Hushållningssällskapets

Förvaltningsutskott hade sistlidne onsdag, den 25:te dennes, sammanträde å landskansliet härstädes, dervid, ibland annat, förekom:
1) Den ganska vigtiga frågan om anställande på ön af en stadigvarande undervisare i fårskötseln, i anledning af k. landtbruksakadeudens förvaltningskomités svar på sällskapets framställning derom; kunde för närvarande icke föranleda till någon vidare åtgärd.
2) För anställande af en dikningsförman inom länet, enligt af landtbruksingeniören A. Steinmetz i dess arbetaberättelse derom framstäldt förslag, beslöt utskottet att hos hushållningssällskapat begära ett anslag af sällskapets kassa af 600 kronor årligen i 3:ne år, för aflöning åt en sådan; hvaremot frågan om inköpande af ett afvägningsinstrument åt honom, icke ansågs böra föranleda till någon åtgärd från utskottets sida;
3) Hr Steinmetz anhållan om ersättning af sällskapet för kost och husrum under vissa förrättningsdagar beviljades med 45 kronor; hvarjemte beslöts att, vid förefallande förrättningar af sällskapets kassa skulle till hr Steitanetz utgå ett dagtraktamente af 4 kr. 50 öre hvaremot requirenterne skulle bestå honom fritt husrum och kost.
4) Löjtnant O. E. Rosells begäran att blifva befriad från ersättningsskyldighet för en chewiot bagge, som dött, beviljades;
5) Med anledning af k. svenska komiténs för verldsutställningen i Filadelfia inbjudning att i utställningen del taga, beslöts att inbjudning till insändande af expositionsartiklar härifrån till 1 centners vigt, skulle utlärdas;
6) För premiering af hästar härstädes under sistlidna sommar, utanordnades 377 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *