Gotlands läns landsting.

Den 28 september.
(Forts.)

C.) Företogs val af Utskott:
a.) För afgifvetnde af underdånigt yttrande i anledning af riksdagens framställning i fråga om förändring i betesrätt: hrr S. Engström, Per Larsson och O. Pettersson Burge.
b.) För medelanda af utlåtande angående bidrag af landstinget för år 1875 och ett eller flera derpå följande år för befodrande af kusslöjder: hrr S. Engström, P. Larsson och O. Pettersson.
c.) För uppgörande af förslag till åstadkommande, af sjukhus å länets landsbygd: hrr Leijer, Kolmodin, Larsson, Kylander och Christensen.
d.) Angående anslag för anordnande af en folkhögskola inom länet: hrr E. Leijer, G. Kolmodin och Per Larsson.
c.) För utgifts- och inkomststatens upprättande: hrr C. A. Ljungholm, L. Arweson, S. Engström.
f.) För granskning af protokollssarnmandraget: hrr C. J. Bergman, C. A. Ljungholm, S. Engström.
g.) För granskning af landstingets räkenskaper för detta år till revisorer: hrr C. T. Broander, H. Wolff och O. Pettersson.
Suppleanter: hrr L. Ljungberg å Hästnäst, L. N. Enequist och löjtnant O. Ericsson.
h.) För granskning af lasarettets och kurhusets räkenskaper för innevavarande år samt prutning af direktionens utgifts- och inkomststat för år 1875 till revisorer: hrr Per Larsson I. Fohle, P. Endrell Hanes och L. P. Christensson.
Suppleanter: hrr L. Norrby och J. Jacobsson.
i.) Till ledamot i revisionen för granskning af Wisby sprit varuförsäljningsaktiebolags räkenskaper för innevarande år, hr konsul L. Arweson; till sunleant lektor Bergman.
k.) För upprättande nr årets markegångstaxa: till deputerade : hrr A. Kylander, L. N. Enequist, Per Larsson I. Fohle, Jacob Jacobsson Guthe, O. R. Kahlström, Sune Engström, B. Cramér och Ludv. Norrby;
suppleanter: hrr Lars Granberg, P. Endrell, O. N. Pettersson Liffride och
D.) Upplästes revisionsberättelser angående:
a.) Landstingets.
b.) Lasarettets och kurhusets räkenskaper för sistlidne år, och beviljades vederbörande ansvarsfrihet;
äfvensom
c.) Sjukhemmets räkenskaper för sistlidna år.
d.) Hushållningssällskapets förvaltnings utskott angående bränntorfsberedningen.
e.) Förlikningsnämdernas skrifvelse angående deras verksamhet.
f.) Domkapitlets ang. småskolelärare-seminariet.
Å andra mötesdagen förekom:
1:o) Upprop af landstingmännen, hvilka alla vero närvarande.
2:o) Justering af föregående dags protokoll, som godkändes
3:o) Fråga om inskränkning af betesrätt å utmark, i syfte att bereda skydd för skogskultur. Utskottets hemställan, att endast den inskränkning i betesrätten å utmark måtte göras, att getters utsläppande till bete å utmark måtte helt och hållet förbjudas, bifölls af landstinget.
4:o) Med anledning af kongl. maj:ts cirkulär af den 29 maj d. å., rörande åtgärder för husslöjdens befrämjande, hemstälde utskottet, att landstinget måtte bevilja ett anslag der till för år 1875 af 500 kronor, samt anmoda hushållningssällskapet att till nästa års landsting inkomma med förslag till vidare åtgärder i detta utseende. Bifölls
5:o) Med anledning af förslaget till å stadkommande af sjukhus å länets landsbygd, beslöts, att, i öfverensstämmelse med utskottets hemställan, en sjukstuga vid Slite och en i Hemse skulle inrättas dock icke till högre kostnad än 6,000 kronor för hvardera, samt att en komite, i hvilken minst en läkare skulle vara ledamot, för uppgörande af plan och kostnadsförslag dertill, skulle utses. Efter derpå anstäldt val utsågos till ledamöter i denna komite: hrr doktor Brydolf, G. Kolmodin och Per Larsson I. Fohle;
Till suppleanter: hrr doktor Pontin, Lars Cramér och Kahlström.
6:o) Fråga om anslag af medel för anordnande af en Folkhögskola inom länet. Det förberedande utskottet hade föreslagit ett anslag at minst 1000 kronor årligen för 3:ne år, till inrättande af en folkhögskola å landet. Härom uppstod en långvarig, ganska liflig diskussion. Herr G. Kolmodin, som uppträdde med ett längre, verkligen humoristiskt anförande, gillade väl sjellva iden om en folkhögskola inom länet, men kunde deremot icke förlika sig med den tanken, att en sådan inrättning skulle åvägabringas genom offentliga anslag, utan ansåg, att en folkhögskola helst borde komma till stånd genom frivilliga bidrag at folket, och utan någon slags nppsigt från landstingets sida. Utom flera andra, förordade f. d. rikdagsmannen Per Larsson I. Fohle utskottets förslag, och ville att landstinget skulle vara principal för folkhögskolan, isynnerhet för att förebygga religiösa och politiska \”förvillelser\”. Slutligen föreslogs, att en komite, för utarbetande af plan och kostnadsförslag för en folkhögskola skulle utses och frågan derefter vidare behandlas, och utsågos till ledamöter i denna komite hrr Brydolf, Kolmodin och Per Larsson, samt till suppleanter: hrr Pontin, Lars Cramér och Kahlström.
7:o) Revisionsberättelser rörande landstingets och sjukhemmets räkenskaper för sistlidna år, föredrogos, och beviljades ansvarsfrihet.
8:o) Upplästes följande skrifvelser:
a.) Hushållnings sällskapets förvaltningsutskott, angående bränntorfsberedningen;
b.) Förlikningsnämndernas, angående deras verksamhet;
e.) Domkapitlets, angående småskoleseminariet; — lades till handlingarna.
9:o) Anmäldes hvilka landstingsmän, som äro i tur att afgå, och voro dessa:
För Wisby stad:
konsuln m. m. R. Cramér, lektorn m. m. d:r Bergman och konsuln L. Arweson.
För norra häradet:
Riksdagsmannen G. Kolmodin, nämndemannen Lars Granberg Granskogs, Jacob Johansson Guthe och J. G. Lindgren Hägur samt fahnjunkaren O. Broström Eriks.
För södra häradet:
Majoren m. m. A. Kylandor, v. konsuln L. Cramér, hemmansegaren Joh. Hägg postexpeditören Olof Lagergren och fahnjunkaren O. R. Kahlström.
Suppleanter:
För norra häradet:
hrr L. P. Medin O. Löfvenberg, C. T. Broander, Joh. Bingmark, A. Engelund, O. Olofsson Kopungs, J. N. Hederstedt Nygranne och J. N. Hederstedt Sylfaste.
För Södra häradet:
hrr J. N. Boberg, Olof Jacobsson, Carl Lagergren, C. O. Lindbom och Gustaf Pettersson Walla.
10:o) Lasarettsdirektionen hade föreslagit til ersättning för sjukes vård å lasarettet för nästkommande år med fästadt afseende å de numera betydligt stegrade kostnaderna å alla förnödenheter:
1:o) fär sjuke, som begagna enskildt rum, 1 kr. 50 öre, i stället för nuvarande afgiften 1 kr. 25 öre;
2:o) för husbönder, handtverkare samt deras hustrur och barn 50 öre i stället för nuvarande afgiften 40 öre;
3:o) för gesäller, arbets- och tjenstefolk, torpare, lärgossar och sådane personer för hvilka afgiften utgår af fattigmedel, 25 öre. Bifölls af landstinget.
11:o) Ett förhöjdt arvode åt landstingets vaktmästare till 40 kr. beviljades.
12:o) Kurhusafgiften bestämdes till 50 öre för man och 25 öre för qvinna.
13:o) Utgifts- och inkomststaten föredrogs och godkändes.
14:o) Protokollssammandraget upplästes, godkändes och underskrefs, hvarefter landstinget, sedan v. ordföranden, till ordföranden framställt landstingets tacksägelser för hans goda ledning af angelägenheterna, upplöstes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *