Rättegångs och Polissaker.

Rådhusrätten den 21 Sept.
Oaktadt tid efter annan åtskilliga personer blitvit bötfälla för vid handel begagnade oriktiga eller ojusterade mått, målkärl och vigter, synes dock detta oskickliga och olagliga handlingssätt icke vilja aftaga; dock torde detta till största delen få tillskrifvas den temligen allmänt utbredda meningen, att det icke är något allvar med lagens stadgande om vederbörligen justerade och stämplade målkärl och vigter vid all handel, vare sig å torg eller i salubodar etc. Mången lärer sig först inse, att det är allvarlig mening med lagens stadgande i detta fall när han fått böta för öfverträdelse deraf, äfven om det icke varit fråga ont annat än den minsta småsak, såsom t. ex. försäljning af ett qvarter bär i ett qvartersmått. Så fäldes nu af Rådhusrätten, uppå åtal af allmänna åklagaren, enkan Johnna Genberg, för begagnande af ett gammalt qvartersmått vid försäljning af bär å torget att böta 5 kr; statkarlen Nils Nilsson ifrån Gane i Bäl för försäljning af potates med gammalt kappmått, att böta 5 kronor. Dessutom hade af åklagaren ifrån handl. Ax. Sjöströms salubod i förvar tagit 6 st. ojusterade vigter, nämligen: 1 st. på 20 skålp., 2 st. på 10 skålp. 1 st. på 5 skålp., och 2 st. på 2 skålp., hvardera, hvilka, förseglade med åklagarens sigill, framlemnades till rätten och granskades samt tycktes, ehuru ganska otydligt, vara för en längre tid sedan justerade, fastän, oaktadt sorgfällig skrapning, hvarken justerarens namn, stämpel eller justeringsåret kunde å någondera igenfinnas med undantag af årtalet 1872, å en på 10 skålp. och å en på 5 skålp. Sjöström, närvarande, påstod att vigterna voro rigtiga och justerade, med anledning hvaraf målet uppsköts på 3 veckor, hvarefter det åter skulle företagas till behandling sedan åklagaren under tiden ombesörjt, att vigterna blifvit af justeraren undersökta, hvarom bevis skulle hos rätten företes.

— Vidare fäldes arbetaren J. P. Norrby för det han olofligt låtit sina kreatur beta å stadens mark att böta 10 kr. Förbudet mot hetande å stadens mark, som förut varit tillåtligt och fritt, har hufvudsakligen tillkommit för att skydda de af planteringsgillet derstädes verkstälda planteringar.

— Vidare fäldes snickarelärlingen T. Lindvall att för det han om aftonen den 27 sistl. Juni afbrutit en qvist från ett kastanieträd i studentallén att böta 5 kr. samt ersätta ett vittne med 1 kr. äfvensom erlägga protokollslösen; han undslapp utgifva ersättning till det andra vittnet, som händelsevis var en för dagen vid rätten tjenstgörande polisbetjent.

— Jungfru Johanna Westerlund, som under exercisen detta år å södra byrummet i ett sitt tält flerstädes tillhandahållit de exercerande mat mot betalning och dervid äfven försålt öl, hade för ölförsäljningen blifvit af allmänna åklagaren till rätten instämd och nu närvarande, medgaf att hon försålt öl, men sade, att hon dervid varit i sin goda rätt, då hon dertill erhållit magistratens bifall, fast hon sedan, på ansökan derom hos kon. bfd. erhållit afslag, och hvaröfver hon hos kongl. m:t. anfört besvär, hvilka ännu voro oafgjorda. Upplyst af rättens ordförande, att magistraten endast tillstyrkt bifall till ansökningen, sade hon sig likväl icke kunna fatta, att hennes ölförsäljning vore olotlig, då magistraten tillstyrkt bifall dertill. Oaktadt sina protester dömdes Westerlund att för oloflig ölförsäljning böta 10 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *