Gotlandetjufvarne.

Från poliskammaren i Stockholm ankom i måndags skrifvelse jemte fotografier af häktade Pettersson Tector och Hjert, hvari upplystes att de vid det med dem nustälda förhör nekade för stölderna på Gotland; men att de erkänt sig ha varit på Gotland, de erkände äfven att de varit på marknaden i Gröttlingbo och uppehållit sig i Wisby samt att de afrest med ångbåt härifrån till Stockholm; att de från Södertelge begifvit sig till Näfveqvarn och besökt gästgifvaregårdarne der i närheten; att de i Wisby varit inne hos en krögare Lindqvist vid hamnen samt att de bott hos ett arbetsfolk ”uppe vid muren”.
Vid förhör med ofvannämnde Lindqvist och hans hustru igenkände de, såväl Tector som Hjert; Fiskaren Hamberg som förlorade båten var äfven framkallad och fick beskritva båtens utseende, hvilket äfven öfverensstämde med beskrifningen på den vid Näfveqvarn funna farkosten. Vidare hafva tjufvarne befunnits innehafva något af det här på Gotland stulna gods, deribland en silfverdosa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *