Sjukligheten

i staden har under förflutna dagarna af innevarande vecka varit temligen betydlig. Mest hafva förekommit luftrörskatarrher, halskatarrher och ansigtsros.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Sjöfartsunderrättelser.

Briggen John kapten A. P. Wallin, anlände den 20 dennes till skotsk hamn.
Skeppet Oskar, kapten L. P. Hansson, ankom till Newcastle den 25 d:s.
Skonerten Pomona, kapten Landström, anlände till England den 20 dennes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Silfverbröllop

firades härstädes i onsdags af hr grosshandlaren J. P. Åberg och hans fru, född Gerle.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Nytt fartyg.

Den i Borgå år 1863 af furu på kravel nybyggda skonerten Thor, om 34 1/2 nyläster har inköpts af ett rederi på ön. Fartyget som får Kräklingbo till hemort, kommer att föras af skepparen D. M. Björklund, och får till hufvudredare hemmansegaren Jakob Österberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Nya mekaniska verkstaden,

den af hrr Graham & Brothers provisionelt uppförd är nu så pass färdig att arbeten der kunna utföras. Ångpannan af. profvades i onsdags med tillfredsställande resultat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Lysning

afkunnades sistl. söndag i Jacobs kyrka i Stockholm mellan engelske vice konsuln härstädes C. U. Falk och mrs Georgia Burrit född Bennet, amerikanska till börden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Hushållningssällskapets

Förvaltningsutskott hade sistlidne onsdag, den 25:te dennes, sammanträde å landskansliet härstädes, dervid, ibland annat, förekom:
1) Den ganska vigtiga frågan om anställande på ön af en stadigvarande undervisare i fårskötseln, i anledning af k. landtbruksakadeudens förvaltningskomités svar på sällskapets framställning derom; kunde för närvarande icke föranleda till någon vidare åtgärd.
2) För anställande af en dikningsförman inom länet, enligt af landtbruksingeniören A. Steinmetz i dess arbetaberättelse derom framstäldt förslag, beslöt utskottet att hos hushållningssällskapat begära ett anslag af sällskapets kassa af 600 kronor årligen i 3:ne år, för aflöning åt en sådan; hvaremot frågan om inköpande af ett afvägningsinstrument åt honom, icke ansågs böra föranleda till någon åtgärd från utskottets sida;
3) Hr Steinmetz anhållan om ersättning af sällskapet för kost och husrum under vissa förrättningsdagar beviljades med 45 kronor; hvarjemte beslöts att, vid förefallande förrättningar af sällskapets kassa skulle till hr Steitanetz utgå ett dagtraktamente af 4 kr. 50 öre hvaremot requirenterne skulle bestå honom fritt husrum och kost.
4) Löjtnant O. E. Rosells begäran att blifva befriad från ersättningsskyldighet för en chewiot bagge, som dött, beviljades;
5) Med anledning af k. svenska komiténs för verldsutställningen i Filadelfia inbjudning att i utställningen del taga, beslöts att inbjudning till insändande af expositionsartiklar härifrån till 1 centners vigt, skulle utlärdas;
6) För premiering af hästar härstädes under sistlidna sommar, utanordnades 377 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Gotlandetjufvarne.

Från poliskammaren i Stockholm ankom i måndags skrifvelse jemte fotografier af häktade Pettersson Tector och Hjert, hvari upplystes att de vid det med dem nustälda förhör nekade för stölderna på Gotland; men att de erkänt sig ha varit på Gotland, de erkände äfven att de varit på marknaden i Gröttlingbo och uppehållit sig i Wisby samt att de afrest med ångbåt härifrån till Stockholm; att de från Södertelge begifvit sig till Näfveqvarn och besökt gästgifvaregårdarne der i närheten; att de i Wisby varit inne hos en krögare Lindqvist vid hamnen samt att de bott hos ett arbetsfolk ”uppe vid muren”.
Vid förhör med ofvannämnde Lindqvist och hans hustru igenkände de, såväl Tector som Hjert; Fiskaren Hamberg som förlorade båten var äfven framkallad och fick beskritva båtens utseende, hvilket äfven öfverensstämde med beskrifningen på den vid Näfveqvarn funna farkosten. Vidare hafva tjufvarne befunnits innehafva något af det här på Gotland stulna gods, deribland en silfverdosa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Gotland.

I Kansas, en af norra Amerikas vestra stater, finnes ett samhälle med namnet Gotland, grundlagdt af en ifrån Sverige öfverflyttad militär, f. d. kapten vid ett svenskt regemente. Med flit och omtanke har han uppodlat det af honom inköpta jordområde, som består af vid pass 200 tunnland i den yppersta trakt, der sockerröret växer, och att den vid hans ankomst oupptagna jorden omkring hans koloni är bebodd af senare ankomna nybyggare. Trakten kallade han ”Gotland”, och denna benämning är nu officiel för hela den nya kommunen, som åt sig uppfört både kyrka och skolhus. Bland de svenska nybyggare, som tillkommit och som utgöra flertalet, finnes många gotländingar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Generalpoststyrelsen

fäster i utfärdadt cirkulär allmänhetens uppmärksamhet på, att reqvisition af tidningar för nästa år bör å närmaste postanstalt göras före den 25 nästkommande december, emedan postverket ej kan ansvara lär, att sednare tillkomna prenumeranter få sina exemplar med de första posterna på nyåret. — För egen del tillåta vi oss uppmana alla de å landet boende, som tör nästa år ämna hålla denna tidning, att prenumera på närmaste postanstalt i st. för direkte hos redaktionen; åtskilliga ömsesidiga obehag kunna derigenom undvikas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94