Kronoutskylderna

Uppbäras i nora häradet:
Januari 27 kl. 10 f. m, med Vänge pastorat i Bjerges jernvägsstationshus; 28 kl. 9 f. m. med Sjonhem pastorat dersammastädes; 29 kl. 9 t.m. med Östergarn pastorat vid Ganne; 30 kl. 10 med Kräklingbo pastorat och Norrlanda socken vid Kräklinge; 31 kl. 9 med Dalhem pastorat i Dalhem sockenstuga;
Februari 2 kl. 10 f. m. med Visby norra socken och Endre pastorat å kronofogdekonvtoret; 3 kl. 10 med Barlingbo pastorat dersammastädes; 4 kl. 10 med Roma pastorat dersammastädes; 5 kl. 10 med Follingbo pastorat dersammastädes 6 kl. 10 med Fole pastorat dersammastädes; 7 kl. 10 med Veskinde pastorat dersammastädes; 9 kl. 10 med Martebo pastorat dersammastäder; 10-kl. 10:med Stenkyrka socken dersammastädes; 11 kl. 10 med Hörsne pastorat dersammastädes; 18 kl. 10 med Tingstäde socken vid Myrväller; 19 kl. 9 med Rute och Fleringe socknar hos bandlanden J. Nyman vid Fårösund; 20 kl. 9 med Fårö och Bunge socknar dersammastädes; 21 kl. 9 med Lärbro socken bos handl. H. Hägvall Storungs; 23 kl. 9 med Hangvar pastorat hos Osterman Snäckers; 24 kl. 10 med Helvi sockea vid Norrgårda; 25 kl. 9 med Othem pastorat i värdshuset vid Slitehamn; 264kl. 710 med Gothem socken dersammastädes; 27. kl. 9 med Källunge och Hejnum pastorat vid Gute.
Mars 20kl, 11—12 f.m. med arrendatorerne at kronans domäner, i norra kronofogdekontoret.

I södra häradet:
Januari 30 kl. 8 f.m. med Garda pastorat i Etelhema skolhus; samma dag kl. 11 med Alskog pastorat i Etelhems skolhus; 31 kl. 9 När pastorat i Närs skolhus.
Februari kl. 2 kl. 9.med Burs pastorat i Burs skolhus; 3 kl. 9 med Rone pastorat hos konsul L. Cramér; 4 kl. 9 med Hafdhems socken i Hafdhems skolhus; samma dag kl. 12 med Habblingbo socken i Hafdhems skolhus; 5 kl. 9 med Öjapastoran och Fide socken i Öja skolhus vid kyrkan; 6 kl. 9 med Vamlingbo pastorat i Vamlingbo skolhus; 7 kl. 9 med Grötlingbo socken i Grötlingbo skolhus; samma dag kl 12 Näs socken i Grötlingboskolhus; 9 kl. 8 med Lefvide och Fardhems; pastorat; (10 kl. 9 med Ejsta pastorat och Silte socken; 11 kl. 9 med Alfva pastorat, alla å Burge gästgifvaregård i Lefvide socken; 16 kl. 8 med Klinte pastorat i skolhuset å hamnen; 17 kl. 8 med Sanda pastorat i Sanda skolkus; 18 kl. 9 med Hejde pastorat i Hejde skolhus; 19 kl. 9 med Eskelhems pastorat i Eskelhems. skolhus; 23 kl. 9 med Stenkumla pastorat i Stenkumla skolhus; 24 kl. 1/2 10 med Vall och Atlingbo pastorater i Vall skolhus; 25 kl. 5 e. m. med Visby södra landsförsamling å häradsskrifvarekontoret.

Från landsbygden

Ronehamn, 29 Dec.
Kommunalstämma har i dag hållits härstädes, då åtskilliga val förrättades. Till ordförande i kommunalstämman valdes handlanden L. Cramér och till v. ordf. hemmansägaren N. Nilsson, Åhlarfve, hvilka båda äfven blefvo valda till samma befattningar i kommunalnämden. Öfriga ledamöter i nämden blefvo konsul L. Cramér, omvald, handlanden J. W.
Broander och hemmansägaren P. Tomason, Gullgårda, nyvalda. Suppleanter bletvo hemmansäg. J. V. Hansson, Stahle och J. Tumsson, Engårda.
I fattigvårdsstyrelsen invaldes hemmans: ägarne N. Wahlby, Davide, och P. Jacobson, Eogårda. I magasinsstyrelsen invaldes J. Hansson, Smissarfve, ordförande, J. Petterson, Vinarfve och A. Johanson, Davide, ledamöter, Till revisorer för att granska det löpande årets räkenskaper utsågos landtbr, L. Duse och folkskollärare J. Stengård.
En fråga, som ansågs ej böra lemnas obeaktad, var de många »extra vakanser» från i tjenst varande pigor, som kastas på fattigvården i oroväckande antal. För att i någon mån motverka detta missförhållande och för att bördan må bli dräglig för skattskyldige föreslogs som högst önskvärdt att låta kontrahenterna hålla gårdgång med vissa matdagar på hvarje gård.

Kyrkostämma hölls derefter med pastoratet för anskaffandet af ett rum för konfirmandundervisningen. Sedan kyrkoherden förklarat att för året sådant torde kunna beredas i prestgården på grund at det ringa antalet barn, vardt ärendet tillsvidare uppskjutet.

Fattigvården. Att en qviona, som sagt sig vara från Boge, bettlande strukit omkring i trakten här på hösten, är nog riktigt. Men som hon ej blef tagen i förhör, fick saken passera. Dessutom ha här varit personer från Guldrupe, Buttle, Burs, Eke, Linde, Klinte och Stånga. Om dessa varit i sådana behöfvande omständigheter, att de behöft bettlia, kan ju naturligtvis ej afgöras. Godt är det emellertid, att fattigvårdsstyrelserna ej tillgripa skjutsar eller s. k. lagligt tillvägagående genast, ty det har här visat sig, att ett bref förot till den eller de socknar, saken närmast rör, gjort mycket god verkan, och så har man sluppit att köra onödigt, ty ej alla af den sorer) folk behaga tala sant, som nog är väl ändt.

Vamlingbo, 29 December.
Fördomen mot användandet af slagtmasker vid verkställande af slagt börjar så småningom att försvinna på landsbygden, efterhand som djurägarne få se och erfara nyttan af desammas begagnande. Vanligtvis utföres slagten vid dessa tillfällen af någon i yrket kun nig person, men ibland händer ock att någon »företagsam» kreatursägare sjelf pröfvar på den nya metodev, hvarvid mången gång ej allt tillgår som sig bör, och då rätt komiska scener utspelas. Ett sådant förhållande uppstod för kort tid sedan härstädes, då en landtman medels elagtmask skulle slagta en honom tillhörig oxe. Afnyfikenhet hade många åskådare infunnit sig på platsen der exekutionen skalle försiggå. Men vår »slagtare» lyckades ej att med första slaget å den sprint, som indrifves i hjernan, träffa denna, hvadan djuret slet sig från bållkarlen och ut på gården. Allmän uppståndelse af de talrika åskådarne, som så fort som möjligt försökte sätta sina respektive personer i säkerhet för det rasande djuret. Omsider lyckades det dock några »modige» män med djurägaren i spetsen att mota in djuret och fasttaga detsamma, hvarefter »lyckan stod de djerfve bi», så att oxen vid första slaget dignade medvetslös till marken, till sor glädje för de ur sina gömslen framkrypande, halft förskrämda »observatörerna».
På tal om kreatur kan äfven antecknas att ett försäkringsbolag nyligen bildats inom Öja och Hamra socknar, med som tyckes god framtid för sig, enär nästan hvarenda djurgare ingått i ds detsamma som medlem eller delägarf. Till en början lär en afgift af 25 öre för ett hundra kronors försäkring vara bestämd, och sedan allt efter behofvet.
Inom Vamlingbo socken, der ett likadant företag för några år tillbaka var å bane, funderas nu återigen, tack vare föredömet från grannsocknarne, starkt på att inrätta ett dylikt kreatursförsäkriogsbolag. Beslut – derom skall på pyåret fattas.

Ryktesvis förmäles, att fiskare från de sydöstra fisklägen under sina fångstförsök i början af denna månad iakttegit en mängd fylda fat — det antages att de innehållit vin flytande i sjön, men hvilka det dock var omöjligt att berga i deras små fiskebåtar.

Höga pris på bränsle gälla härstädes. Så t. ex. betaltes häromdagen på en auktion 12 till 13 kronor pr gammal kast för furuved, ceh för björk omkr. 14 kronor. Vid bållna auktioner å skog ha äfven utomordentliga pris betipogata i förhållande till varans verkliga värde.

Ett utmärkt slädföre har uuder helgdsegerna varit härstädes som äfven begagnats ganska flitigt såväl helg- som söckendag.

Till kronofogde

i Gotlands södra härad under den tid ordinarie kronof. vistas vid riksdagen har v. häradsh. W. Cramér förordnats.

Drottning Desiderias arbetsskola

höll i dag afslutning, hvarvid som belöningar utdelades kläder till följande elever: Alma Ruthberg, Maria Dablin, Jenny Classon, Emelie Classon, Agnes Hoftman, Emelie Kellander och Emelie Lundgren.
Vid Fruntimmerssamtondets derefter hållna allmänna sammanträde föredrogs utgifte- och inkomststaten, visande tillgåvgar kr. 2,078: 84 och utgifter 1,565: —, alltså ett öfverskott af kr. 513: 84. — Samtundet beslöt att för on summa af kr. 1,290: 42 utföra en del reparationsarbeten å fastigheten. Denna summa är disponibel ntan att samfundets urepruogliga kapital behöfver anlitas. En mindre ändring i stadgarnas 12 § beslöts, hvarigenom styrelsen äger att afslata terminerna omkring 20 Juni och 20 Dec. i stället för 30 Juni och 15 Dec, — Till revisorer omvaldes konsul E. Cramér och hbanvdl. RB. Vallér saint nyvaldes till revisorssuppleant not. J. Bachér. — Till ledamöter i samfundot invaldes fruarna Arnelius, Björkman och Hellgren samt fröken Dika Åkerman.
Efter sammanträdets slut höll pastor Söderberg ett kort tal till eleverna, hvarefter till slut sjöngs ps. 55, sista versen.
Följande elever atgå från skolan: Hulda Mårtensson, Vendla Envgström, Hilma Pettersson, Anna Thomsson, Elis Lindgren, Hilma Björkegren och Augusta Fredriksson.

Dödsfall Gustaf Cramér

Min innerligt älskade make Gustaf Cramér, född den 21 Februari 1854 afled stilla å Bommersvik den 11 Oktober, djupt sörjd af mig, en späd son, moder, svärmoder, syskon, slägtingar och många vänner.
Beda Cramér,
född Wallin.

Auktion å stadens auktionskammare.

Måndagen den 18 Augusti kl. 12 middagen låter herr konsul Rudolf Cramér genom offentlig auktion å stadens auktionskammare försälja för vederbörande assuradörers räkning omkring 160 tolfter bräder och 3 tolfter plank af olika dimensioner, hvilka trävaror blifvit ilandbergade å Östergarnsholm från finska skeppet Ingeborg.
Närmare underrättelser lemnas af herr konsul Cramér i Visby, eller herr H, Rondahl, Katthammarsvik. — Betalningen skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Visby i Augusti 1890.
AUKTIONSKAMMAREN.

Stefaniegillet

firade, såsom på annat ställe i dagens nummer meddelas. Sin tionde årsfest i Hemse i går. Dervid föredrogs revisionsberättelsen, af hvilken framgick att sällskapets kassa uppgår till omkring 380 kronor, hvarefter ansvarsfrihet beviljades.
Till ordförande återvaldes konsul L. Cramér å Ronehamn, till sekreterare och skattmästare handlandena Jacques Broander och Gustaf Cramér,
Till värdar vid nästa årsmöte, som kommer att firas i Etelhem utsågos handl. Grönstrand och Ölsson i Etelhem.
Konsul. Cramér var ej närvarande vid gillet, utan fungerade doktor Sätervall som tillfällig ordförande.

Till ledamöter i pröfningsnämden

för året har länsstyrelsen utsett:
lektorn C. J. Bergman, häradsskrifvaren Karl Nordahl, vagnmakaren K. Lindell, nämdemannven T. Viberg Endregårda i Endre, nämdeman P. Johansson Vellarfve i Roma; kyrkoherden K. F. Reuser i Stenkyrka, hemmansägären L. N. Eklund Nygårds i Fole, kalkbruksägaren L. D. Siltberg i Rute, handlanden Gunnar Bachér i Slite, skolläraren Viktor Carlsson i Gothem, hemmansägaren O. A. Nordström Björkbage i Dalhem, nämdemannen J. Österberg Hedeby i Kräklingbo, hemmansägaren J. O. Jacobsson Botval da i Ardre, hommansägaren A. J. Bergman Botvede i Sanda, styckjunkaren J. Vessman i Hogrän, handlanden R. Snöbohm i Klinte, hemmansägaren Joh. Johansson d. y. Gardarfve i Fardhem, hemmansägaren Herman Rosendal Rosarfve i Hafdhem, kyrkoherden P. R. Kullin i Vamlingbo, bemmansägaren Lars Jacobsson Tomsarfve i Eksta, handlanden Gastaf Cramér i Rone, bankdirektören W. Åkerman i Stånga, och hemmansägaren Anton Lagergren Kyrkebols i Garda.
Nämden sammanträder fredagen 19 nästkommånde September.

Domareförordnande.

Göta hofrätt har förordnat vice häradshöfdingen W. Cramér att till och med 1 Angusti förvalta häradshöfdingeembetet i Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads domsaga.

Bränvinsminuteringen å Ronehamn.

Kommunalnämd och stämma i Rone ha tillstyrkt handl. G. Cramérs ansökan om utminuteringsrätt för bränvin under nästkommande försäljnings år, och har sökanden, derest denna rättighet erhålles, utfäst sig att till kommunen årligen, så länge rättigheten varar, betala 900 kronor.