Gotlands läns landsting

öppnades i måndags af dess ordförande, konsul R Cramér med ett helsningstal till ledamöterna och länets höfding, hvilken hehagade öfvervara förmiddagens förhandlingar. Sedan hr landshöfdingen tackat för de ord, som egnats honom personligen, öfvergick man till dagordningen.
1:o) Landstinget konstituerades.
2:o) Till v. ordförande valdes lektor C. J. Bergman.
3:o) Öfverlemnades till landstinget de handlingar, som blifvit upprättade i enlighet med §§ 45, 48 och 51 i landstingsfärordningen.
4:o) Upplästes k. maj:ts nådiga bref af den 20 mars d, å., angående, jord afsöndring från Hemse annexhemman till boningsplats för veterinärläkaren i länets södra distrikt.
5:o) Bestämdes, enligt arbetsordningens 3 §, att följande af årets ärenden skulle till förberedande behandling af Utskott hänskjutas, nämligen:
A) af kongl. maj:t hänskjutna:
a) om underdånigt yttrandes afgifvande i anledning af riksdagens framställning i fråga om förändring i rättigheten till betesrätt å utmark,
b.) fråga, huruvida landstinget vill för år 1875 och ett eller flera derpå följande dr egifva bidrag till befordrande af husslöjder.
B.) från föregående landsting uppskjutna:
a.) förslag till åstadkommande af sjukhus å länets landsbygd.
b.) Motion om anslag af medel till en folkhögskola inom länet.
c.) Utgifts- och inkomststatens upprättande.
d.) Granskning af protokolls-sammandraget.
6:o) Till ledamöter i dikktionen för länets sjukvårdsinrättning, i stället lör landssekreteraren J. Hambraeus och grosshandlanden L. Jacobsson, som derifran begärt entledigande, invaldes häradsskritvaren O. A. Ljungholm och handlanden Procopée.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *