Vintern

tyckes ”hålla i sig” som man säger. Äfven under de senaste dagarna har snö fallit och i går hade vi ordentligt yrväder. Ett ganska hjelpligt slädföre har sålunda uppstått, och att detsamma flitigt anlitas inses lätt af hvar och en som vet hur sällan Vindsvales som plågar skaka sina snöiga vingar öfver Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Undertecknad,

Landsfiskal i Gotlands län, åtager mig utförande af rättegångar vid såväl under-domstolar här på Gotland, som öfver-Rätter, uppsättande af Besvär, Vadinlagor och andra skrifter, inlemnande af låneansökningar, inbetalningar och låns uttagande i här varande Lån-inrättningar, samt inkas. seringar m. m. Redbarhet och ordentlighet tillförsäkras.
Wisby den 19 November 1874.
CARL SVANBERG.
Boende hos enkefru Berg å Tranhusgatan NM 20.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 16 november.

Ibland andra förekommo denna dag följande mål:
1) ogifta Johanna Hägvall emot åkaren Westergren om bortflyttande af ett Westergren tillhörigt, invid Hägvalls hustomt beläget svinhus. Johanna Hägvall uppgaf genom ombud, skomakaren Högström att Westergren, utom det omförmälda svinhuset, hade ladugårdshus åt fyra hästar och tveven kor, ifrån hvilka en mängd orenlighet flöt in på Hägvalls gård. För närmare utredning häraf uppsköts målet till den 30 nov.;
2) stadsfiskalen Gustafsson mot förre artilleristen Carl Modig angående fylleri å gata den 16, 19 ocb 21 förl. månad. Modig, förekallad, svarade på tillfrågan af borgrnästaren om han vore skyldig till nämnda för seelser: ”Gud bevare nådig borgmästare! jag erkänner.” Modig dömdes att böta 20 kronor;
3) muraren Daniel Lindgren dömdes att för fylleri höta 10 kr., för oljud 10 kr. och för polisbetjents ofredande 25 kr., sammanlagdt 45 kr., samt att dessutom utgifva vittnesersättning och protokollslösen;
4) ogifta Johanna Westerlund, tilltalad för att halva i ett sitt mattält vid exercisplatsen å södra byrummet sistförflutna sommar försålt spirituösa drycker, aflade värjemålsed. Utslag kommer att afkunnas den 30 nov.;
5) ynglingen Jacob Ahlgren dömdes att för andra resan fylleri å gata böta 15 kr. äfvensom 2 kr. för uteblifvande ifrån rättens sammanträde i detta mål förra gången;
6) hemmansegaren Christian Liljegren lilla Hästnäs, tilltalad för fylleri, insände ett skriftligt erkännande och dömdes att böta 5 kronor;
7) mjölhandlanden A. J. Petterson, hvilken qvarglömt sitt salubord å stadens stora torg under en natt, dömdes att derför böta 2 kronor;
8) ogifta Christina Larsson dömdes för oloflig ölförsäljning att böta 5 kr. samt att dessutom ersätta stämningskostnaden med 1 kr. 50 öre;
9) handlanden Ludvig Herlitz dömdes att för försummad gaturenhållning böta 5 kr.

Cellfängelaet den 21 nov.
Tvenne förut omnämnda, flera gånger förehafda, märkligare tjufmål, förekommo denna dag, nämligen:
1) emot förre pontonieren J. Edvall, hvilken begått en mängd stölder här i staden, hvilka han ock erkänt. Som han dessutom af egen drift uppgifvit, att han för flera år sedan begått en mängd stölder i Stockholm hos namngifna personer derstädes och skrifvelse till vederbörande angående dessa sistnämda dit afgått för upplysningars vinnande i detta utseende, men några sådana, det oaktadt, ännu icke hit ingått, uppsköts, så väl för afvaktande af dessa upplysningar, som för flera målsegares afhörande härstädes, den vidare ransakningen till den 5 december kl. 11 f. m., då särskildt målaren Olof Ehrsson, hvilken, såsom förut nämnts, inlåtit sig med Edvall i penningetransaktion med utseende på de hos kapten Arnelius stulna silfverskedar, skall hemtas till rätten, såvida han icke sjelfvilligt inställer sig;
2) emot numera på fri fot varande bonden Lars N. Martell Ekebys i Eskelhem och hans fästeqvinna, häktade Margr. Olofsdotter angående bedrägeri och stöld. Detta i flera afseenden högst hemska mål, som flera gånger förevarit, kunde icke nu heller afgöras, oaktadt alla mot Martell förekommande graverande omständigheter, utan uppsköts det till den 5 december kl. 11 f. m. Den häktade unga qvinnan, för hvilken det är lyst 3:ne gånger till äktenskap med Martell, befinner sig i långt framskridet hafvande tillstånd och synes mycket ångerfull och botfärdig, men Martell röres hvarken af hennes tårar och beklagansvärda belägenhet eller af domarens ömma och bevekliga föreställningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Dödsfall. Anna Gertrud von Sydow

Tillkännagifves att den Högste behagat hädankalla Enkefru Anna Gertrud von Sydow, som lugnt och fridfullt afsomnade i Karlshamn den 13 November 1874 kl. 7 f. m., i en ålder af 83 år, 1 månad och 18 dagar.
Varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. Nr 492, v. 11.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Ångfartyget Hilding,

hemmahörande i Kalmar och fördt af kapten Westelius, anlände hit i söndags efter att hafva måst i sexton timmar hålla utanför hamnen i anseende till svår snötjocka. Fartyget, som kom från Stockholm, intager här omkring 4,000 tunnor spanmål för Norrköping.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Ångarna Gotland och Wisby

sluta i dessa dagar sina turer för att i Stockholm läggas i vinterlag. ”Gotland” afgår i dag till hufvudstaden på sin sista resa för i år. ”Wisby” hitväntas i morgon från samma plats, afgår till Kalmar s. d., anländer åter hit om söndagmorgon och afgår, sista resan, till Stockholm på e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Väderleken.

Vintern aunonsmade i torsdags sin ankomst till våra nejder med ett hela dagen ihållande snöfall, men som temperaturen höll sig blott vid fryspunkten, förvandlades snöflingorna genast till vatten. Imellertid var nederbörden mycket efterlängtad, och derför särdeles välkommen, emedan såväl i staden, som å landsbygden under en lång tid rådt stor vattenbrist, I går tortfor nederbörden, stark snöyra, med nordostlig vind.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 November 1874
N:r 92

Poststation af andra klassen

öppnads den 1 nästinstundande januari i Westergarn. Till föreståndare för denna station har generalpoststyrelsen förordnat folkskolärareb C. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 November 1874
N:r 92

Öfversegling.

Här hemmahörande barkskeppet Engénie, kapten Ekström, som afseglade i lördags från Liverpool på resa till Buenos Ayres med styckegods, öfverseglades på natten af franska ångaren Magnet, hvilken straxt efter olyckshändelsen till Liverpool inbogserade det illa skadade fartyget, som derstädes intogs i docka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 November 1874
N:r 92