Ångfartyget ”Conatios” bergning.

Närande ångare, som, enligt hvad kändt är, strandade utanför Hamra i slutet af sistl. månad, har man lyckats taga af grund och införa i Ronehamn, hvarest fartyget för närvarande tätas.
Detta bergningsarbete uppgifves såsom ett af de svårare, som vid våra kuster blifvit verkstäldt, och förrättades af Svitzerska dykarebåtarne Helsingör och Kattegatt, hvilka assuradörerna af fartyget specielt för detta ändamål hitreqvirerat. Såsom bevis på de svårigheter, hvilka ifrågavarande ytterst väl och ändamålsenligt utrustade och med särdeles skickligt och öfvadt befäl och manskap bemannade dykarebåtar, hade att bekämpa må nämnas, att ”Conatio”, liggande 16 fot, hade vid grundstötningen med förskeppet lupit öfver ett 12 fots grund och blifvit hängande på inbiten med nedåtlutadt förskepp och akterskeppet uppstående samt hela maskinen uppskjuten 3 fot. Dykareväsendets fullkomning har man sålunda att tacka för att ett endast 6 veckor gammalt, utmärkt vackert och solidt fartyg af väldiga dimensioner blef räddads från förstörelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *