Rättegångs och Polissaker.

Angående det förut i N:o 71 af denna tidning omnämda blodiga slagsmålet inne å konsul Stenbergs gård, hade arbetskarlen Gustaf Jacobsson instämt drängen Alfred Wikström med yrkande om ansvar å denne senare, dels för gatufridsbrott, dels för misshandel inne å gården. Läkarebetyg företeddes, som utvisade att Jacobsson erhållit flera sår i hufvudet af de honom tillfogade slagen. Angående förloppet uppgaf Jacobsson, att Bokström först ofredat honom å gatan medelst oqvädinsord derefter lockat honom med sig in på gården samt straxt derpå stängt porten och med portnyckeln tilldelat honom flera slag i hufvudet, så att blodflöde uppstod från flere af slagen uppkomna sår. Bokstöm medgaf, att han slagit Jacobsson dock icke, med något tillhygge, men påstod att han först blifvit slagen och derföre gifvit hugg igen, hvilket dock bestreds af Jacobsson, som åberopade vittnen för sanningsenligheten af sina uppgifter. Bokström medgaf derefter det honom till last lagda, hvadan vittnen icke behöfde afhöras, och dömdes Bokström att böta: för oqvädinsord å gata 10 kronor, för inne å gården föröfvad misshandel och slag med tillhygge 30 kronor, samt att dessutom ersätta Jacobson för sveda och värk med 15 kronor.

Hos Svea hoträtt hade nämdemannen Johan Engström i Bjerss anfört besvär deröfver, att Gotlands södra häradsrätt, genom utslag af den 24 nov. 1873, dömt bonden Johan Olsson i Bjerss att för uppsåtlig misshandel å kärandens son, Johan Oskar, böta 20 kronor (hvaremot rättegångskostnaderna parterna emellan qvittats), yrkande käranden ersättning för den sveda och värk, sonen nödgats undergå, med 25 kronor äfvensom ersättning för i målet hafda kostnader. Hofrätten har emellertid genom utslag at den 7 maj detta år förklarat sig sakna skäl att i häradsrättens utslag göra annan ändring, än att Johan Olsson ådömde böter för misshandel å gossen Engström blifvit nedsatta till 10 kronor, hvarjemte svaranden blifvit ålagd att ersätta kärandens rättegångsomkostnader med 50 kronor.
Anmärkas bör, att gossen Engström af okynne uppryckt rågbrodd från svarandens åker, och att detta gifvit Olsson anledning att något hårdhändt bestraffa detta ofog. Beklagligt är emellertid, att emellan grannar dylika processer kunna uppstå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Prinsessan Eugénie

lärer, såvidt väderleken tillåter, om onsdag lemna sitt vackra Fridhem och med ångaren Gotland återvända till hufvudstaden. Prinsessans helsotillstånd är nu åter det bästa, och hon kan dagligen företaga promenader till fots i Fridhems vackra omgifningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Öfvergifvet fartyg.

”Neptun” afgick sistl. tisdags afton från Slite till Svarfverort å ön Ösel för att berga ett der strandadt fartyg utan besättning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Förordnande.

H. Excellens hr Justitie-Statsministern har den 16 uti innev. månad förordnat lektorn vid högre elementarläroverket i Wisby Carl Johan Bergman att efter aflidne f. d. Landträntmästaren m. m. M. F. Ihre öfvertaga befattningen såsom Justitie-Statsministerns ombud i Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

För granskning

af upprättadt utdelningsförslag och om detta godkännes, för mottagande af redovisning, behagade, från orten afvikna f. bonden Johan Nicklas Hansson Ronnings i Gröttlingbo Borgenärer, sammanträda å Burge Gästgifvaregård, fredagen den 9 instundande Oktober kl. 1 på dagen.
Alfva den 15 September 1874.
SYSSLOMANNEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Fickstöld.

Mosaiske trosbekännaren Leiser Abel Katz, äfven kallande sig Jacobsson, åkte i tisdags afton tillsammans med bonden Carl Olofsson Ganarfve i Källunge ifrån konsul Cramérs gård till österport, derunder Kats, som är bördig från Ryssland passade på att ur Olofssons ficka tillgripa en plånbok, af hvilkens innehåll han tillegnade sig 70 kronor, hvarefter plånboken med deri qvarliggande 50 kronor kastades bak i vagnen. Sedan ”vännerna” tagit afsked af hvarandra saknade emeller tid O. sin plånbok, den han omsider återfann, men de 70 kronorna voro då, som sagdt, sin kos. Katz efterspanades och anträffades mycket riktigt på en krog, hvarifrån han affördes till polisvaktkontoret samt förklarades skyldig att träda i häkte. Ransakning om denna stöld kommer att ske i dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Dödsfall. Lars Engqvist

Tillkännagifves att Folkskoleläraren Lars Engqvist stilla och fridfullt af somnade i Lummelunda Skolhus, Thorsdagen den 17:de Sept. kl. 9 e. m., i en ålder af 45 år 7 månader och 10 dagar. vDjupt sörjd och saknad af maka, tvänne barn, slägt och talrika vänner.
Sv. Psb. N:r 490 v. 5:te.
Catharina Engqvist, f. Wahlström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Dödsfall. Johan Stenberg

Tillkännagifves att f. d mästerlotsen Johan Stenberg stilla afled i Westergarn den 20 September 1874 i en ålder 88 år 11 månader och 7 dagar. sörjd och saknad af barn och barnbarn samt slägt och talrika vänner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Diligensen

emellan Klinte och Wisby slutar sina turer med torsdagen den 1:ste oktober.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76