Baptistmålet.

(Forts.)
Den 28 Juli.
S. D. företogs till förnyad behandling den 14:de innevarande månad härstädes förehafda till denna dag uppskjutna ransakningen med infanteristerne vid Närs kompani N:o 510 Lars Pehrsson Bönde och N:o 512 Jakob Johan Laugren Gannor samt jägaren vid samma kompani N:o 510 Lars Johansson Bönde, alla från Lau socken, jemte infanteristerna vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och 325 Olof Olofsson, begge från Botreifs i Hamra socken, tilltalade för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringspligt; hvarvid i närvaro af t. f. åklagaren styckjunkaren C. J. Brodd, samtlige svarander sig infunno.
Efter uppläsande af protokollet vid förra rättegångstillfället, hvilket af parterne ömsesidigt godkändes, inlemmade åklagaren angående de tilltalade följande frejdebetyg:
Att husbondesonen Lars Persson Bönde född i Lau församling, Gotlands län, den 10 maj 1841 (fyratioett), eger godkänd kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock såsom baptist, ej på flera år inom lutherska kyrkan anammat, samt genom krigsdomstol den 15 Januari 1873 dömd till ett års fängelse för brott, hvarom k. kung. af den 4 Maj 1855 handlar; varder härmed på begäran intygadt, med tillägg att Persson, som är vaccinerad, i öfrigt eger god frejd, åtnjuter borgerligt förtroende, samt icke lagligen är gift.
När & Lau af pastorsembetet den 20 Juli 1874 (sjuttifyra).
Carl Norrby
p. l.

Att arbetaren Jacob Johannes Laugren, enligt härvarande ministerialböcker, född i Lau församling, Gotl. län, d. 26 Aug. 1829 (tjugonie), eger försvarlig kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock på flera år icke i lutherska kyrkan anammat, eger god frejd, är vaccinerad och i äktenskap förenad med Kritstina Maria Rydström, varder på begäran intygadt med det tillägg, att attestaten d. 20 Juli 1872 uttagit utflyttningsbetyg till Östergarn och sedan ej anmält sig såsom till Lau återflyttad. När & Lau af past. emb. d. 20 Juli 1874.
Carl Norrby
p. l.

Att husbondesonen Lars Johannes Johansson, Bönde född i Lau församling af Gotlands län d. 15 Mars 1848 (fyratioåtta), eger godkänd kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock, såsom baptist, ej på flera år inom lutherska kyrka anammat samt den 15 januari 1873 af krigsdomstol dömd till ett års fängelse för brott, hvarom k. kung. af den 4 Maj 1855 handlar, varder härmed på begäran intygadt, med tillägg att attestaten i öfrigt eger god frejd, är vaccinerad samt ogift.
När & Lau af past. emb. d. 20 Juli 1874 (sjutttiofyra).
Carl Norrby
p. l.

Att arbetaren Gabriel Laurentins Jacobsson vid Botreifs i Hamra, född derstädes d. 26 Sept. 1839, eger försvarlig kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, innehar medborgerligt förtroende och tillhörer baptistsekten och är gift, varderder härmed på begäran intygadt, af Öja d. 20 Juli 1874.
N. Krusell
p. l.

Att arbetkarlssonen Olof Niklas Olofsson vid Botreifs i Hamra, född derstädes d. 10 Jan. 1836 eger någorl. försvarlig kristendoms kunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, lefver ogift samt innehar medborgerligt förtroende och tillhörel Baptist sekten, varder härmed på begäran intygadt och med tillägg, att han genom Kongl. M:ts utslag d. 15 Jan. 1873 varit dömd för brott mot krigslydnad.
Öja d. 20 Juli 1874.
N. Krusell.
p. l.

Svaranderne, hvar för sig ytterligare hörde, vidblefvo fortfarande deras föresats att, af anförda skäl, undandraga sig bevärings pligten, för såvidt vapens bärande vore från denna oskiljaktig, hvarförutan svaranderne, likaledes hvar för sig tillfrågade, medgåfvo att deras åtalade vägran att fullgöra befallningen att taga vapen egt rum: Lars Perssons, Jacob Johan Laugrens och Lars Johanssons framför kompaniet och sålunda inför samlad trupp, men Gabriel Jacobssons och Olof Olofssons vid förhör inför Militärbefälhafvaren.
Då vidare ej förekom än att parterne å ömse sidor öfverlemnade målet till domstolens pröfning, åklagaren under yrkande af laga ansvar å de tilltalade och åläggande särskildt för Lars Persson, Jacob Johan Laugren och Lars Johansson att gälda kostnaden för deras inställelse till mönstring med, enligt företedd räkning 6 kr. 35 öre, mot hvilket yrkande bemälde svarander ingenting hade att invända, fingo vederbörande afträda medan Krigs Rätten öfverlade till följande för återförekallade, parterna afsagda..

Utslag:
Genom egna erkännanden och af hvad i målet i öfrigt förekommit äro tilltalade Infanteristerna vid Närs kompani n:o 510 Lars Persson och n:o 512 Jacob Johan Laugren, jägaren vid samma kompani n:o 510 Lars Johansson, samt infanteristerna vid Hoburgs kompani n:o 314 Gabriel Jacobsson och n:o 325 Olof Olofsson förvunne att hafva, de trenne förstnämde eller Persson, Laugren och Johansson framför kompaniet vid hvilket de varit enrollerade och sålunda inför samlad trupp, samt de tvenne senare, eller Jacobsson och Olofsson vid förhör inför Militärbefälhafvaren, vägrat åtlyda förmäns dem i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringsskyldighet; och varda förthy svaranderna, af hilka Persson Johansson och Olofsson för med den förstnämda likartad förseelse en gång tillförene undergått bestraffning, med tillämpning af 7 kap. 1 och 2 §§ i för Krigsmakten gällande strafflag, af Krigs Rätten dömde att umgälla nu åtalade förbrytelserna: Infanteristen n:o 510 Lars Persson och jägaren n:o 510 Lars Johansson, hvardera, med straffarbete i ett år och fyra månader, infanteristerne n:o 512 Jacob Johan Laugren och n:o 325 Olof Olofsson, hvardera med straffarbete i ett år och infanteristen n:o 314 Gabriel Jacobsson med straffarbete i tio månader.
Härförutan tillförbindas svaranderne Lars Persson, Jacob Johan Laugren och Lars Johansson att gemensamt ersätta kostnaden för deras genom kronobetjeningen ombesörjda inställelse till mönstring med fordrade sex kr. 35 öre.
Etter afkunnandet af förestående utslag och sedan besvärshänvisning lemnats förklarade samtliga vederbörande sig med utslaget nöjda,
Rättsligen utdraget; betygar
Exofficio:
Gabriel Herlitz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 September 1874
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *