe vid det högtidliga intåget. I sluten trupp och prydlig ordning, med spelmännen främst, brudgummen och bruttebonden dernäst samt ungmansdrängarne flankerande vid sidan af dem, rider nu skaran in på gården och omkring granstången, under det att en hurtig marsch klingar från spelmännens fioler, ackompanjerade af ungmansdrängarnas pisksmällar och gevärsskott, som smattra till höger och venster. Från socknen hafva talrika åskådare och åskådarinnor af alla åldrar samlats på gården för att se bruden. Sedan tåget stannat framför bröllopshusets dörr, visar sig bruden i all sin ståt, åtföljd af bruttöfverskan, svaromannen och brudpigorna. Innan bruden framträder i dörren, har- hon alltid lagat så, att hon fått se brudgummen innan han får se henne, hvarigenom hon tror sig komma att få väldet i det blifvande hushållet. — Vid åsynen af bruden blotta alla karlar sina hufvuden, och under djupaste tystnad håller nu bruttebonden, sittande till häst, ett tal, som sällan förfelar att göra ett lifligt intryck på åhörarne och att frampressa tårar hos bruden och hennes omgifning. På detta tal svarar svaromannen å brudens vägnar, och slutar med att bedja brudgummen och dennes följe att träda in och vara välkomna. De stiga nu af sina hästar. Brudgummen fattar brudens hand, och företrädda af spelmännen och brudpigorna samt åtföljda af bruttebonden, bruttöfverskan och gästerna, inträda de unga tu i festrummet, taga plats framför kullerstolarna på den blomsterströdda mattan, och maka sig intill hvarandra så tätt som möjligt, för att sedan såsom makar vinna innerlig samdrägt och trefnad. Presten förrättar nu vigseln och en psalm sjunges, hvarefter först karlarne och sedan qvinnorna till brudparet frambära sina lyckönskningar. Detta om hemvigsel. Skull vignings-akten ske i kyrkan, så bryter hela skaran upp; så snart brudgummen anländt och några förfriskningar kringbjudits. Vagnarna köra fram, ridhästarna framledas. Brudgummen och bruttebonden ledsaga artigt bruden och bruttöfvergkan till deras vagn, och bestiga sedan sina hästar, som hållas af ungmans-drängarna. I äldre tider plägade äfven bruden och hennes följe rida, och på ön qvarlefva några dystra sägner om brudar, hvilkas hästar i bröllopstågets ofta vådliga vimmel och buller blifvit skrämda, och hvilka på väg.till kyrkan ridit sig i grafven. Bröllopsskaran ordnar sig. Först komma alla de ridande, två och två, och sedan vagnarna med qvinfolket i en lång rad. Musikanterna, vanligen till häst, spela oaflåtligt under hela färden, och skott lossas här och hvar till brudparets ära. (I stället för att rida, som hörde till äldre tiders mer karlavulna lynne, åka flerestädes äfven karlarne) Och under hela tiden »kimmes» det i kyrktornet): en egendomlig, landskyrklig och idylliskt mild musik, som åstadkommes genom att med två små runda stenar anslå kyrkklockan. För denna uppmärksamhet blir klockarfar alltid atbröllopsgästerna hugnad med penninggåfvor.
Äfven vid kyrkan, på kyrkbacken eller på prestboställets gård (ifall vigseln skall ske i en moderkyrka) är vanligen af klockaren en granstång upprest, och kring den rider och åker den långa skaran både vid ankomsten och återfärden. Efter ett kort besök i prestgården, der förfriskningar pläga bjudas, begifver man sig i ordnadt tåg, två och två, in ikyrkan, allt under musik, hvilket heter att brudskaran spelas in. Före bruden gå brudtärnorna och öfriga flickor, ej blott de som äro bröllopsgäster, utan alla, som äro närvarande: detta kallas att hofva (ståta) för bruden.
Vigseln förrättas. Spelmännen ackompanjera psalmsången, hvarunder sker insamling i håf till kyrkan, och derefter, der så seden är, offring till presten, och dervid hela skaran tågar upp till eller omkring altaret och der nedlägger sin gåfva. (I vissa socknar förekommer offring till presten äfven vid hemvigsel.) Slutligen faller brudparet på knä vid altardisken : ungmansdrängarna och brudpigorna hålla öfver dem brudpellen, enhvar i sitt hörn af den stora duken, under det att presten sjunger eller läser brudmässan.
Sedan brudparet utkommit ur kyrkan, utdelar bruden åt kringstående barn och qvinnor hvetebullar, kringlor, m. m., ur stora knyten, som brudpigorna hålla henne tillhanda.
Och under återvägen till bröllopshuset utdelar hon små penninggåfvor och bullar åt fattigt folk, som kommit| henne till mötes. Och sedan bröllopsskaran tillryggalagt ett stycke af vägen, rida ungmansdrängarna i flygande fläng tillbaka och upprycka den i närheten af kyrkan uppresta granstången, hvarefter de, med stån&enpnellen sig, återvända för att så fort som möjligt komma framför tåget. Ju förr de komma, desto större heder för dem. Sedan de nu kastat stången från sig, rida de i fullaste fart till brudhuset, för att bebåda brudparets ankomst, hvarefter de vända om för att ännu på vägen intaga sina platser vid tåget. Hinna de ej detta, så kan bruttebonden döma dem, så ungmansdrängar de äro, till sakerskål. Om vigseln sker i brudens hem, så försiggår vid ett annat tillfälle ett dylikt uppryckande och bortförande af den på bröllopshusets gård befintliga ungmansstången, hvarom nedanför skall berättas.
Sedan man i samma festliga ordning, som vid afresan, återkommit, sjungas ett par pslamverser, och presten läser öfver det knäböjande brudparet den vid hemkomsten från kyrkan öfliga bönen samt välsignelsen.

*) Amberåd, gotl. = stor tillrustning. Jfr. det franska embarras.

**) Trysä, gotl. = ruska. — Anledning till uppresandet af ofvannämda träd antydes kanske af några ord hos en gammal dansk författare, Nicolaus Heldvaderus (1624): Stedet, der Bruden oc hendis Fsestemand skulle Copuleris, war i Begyndelsen under it grönt Maytrme, som war opreist uden for Brudehuset. — Skulle det vara en erinran om våra första föräldrars vigsel under träden i paradiset?

***) Jfr. det gotl. »kimmä» med det engelska »to chime» (uttal tjim) — låta klockor, m. m., klinga harmoniskt, och substantivet »chime» = klockspel, samklang.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Födde i Visby.

Kons.-not. N. F. Öfverbergs dotter, artilleristen A. Ahls dotter, urfabrikören G. Forsbergs dotter, snickaren O. Sjöströms dotter, arb. G. Holmbergs son, stadsfogden O. Hallgrens son, arb. Joh. Johanssons son, gjutaren G. Lönns son, handl. J. Johanssons dotter, sadelmakaren J. Ekengrens son.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Godt före

ha vi under senaste tiden haft, och såväl landt- som stadsborna ha vetat uppskatta och begagna detsamma.
Så tillstäldes i söndags härstädes ett slädparti, hvari deltogo bortåt trettio slädar. Deltagarne i slädpartiet hade senare på aftonen bal å stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Fardhems skoldistrikt

har på kyrkostämma beslutit anordna en fortsättningsskola iör från folkskolan utgångna barn. I skolan skall under sex veckors tid, från 15 Januari till 1 Mars meddelas undervisning, trettio timmar i veckan. Skoldistriktet tillskjuter till lärarens aflöning 50 kronor och har ingått till k. m:t med anhällan, att han af statsmedel ville anslå ett lika belopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

FÖDD.

En välskapad Sons lyckliga födelse i dag, kl. 10 e.m, få vi härmed glädjen tillkännagifva.
Stockholm 23 Januari 1879.
Hedvig Fries. Vilhelm Fries.
född Löffler.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

I öfverensstämmelse

med stadfullmäktiges härstädes 13 Juni 1877 fattade beslut varder härigenom kungjordt, dels att skatt för bundkreatur skall i Visby stad och på dess område, från och med år 1877, och till dess annorlunda kan blifva förordnadt, utgöras med fem (5) kronor årligen för hvarje band, dels att anmälan om egande eller innebafvande at bundkreatur samt erläggande af skatt för sådant djur bör verkställas i uppbördskontoret på rådhuset torsdagen 30 och fredagen 31 dennes kl. 10—12 f. m. I sammanhang härmed har Magistraten skolat till efterrättelse meddela att:
när anmälan göres och skatt erlägges för hundkreatur, tillställes skattegifvaren utan lösen och särskildt för hvarje hund, så väl qvitto å det erlagda beloppet, som älven ett med nummer och faststäld stämpel försedt märke, hvilket senare ovilkorligen måste fästas vid det halsband, hvarmed hund skall vara försedd; och må egare eller innebafvare af hundkreatar, hvilket saknar sådant märke, skylla sig sjelf om åtgärder vidtagas, som voro skatt för hund icke erlagd;
i händelse, sedan skatt för bund blifvit betald, det dervid erhållna märket förkommit, må nytt märke emot lösen af 50 öre till hundens egare eller innehafvare utlemnas, så vida denne hos vederbörande uppbördsman företer det å förat erlagd skatt uttärdade qvitto.
För öfrigt erinras om innehållet af § 6 mom. 1 i kangl. kungörelsen 12 Juli 1861, angående skatt för bunodar, hvilket moment är så lydande:
”Försommar någon att, på sätt och i den ordning § 3 stadgar, till beskattning anmäla hund, som af honom innehafves, eller söker någon att, medels oriktig uppgift eller på annat sätt, undandraga sig den beskattning, han i ty fall bör vidkännas: då skall den skyldige jämte erläggande af dubbel hundskatt, böta från fem till tio kronor, till tväskiftes emellan åklagaren och de fattige inom den kommun, der förseelsen är begången. Vid brist af tillgång till böter gälle hvad som i afseende å förvandliovg af vitesböter stadgadt är.”
Visby rådhus 27 Januari 1879.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Dödsfall Hans Petter Liljegren

Tillkännagifves, att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make husbonden Hans Petter Liljegren, Roshage i Stenkyrka, 24 Januari 1879, kl. half 12 e.m., i en ålder af 60 år, I mån. och 11 dagar; sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, slägt och många vänner.
Katarina Liljegren, född Persson.
Sv. ps.-b. nr 358, v. 6 och 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Dödsfall Helena Elisabet Johansdotter

Att den Högste behagat hädankalla förre husbondeenkan vid Lilla Mickelgårds i Veskinde Helena Elisabet Johansdotter, som stilla och lugnt afled på Skäggs lördagen 25 Jan. 1879, i en ålder af 84 år, 9 mån. och 17 dag.; sörjd och saknad af efterlefvande barn, barnbarn och barnbarns barn, varder endast på detta sätt den aflidnes anhöriga och vänner tillkännagifvet.
Sv. ps.-b. nr 473.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Januari 1879
N:r 9

Fiskerihandteringen.

Undertecknad, som under 5 års tid, först efter förskrifning af enskilde personer och sedan för egen del, uppehållit mig på Gotland för undersökning af fiskvatten för så väl saltsjö- som färskvattensfiske af nästan alla slag, anser mig manad, etter den erfarenhet jag vunnit, låta till samtlige fiskeriidkares och allmänhetens kännedom komma de iakttagelser, jag dervid kunnat inhämta och anhåller fördenskull att redaktionen af Gotlands Allehanda -benäget ville i sin ärade tidning intaga följande

Berättelse.
År 1874 på våren anlände jag till Fårösund för att undersöka ål- och laxfisket derstädes samt erhöll af fiskeriegarne tillstånd att 2:ne år i deras fiskvatten göra mina försök; men då ofvannämde fiske der ej kunde anses Iönande, begaf jag mig till Lutterhorn, der ålfångsten bättre lyckades, och har åtminstone en person derstädes försökt efter min metod, hvilken ntfallit bra. Hvad laxfisket beträffar, har jag funnit detta bäst utanför Ahr å pallarne.
Sedermera har jag undersökt Kappelshamnsviken och tror, att äfven der kan blifva lönande fiske, ehuru jag af vissa orsaker der ej sjelf idkat fiske. Äfven vid Skälsö kan finnas ålfiske, såvida det rätt blitver skött.
Under förliden sommar har jag besökt södra och sydöstra delarne af Gotland och funnit, att ålfiske borde kunna lyckas i bugten vid Unghanseskär i Öja, samt i Sundre sockens bugter. Under alla dessa mina försök har jag kommit till dét resultat, att fjällfiske öfverallt skall lyckas kring Gotland, såväl i saltsjön som färskvattensvikar; men det bör skötas på annat sätt än nu är fallet och jag skulle derför vilja föreslås. k. kassmimeters (fiskperkar) byggande på dertill lämpliga ställen : Uti Burgsviks inre vik finnes ett ypperligt ställe för dylik bygnad och 3:ne sådana platser harjag derstädes påträffat, likaledes i Vigersbugten och vid Gröttlingboudde. Äfven vid s. k. Kåhlensqvarn under Hästnäs egendom finnes ypperlig plats för sådan anläggning likasom vid Haugrönan, Fårösund, finnes 3 goda sådana platser, i Marpisbugten å Fårön äfvenledes och slutligen vid Skenholmen utanför Bunge. Alla dessa och flere ställen lämpa sig för saltsjöfiske.
För färskvattensfiske har jag undersökt och funnit följande ställen lämpliga för kassmimeters uppsättande, nämligen: I Mjölnerträsk 2 platser, Eketräsk 2 platser, Norsundsträsk 3 platser och Demba träsk, alla å Fårö 1 plats; Ahr träsk 5 platser, der äfven kan idkas saltsjöfiske å minst 2 platser, Hauträsk 2 platser och Fardumeträsk 5 platser. I Slitehamn och dess bugter finnas flere ypparliga ställen och troligen finnes å ön dessntom en hel mängd ställen, som äro lämpliga, ehurna jag ej hnnnit taga dessa i skärskådande.
Dessa uppgifter har jag velat låta komma till allmänhetens och synnerligen fiskvattenegares kännedom samt utlofvar, derest någon eller några skulle besluta sig för sådant fiskesätt, emot ett billigt arvode tillhandagå med upplysningar och råd.
Visby i Januari 1879.
O. F. Pettersson.
Adr.: orgelbygg. Lindquist vid Skeppsbron.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Januari 1879
N:r 8