Sterbhusdelegarne

efter aflidne Tullvaktmästaren Hr N. P. Söderman å Katthammamvik, försälja medelst offentlig Auktion Thorsdagen den 9:de inst. Oktober kl, 12 midd. till den högstbjudade försälja 1/8:dels Mantal Kronosk. Grogarns i Östergarns socken sådant det nu befinnes utan åbyggnader; hemmansdelen äger flera tunnl. bördig å kerjord, skog till öfver hushehof, god tillgång på släke vid stranden och nästan fritt från undantag, säljes först i mindre lotter eller egovis och sedan i sin helhet. Säljaren förbehåller sig rätt att förkasta eller antaga de blifvande anbuden. Betalnings- samt öfriga vitkor varda vid Auctionen tillkännagfvna. Å förstnämda dag och ställe försäljas en mängd lösöreeffekter med betalningsanstånd till årets slut.
Kräklingbo d. 23 Sept. 1874.
Efter anmodan,
Jacob Österberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Riksdagsmannavalet

d. 28 d:s utföll sålunda, att landshöhlingen grefve Horn erhöll 20 röster och öfversten frih v. Vegesach de återstående 6 rösterna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Rättegångs och Polissaker.

Rådhusrätten den 21 Sept.
Oaktadt tid efter annan åtskilliga personer blitvit bötfälla för vid handel begagnade oriktiga eller ojusterade mått, målkärl och vigter, synes dock detta oskickliga och olagliga handlingssätt icke vilja aftaga; dock torde detta till största delen få tillskrifvas den temligen allmänt utbredda meningen, att det icke är något allvar med lagens stadgande om vederbörligen justerade och stämplade målkärl och vigter vid all handel, vare sig å torg eller i salubodar etc. Mången lärer sig först inse, att det är allvarlig mening med lagens stadgande i detta fall när han fått böta för öfverträdelse deraf, äfven om det icke varit fråga ont annat än den minsta småsak, såsom t. ex. försäljning af ett qvarter bär i ett qvartersmått. Så fäldes nu af Rådhusrätten, uppå åtal af allmänna åklagaren, enkan Johnna Genberg, för begagnande af ett gammalt qvartersmått vid försäljning af bär å torget att böta 5 kr; statkarlen Nils Nilsson ifrån Gane i Bäl för försäljning af potates med gammalt kappmått, att böta 5 kronor. Dessutom hade af åklagaren ifrån handl. Ax. Sjöströms salubod i förvar tagit 6 st. ojusterade vigter, nämligen: 1 st. på 20 skålp., 2 st. på 10 skålp. 1 st. på 5 skålp., och 2 st. på 2 skålp., hvardera, hvilka, förseglade med åklagarens sigill, framlemnades till rätten och granskades samt tycktes, ehuru ganska otydligt, vara för en längre tid sedan justerade, fastän, oaktadt sorgfällig skrapning, hvarken justerarens namn, stämpel eller justeringsåret kunde å någondera igenfinnas med undantag af årtalet 1872, å en på 10 skålp. och å en på 5 skålp. Sjöström, närvarande, påstod att vigterna voro rigtiga och justerade, med anledning hvaraf målet uppsköts på 3 veckor, hvarefter det åter skulle företagas till behandling sedan åklagaren under tiden ombesörjt, att vigterna blifvit af justeraren undersökta, hvarom bevis skulle hos rätten företes.

— Vidare fäldes arbetaren J. P. Norrby för det han olofligt låtit sina kreatur beta å stadens mark att böta 10 kr. Förbudet mot hetande å stadens mark, som förut varit tillåtligt och fritt, har hufvudsakligen tillkommit för att skydda de af planteringsgillet derstädes verkstälda planteringar.

— Vidare fäldes snickarelärlingen T. Lindvall att för det han om aftonen den 27 sistl. Juni afbrutit en qvist från ett kastanieträd i studentallén att böta 5 kr. samt ersätta ett vittne med 1 kr. äfvensom erlägga protokollslösen; han undslapp utgifva ersättning till det andra vittnet, som händelsevis var en för dagen vid rätten tjenstgörande polisbetjent.

— Jungfru Johanna Westerlund, som under exercisen detta år å södra byrummet i ett sitt tält flerstädes tillhandahållit de exercerande mat mot betalning och dervid äfven försålt öl, hade för ölförsäljningen blifvit af allmänna åklagaren till rätten instämd och nu närvarande, medgaf att hon försålt öl, men sade, att hon dervid varit i sin goda rätt, då hon dertill erhållit magistratens bifall, fast hon sedan, på ansökan derom hos kon. bfd. erhållit afslag, och hvaröfver hon hos kongl. m:t. anfört besvär, hvilka ännu voro oafgjorda. Upplyst af rättens ordförande, att magistraten endast tillstyrkt bifall till ansökningen, sade hon sig likväl icke kunna fatta, att hennes ölförsäljning vore olotlig, då magistraten tillstyrkt bifall dertill. Oaktadt sina protester dömdes Westerlund att för oloflig ölförsäljning böta 10 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Jernvägsundersökning.

I söndags ankom hit från Kalmar löjtnanten vid väg och vattenbyggnadskåren, hr Hagdahl, hvilken af härvarande undersäkningskomité blifvif anmodad verkställa okulära undersökningar för jenvägsanläggning å Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Gotlands läns landsting

öppnades i måndags af dess ordförande, konsul R Cramér med ett helsningstal till ledamöterna och länets höfding, hvilken hehagade öfvervara förmiddagens förhandlingar. Sedan hr landshöfdingen tackat för de ord, som egnats honom personligen, öfvergick man till dagordningen.
1:o) Landstinget konstituerades.
2:o) Till v. ordförande valdes lektor C. J. Bergman.
3:o) Öfverlemnades till landstinget de handlingar, som blifvit upprättade i enlighet med §§ 45, 48 och 51 i landstingsfärordningen.
4:o) Upplästes k. maj:ts nådiga bref af den 20 mars d, å., angående, jord afsöndring från Hemse annexhemman till boningsplats för veterinärläkaren i länets södra distrikt.
5:o) Bestämdes, enligt arbetsordningens 3 §, att följande af årets ärenden skulle till förberedande behandling af Utskott hänskjutas, nämligen:
A) af kongl. maj:t hänskjutna:
a) om underdånigt yttrandes afgifvande i anledning af riksdagens framställning i fråga om förändring i rättigheten till betesrätt å utmark,
b.) fråga, huruvida landstinget vill för år 1875 och ett eller flera derpå följande dr egifva bidrag till befordrande af husslöjder.
B.) från föregående landsting uppskjutna:
a.) förslag till åstadkommande af sjukhus å länets landsbygd.
b.) Motion om anslag af medel till en folkhögskola inom länet.
c.) Utgifts- och inkomststatens upprättande.
d.) Granskning af protokolls-sammandraget.
6:o) Till ledamöter i dikktionen för länets sjukvårdsinrättning, i stället lör landssekreteraren J. Hambraeus och grosshandlanden L. Jacobsson, som derifran begärt entledigande, invaldes häradsskritvaren O. A. Ljungholm och handlanden Procopée.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

(se Gotlands Tidning n:o 69 och 71).
Fabrikör N. Holmberg: Timstens-tafla af grussten (Eeicvs Fiellström, 1711).
Jungfru Johanna Måhlbäck: Bind-mössa af siden, blå.
Hr Ludv. Herlitz: Driks-stånka, af 2 1/2 kannors rymd. Kött bila.
Fru Ulla Herlitz, f. Ljungberg: Klädning af gaz, hvit (med bord af tambur söm). Klapp-trä, snidadt (1823).
Dokt. O. Rosman: Ett Klavér.
Löjtn. C. A. A. Aspegren: 2:ne Pikar (fordom i bruk vid Gotl. Nat.-Beväring).
Fru Mat. Weström, f. Sturtzenbecker: 4 st. Solfjädrar. Nål-hus i form af en bok (G. E. G. 1812). Skrin af papp (C. M. N. 1813). Silhouett af C. M. N. 1812), klippt af en Blind.
Fiskaren C. Chemnitz: Ljusstake af jern (med två pipor). Skörask. Rak-låda. Låda, snidad. Tratt af bleck. Knifslida.
Mamsell A. C. Hoffman: Rifjärn at bleck, rundt, tredubbelt. Nåldyna. Fruntimmers-hatt, brukad för omkring 40 år sedan.

Af en onämnd:
F. d. Bryggare-Lagets. Ämbets låda. Välkomst af tenn, och Penning.pung samt en mängd dithörande handl., af hvilka de äldsta äro af 1668.

Af en onämnd:
Bind-mössa, svart — (I framtiden): Tafla, liten, föreställande en Dam i gammaldags drägt.

Stud. Axel Kolmodin:
Lås af jern; Sten-yxa, liten, och Nyckel af jern (gammalt jordagods, hittadt vid Risungs i Rute). Köpe- och Faste Bref af pergament (1745).
Intendenten P. A. Säve:
Porträtt i olja af Brita Strachoun, 1690 g. m. handl. rådm. L. Lange d. ä. (måladt 1733 af Edv. Orm.) Medaljon-Porträtt på elfenben af d. v. löjt. vid K. Sawolax jägare-regemente Gust. Abr. Andersin (uti Regementets uniform, 1808).
Tafla i olja (Kristi Födelse) på koppar.
Tafla-ram, snidad (med aquarell af S. Nicolai ödekyrka, interiör). Plafond-tafla (i taket från rådman Lars Säves hus) i olja omkr. 5 aln. lång, förestälande hans frieri. Finger-ring af guld, fornåldrig, liten, dubbel och ciselerad med små rosetter. Finger-ring af guld, med röd sten: ett altare med brinnande ljus i stake, INSERVIENDO TERITUR. Spänne af silfven (halfva) af ett hjerta inom en krans utaf sex rosor.
Matsked af silfver, kort (med tulpan i botten). Pokal glas, slipadt FABIAN STRÖM. 2:ne Vin glas (med L. S. = Lars Säve.) 4 st. Glasmålade Fönster af 1600 och 1601, föreställande: Syndafallet, Isaks offer, Jesu dop samt en Riddare och en jungfru. 2:ne Glasmålade Fönster, det era med en Björn i vapnet och det andra Jacob vid himlastegen. Glasmåladt Fönster (Kristushufvud, Englar, m. m. och årtalet 1346). Glasmåladt Fönster (en man med pil i handen: P. IOVIN, 1686). Glasmålarn Fönster med ornamenter (men utan målning i midten). Glasruta (Ryttare, 1683). Må-ladt brändt glas, tjockt (fragment). Tafla af eke (fragment) snidadt skilderi af Evangelisterna, m. m. (1631). Hörnskåp, litet med fristående pelare på skänken. Hörnskåp, snidadt (öfre delen). Bord med spiralfötter och träskifva. Bord med ornerad kantlist sand griffeltafla (söndrig). Konsol-bord med fot i bladform. 2:ne Stolar med rottingsflätning i ryggstyckena. Stol med spiralfötter, m. m., hög i sätet och låg i ryggen. Ländstol, snidad, stor (skadad). Spegel, fyrkantig, snidad i blommor. Spegel med förgyld ram, snidad i löfverk. Skrin af eke, fyrkantigt, snidadt i rosetter. Skrin, långt snidadt i rosetter. Skrin med listverk (och sluttande lock). Skrin (med sluttande lock), snidadt med basun-englar, Rättvisan, Hoppet och W. H. D. Skrin, litet, med kupigt lock (1659 PHB). Kista af eke, i upphöjdt snideri föreställande K. Ahasverus och Esther, samt med omskrift. Taflett med svarfvade kolonner. 2:ne, Ljusstakar af mesring och med åttkantiga fötter. Ljusstake af brons och med rund fot, graverad i bladverk, 2:ne Ljusstakar af messing med spiral-kolonner och öfverplåt. Ljusstake af (erg-grön) brons, rund, på tre fötter. 2:ne Ljusstakar af (erg-grön) malm (i skapnad af grodor). Slag-ur med hjulverk af trä och draf utaf horn. Snus-dosa af trä, svarfvad i cirkelform. Tobaks-pipa, kolossal, hel af horn. Tobaks-pung af silke, sydd med hvita perlor (1815). Hirsch-fängare med fäste af messing. Väder-leks-visare af trä. Väderleks-visare af glas. Kapitel af kalksten, åttkantigt (smalare uppåt), erneradt med fyra hufvuden, m. m. 4 st. Sten-kulor (kastkroppar), funna uti Wisby hamn.
Fru A. L. Säve, f. Holmström:
Toilett-spagel, förgyld och öfverst med klock ficka 2:ne Dynor af gobelin (två englar med palmer i händerna), enligt sägen klosterarbete och som funnits på Wisborgs slott. Sax, liten, med öglorna af messing, ornerade. Bordställ af postlin (för frukter). 2:ne Urnor af postlin, höga och smala. Spinn-rock, ornerad samt med lössvarfvade ringar (å ståndare, fötter, o. s. v.) Märk duk (af A. L. H.), 1816.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

En Nittioåring.

Hr färgerifabrikören Nils Holmberg uppvaktades i går på morgonen, hans nittionde födelsedag, med sång och kanonsalut. Ett stort antal af den åldrige hedersmannens vänner och bekanta, ledamöter af handiverksföreningen och sällskapet D. B. W. m. fl. hade infunnit sig för att lyckönska den gamle, som trots sin höga ålder — han är den äldste af stadens manlige invånare — ännu är vid full vigör med oförminskade själsförmögenbeter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Tjenstledighet och förordnande.

Konungens befallningshafvande har beviljat provinsialläkaren D:r Pontin två veckors tjenstledighet från den 24 d:s och förordnat regementsläkaren D:r Leijer att under tiden bestrida provincialläkaretjensten i Wisby distrikt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Stor eldsvåda.

Natten till igår utbröt eld på egendomen Grahamston i Tingstäde socken. Gjuteriet och mekaniska verkstaden jemte öfriga byggnader lära totalt nedbrunnit.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76