I Cramérska magasinet

vid skeppsbron här i staden kommer offentlig auktion att hållas tisdagen den 12 Maj från kl 10 f.m. hvarvid för herr konsuln m. m. Rudolf Cramérs konkursbos räkning försäljas diverse magasinsinventarier m, m., såsom vindmaskiner, spannmålskärror målkärl, vågbalanser och vigter, en decimalvåg, skyfflar och skopor, ett större parti spanmålssäckar, bastmattor samt pulpeter och bord m. m., ett mindre parti hafre, ärter och linfrökakor, diverse gödningsämnen (deriblånd kalisalt), ett parti bjelkar; bräder och plank, äfvensom ett hästkreatur, 2:ne droskor, en släde, flere verkvagnar; och kälkar, flere par selar, åt skilligt stallredskap, jämte en myckenhet annat; och lemnas åtgodkände : köpare 2 månaders betalningsanstånd.
Obs.! Skulle försäljningen af allt icke medhinnas på en dag kommer auktionen att onsdagen den 13 Maj, jämväl då från kl. 10 f.m.
Visby den 27 April 1885.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

L’loyds-agenturen

härstädes, som förat innebafts af konsul R. Cramér, sökes af konsulerna Karl Ekman och J. E. Stare, handlandena K. J. Broander och A. H. Öfverberg, sjökapten J. E. Sellmån och hr Edv. Cramér.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 April 1885
N:r 33.

A utmätningsauktion

i lördags inropades konsul R. Cramérs konkursbos fastigheter nr 54 och 54 1/2 med tillhörande trädgård i Strandrotens 1 qvarter, bevillningstaxorade till 50,000 och saluvärderade till 58,664 kronor samt utgörande en areal af 85,010 qvadratfot, af hr Edvard Öramér för 39,500 kronor. I fastigheten bevakades inteckningar intill 46 tusen kronor. Den sista å 10 tusen kr. innehafves af Stockholms handelsbank, som skyddas genom borgen.
Hus och tomter nr 51 1/2, 52 och 521/2 i Strandrotens 1 qvarter (de vid Skeppsbron belägna tvänne magasinen), bevillningstaxerade till 20, 900 kroror och saluvärderade till 22,000 kronor samt innehållande en areal af 17,420 qvadratfot, inropades af Gotlands enskilda bank för 14,800 kronor. Inteckningssumman uppgick till 19,500 kr., deraf den sista, som lär täckas af borgen, äges af inroparen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 April 1885
N:r 32.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Stadsfullmäktigval

förestår om lördag till besättande af två lediga platser efter konsul R. Cramér och handlanden J. O. Hederstedt. Såsom vanligt vid sådana enstaka val synes intresset vara mattare än vid de hvartannat år förekommande mera omfattande valen. Bland ifrågasatta kandidater hafva vi från skilda håll hört nämnas handlandena R. Wallér och G. T. Hägg, lektor Fagerholm, bagare Wallin, färgare Fornell, fabrikör Hellman och vagnmakare Lindell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Till konkurs

afträdde i dag konsul R. Cramér på egen begäran sin egendom.
Företedd bouppteckning upptog tillgångarne till 172 tusen och skulderna till 167 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1885
N:r 10.

Stadsfullmäktige

hade igår sitt första åammanträde för året, som öppnades af den äldste ledamoten bland de qvarstäende, auditör Engström, hvarefter till ordförande återvaldes konsul R. Cramér med samtliga afgifna röster (21) och till vise ordförande lektor Bergman (20); vid det senare valet erhöllo häradshöfding Valdenström och auditör Engström hvardera en röst.
Ordföranden uttryckte sin tacksamhet och erkänsla för det förnyade bevis på välvälja och förtroende, som från fullmäktiges sida kommit honom till del, viljande han, så långt hans krafter räcka, söka motsvara detsamma. Vice ordföranden anknöt vid sin tacksamhet för uppdraget en förhoppning, att den ordinarie ordförandens fortfarande goda helsa skalle komma att göra ställföreträdarens Verksamhet obehöflig.
— Till ledamöter i bevillningsberedningen återvaldes hrr Waldenström (20), A. Ekman (20) och Sandberg (17) med hrr O. Ericsson (14) och A. Palm (13) till ersättare.
— Från hrr G. T. Hägg, S. J. Berg och J. J. Stenbom, som i December återvaldes i brandstodskomitén (för fastighe ter), hade inkommit afsägelse af detta uppdrag, enär det dels kräfde mycken tid, dels komitéas ställning till bolaget på senare tid varit allt annat än angenäm, För öfrigt anföres såsom skäl att slippa det mindre angenäma uppdraget, att de samtlige suttit i komitéa betydligt mera än 4 år, det minsta kommunallagen stad gar såsom stöd för afsägelse af kommunala uppdrag. (Efter vår mening är detta uppdrag i ett bolags tjenst ingalunda att hänföra till dem, som någon mot sin vilja kan påtvingas).
Afsägelsen godkändes och i komitéa insattes kakelugnsmakare Cedergren (21), byggmästare J. Pettersson (20) och, sedan hr Aug. Johansson invalts, men förklarat sig hindrad mottaga befattningen, handl. Gerle (11).
— Polisbetjenten Pettersson hade anhållit om en årlig pension af 300 kronor, enär han önskade afgå från sina befattningar, som han på grund af sjuklighet och &lderdomssvaghet icke ansåg sig kunna sköta som sig bör. Drätselkammaren hade afstyrkt framställningen, häuvisande till de skäl, som år 1880 anfördes, då pension å 200 kronor söktes af stad-fiskal Bergström efter 38 års tjenstgöring, nämligen att stadens tjenstemän icke hade sig någon pensionsrätt tillförsäkrad; och med afseende på de anspråk, som möjligen kunde komma att ställas på staden, vore det mindre välbetänkt att från denna regel medgifva något undantag. Pettersson, som 1867 antogs till poliskonstapel och 1870 till stadsbetjent, hade också jämförelsevis kort tid- innehaft sina sysslor.
Med bifall till kammarens utlåtande af: slogo fullmäktige ansökningen.
— Sökta infästen å stadsjord beviljades för H. S. K. Qviberg och P. H. A. Qviberg, Gotlands mejeriaktiebolag och jungfru Katarina Fr. Aug. Nordin.
— Från drätselkammaren och-hamndirektionen meddelades, att till ordförande och vice ordförande valts inom den förra kronof. Bokström och bankdirektör Pettersson samt inom den senare konsul Ek man och grosshandl. Ekman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1885
N:r 4.

Som följande stadsfullmäktige

äro i tur att vid innevarande års slut afgå från fullmäktigskapet nämligen: herrar konsuln Carl L. Ekman, konsuln och riddaren Rudolf Cramér, bankdirektören H. Pettersson, läroverksadjuokten doktorn J. Kahl, häradshöfdingen Alfred Waldenström, landt: räntmästaren och riddaren T. Enequist, handlanden J.- O. Hederstedt, bryggaren Lorens Vedin, tullförvaltaren och riddaren J. F. Lyth, lektorn och riddaren doktorn C. J. Bergman, skräddaremästaren J. M. Sandström, gördelmakaren P. A. Hollgfen, läroverksadjunkten och riddaren doktorn O. Rosman samt kaptenen Oskar Ericsson, så varda stadens enligt gällande författning om kommunalstyrelse i stad röstberättigade invånare härigenom kallade till allmän rådstuga här å rådhuset onsdagen den 17 nästa December klockan half 11 f.m. för att välja fjorton stadsfullmäktige för nästkommande fyra År, räknade från innevarande års slut.
Röstlängden, som vid valet skall följas, blifver för granskning tillgänglig i magistratens förmak klockan 11—12 f.m. alla söcknedagar före valdagen från och med måndagen den 8 December; och kommer valurnan att hållas öppen valdagen till klockan 1, då rösternas sammanräkning tager sin början.
Till upplysning meddelas, att följande stadsfullmäktige äro valde att qvarstå intill 1886 års utgång nämligen: herrar hospitals- och lasarettsläkaren doktorn G. Bolliog, auditören och riddaren Suno Engström, handlande Axel Ekman, majoren och riddaren P F. Ihre, handlande C. J. Björkander, bankdirektören och riddaren G. Kolmodin, kronofogden Aug. Bokström, handlanden Alfred Palm, redaktören Ossian Jeurling, handlande C. Stenberg, vice konsuln G. T. Romdahl, handlanden L. N. Åckander samt smedmästaren C. A. Sandberg.
Visby rådhus den 26 November 1884.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.

Köpmansgillet

sammanträde i måndags bevistades af ett särdeles stort antal ledamöter och förekommo dervid följande ärenden.
Af pensionsfondens räntemedel ega pensionärerna att tillsammans uppbära 5,700 kr. samt af Gazelianska fonden 180 kr. till 10 gratialister och af Klingwallska fonden 60 kronor till 3 gratialister.
Ordföranden konsul R. Cramér anhöll att icke blifva återvald och blef i hans ställe konsul C. L. Ekman dertill utsedd. Till direktörer återvaldes handl. I. Lindgren och nyvaldes handl. C. J. Björkander samt till suppleant handl. Ax. Ekman; till sekreterare återvaldes handl. A. C. Calissendorff och utsågos till revisorer ledamöterna Grönstrand, Munthe och Palm.
I femårskomitén, för afgiftvande af utlåtande om pensionsfondens ställning och huruvida i pensionsbeloppet kan göras någon ändring insattes konsulerna R. Cramér och C. L. Ekman samt handlarne C. J. Kolmodin, J. O. Hederstedt och Ax. Ekman.
Af fyra till ledamotskap anmälda beviljades tre inträde i pensionsföreningen.
Värdar vid festliga delen af sammanträdet voro handl:ne R. Wallér och C. J. Nyström på Slite.

Gotlands Tidning
Lördagen den 13 December 1884
N:r 97.

Köpmans-Gillet

hade i måndags sitt ordinarie sammanträde, hvarom vi i nästa n:r närmare redogöra. Såsom bemärkelsevärdt omnämde vi dock nu, att dess gamla ledamot och ordförande konsul Rudolf Cramér anhöll att icke blifva återvald, och att konsul C. L. Ekman i stället blef utsedd till ordförande.

Gotlands Tidning
Lördagen den 13 December 1884
N:r 97.