Vid stadsfullmäktiges

sammanträde å rådhuset härstädes sistlidne tisdag, den 8 d:s, förekom:
1). Justering af protokollet öfver förhandlingarne vid nästföregående sammanträde.
2). Motion at lektor C. J. Bergman om anbringande af horisontela träluckor öfver årskilliga trappnedgångar vid hus här i staden, såsom vid Donners plats etc, i sammanhang med gatornas omläggning.
Doktor E. Leijer ansåg motionen ”ensidig”, såsom endast afseende trappnedgångar, icke upp å gatorna ifrån husen på åtskilliga ställen temligen mycket framskjutande och på gatans behöriga bredd inkräktande trappor, såsom t. ex. å Adelsgatan. — Härvid uppträdde auditör S. Engström, med afseende på sitt ordförandeskap i Drätselkammaren och förvarade kammarens åtgöranden, hvad trappor beträffar, vid den nya gatuomläggningen, samt bemötte d:r Leijers yttrande, såsom innefattande en insinuation derom, att Drätselkammaren, vid omläggningen af gatorna, icke skulle hafva med tillbörlig uppmärksamhet följt och iakttagit hvad behofvet i detta afseende kräfde. D:r Leijer protesterade deremot, att hans yttrande skulle hafva inneburit någon sådan insiunation. Fågan förföll.
3). Konungens befallningshafvandes skrifvelse till magistraten med anledning af Kungl. Maj:ts Nådiga bref af den 8 Maj detta år angående ny byggnadsordning för städerna, remitterad ifrån magistraten till stadsfullmäktige för uppgörande af förslag till ny byggnadsordning för Wisby föredrogs. Sedan framställning blifvit gjord dels derom att uppgörandet af detta förslag skulle öfverlåtas åt Drätselkammaren dels af en kommission af 3 personer, bestående af en ledamot af stadsfullmäktige, l af drätselkammaren och stadens byggnadsinspektor derför skulle utses, uppskjöts frågan till nästa sammanträde, och skulle handlingarne under tiden cirkulera mellan hrr stadsfullmäktige, för tagande af närmare nödig kännedom derom.
4). Magistratens skrifvelse af d. 1 aug. d. å., angående rådmansval efter aflidne rådman J. A. Linné, föredrogs och skulle detta val nu företagas. Till den lediga befattningen, som blifvit behörigen kungjord, hade endast en sökande, civilnotarien vid rådhusrätten härstädes, v. häradshöfdingen R. Chewalier anmält sig såsom sökande. Då, enligt Kungl. Brefvet af den 4 October 1872, framdeles, när så kunde ske, 3:ne rådmän skulle tillsättas, en 1:ste och en 2:dra, begge litterata, samt en 3:dje, som kunde vara illitterat, hvardera med sin bestämda särskilda tjensgöringsskyldighet, protesterade doktor Leijer emot val af rådman nu i dag, eftersom den er de sökanden i sin ansökning icke utmärkt, till hvilkendera af dessa 3:ne befattningar han sökt. Härom utspann sig en ganska liflig diskussion, för och emot, dervid isynnerhet d:r Leijer och lektor Bergman vältaligt uppträdde emot hvarandra, viljande lektor Bergman, att rådman nu skulle utses och i den utseddes fullmakt intagas, att han vore underkastad den framdeles förändrade tjenstgöringsskyldighet, hvartill förenämda Kongl. Bref af den 4 oct. 1872 gåfve anledning. Lektor Bergmans åsigt segrade slutligen, och utsågs, till följe deraf civilnotarien, v. häradshöfding R. Chevalier till rådman.
5). Af hamnbyggnadsdirektionen framstäld fråga om nytt anslag af stadens medel till fortsättande af de pågående hamnarbeten sedan de dertill förut anslagna, omkring 30,000 kronor, under tiden sedan sistl. april månad tagit slut, föredrogs. Emot beviljandet af vidare anslag, innan först af hamnbyggnadsdirektionena lemnats någon slags redogörelse för huru och på hvad sätt det redan fornt dryga anslaget användts, protesterade auditör Engström, hvaruti också stor del af öfrige stadsfullmäktige instämde; men lektor Bergman deremot förordade varmt och med talande skäl beviljandet af det belopp, som kunde vara behöfligt för fortsättande af de påbörjade arbetena, isynnerhet nu under september månad, som ännu kunde vara en tjenlig tid derför, innan de våldsamma höststormarne kommo och hindrade. Efter någon stunds diskussion beslöts, att endast 4000 kronor skulle tillsvidare anslås, på det att nu pågående arbeten icke skulle afstanna, och ville stadsfullmäktige å nästa sammanträde, till hvilket hamnbyggnadsdirektionen skulle anmodas inkomma med redogörelse öfver de redan verkställda arbetena, jemte uppgift på hvad som ännu erfordrades för fortsättning af desamma, i frågan ytterligare besluta.
6). Skomakaren Häggström hade för 1 år sedan hos magistraten anhållit om tillåtelse att få i en byggnad i hans nära intill kruthuset, i stadens närmaste granskap vid Korsbetningen belägna trädgård inrätta eldstad, hvilken ansökning, då afslogs. Enligt anmälas af kamrer Bokström lärer Häggström, det oaktadt, sedermera der anlagt eldstod, i anledning hvaraf det beslöts att skrifvelse skulle afgå till magistraten med begäran om erhållande af de saken rörande handlingar, hvarefter stadsfullmäktige icke i frågan vidare besluta, om den åtgärd, som med anledning häraf kunde vara erforderlig.
7). Åtskilliga infästesansökninga färedrogos och biföllos.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *