Kungörelse om värnpliktstjänstgöring.

Härmed inkallas till tjänstgöring nedanstående vapenföra värnpliktiga tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden, vilka värnpliktiga jämlikt §. 27 värnpliktslagen äro skyldiga att för sin utbildning under fredstid innevarande år fullgöra repetitionsövning.
Artilleriet, utom luftvärnsartilleriet, tilldelade årsklassen 1930 samt med årsklassen 1930 tjänstgöringsskyldiga av klass A skola för fullgörande av repetitionsövning i 30 dagar vid Kungl. Gotlands artillerikår medelst enskild färd inställa sig vid A. 7:s kasern i Visby tisdagen den 6. september 1932 kl. 10,30 och anmäla sig för därvarande befäl.
Infanteriet tilldelade, av årsklass 1929, höst- och vårgrupp, och sådana, vilka fullgjort första tjänstgöring enligt äldre värnpliktslag men på grund av frånvaro icke fullgjort dem åliggande 3. repetitionsövning samt de till underbefäl eller fackmän uttagna, ävensom årsklass 1930 och med årsklasserna 1929 eller 1930 tjänstgöringsskyldiga av klass A, samt av Intendenturtrupperna tilldelade, årsklass 7.929 och med denna årsklass tjänstgöringsskyldiga av klass A, skola för fullgörande av 25 dagars repetitionsövning vid Kungl. Gotlands infanterikår inställa sig den 10. september 1932 å följande tider och platser:
a) Värnpliktiga, som skola färdas med järnväg, inställa sig i god tid före tågets avgång å påstigningsstationen — den närmast hemvistet belägna järnvägsstationen — och anmäla sig snarast för å stationen befintligt ordnings- eller hämtningsbefäl, eller, om sådant icke finnes, vid tågets ankomst för detsamma åtföljande dylikt befäl. Påstigningsstationen anses såsom samlingsplats.
Tåg vilka värnpliktiga skola medfölja avgå från:
Burgsvik kl. 7,45
Västergårda X
Fidenäs X
Grötlingbo X
Havdhem 8,10
Alva X
Hemse 8,25
Tjängdarve X
Stånga 8,38
Etelhem 8,52
Buttle 9,04
Bjärges 9,11
Viklau X
Lärbro 7,42
Othem X
Tingstäde 7,59
Martebo 8,08
Västkinde 8,17
Hästnäs X
Hablingbo 6,45
Silteby X
Sproge X
Stjämarve 7,12
Levede 7,22
Kaupe X
Depps X
Klintehamn 8,05
Varbos X
Sanda 8,17
Tjuls X
Skogs X
Bander 8,85
Hogrän X
Isums 8,47
Stenstu X
Roma 9,27
Karby X
Barlingbo 9,40
Sylfaste X
St. Vede X
Slite 8,00
Boge X
Gane X
Bäl 8,26
Larsarve X
Källunge 8,40
Simunde X
Dune 8,54
Gotl.Hesselby 9,02
Tule X
b) Övriga samlas direkt vid gymnastiksalen å Visborgs slätt kl. 10,30 och anmäla sig för därvarande befäl.
Färdavlöning utbetalas vid formationerna å tjänstgöringsorten.
De värnpliktiga, som enligt ovan skola inställa sig medelst enskild färd, erhålla rekvisition å militärtransport från vederbörlig rullföringsexpedition.
Värnpliktig, som föregående år haft uppskov med, eller med eller utan laga förfall varit frånvarande från repetitionsövning och icke fullgjort densamma, är inställelseskyldig enligt ovan.
Särskilda bestämmelser.
1.) Personlig order om tjänstgöring utfärdas till värnpliktiga tilldelade armens övriga truppslag, marinen och flygvapnet. Övriga inställelse-skyldiga hava icke att emotse annan kallelse än denna kungörelse.
2.) Värnpliktig, som erhållit tillstånd att utflytta ur riket, men vid tiden för inryckningen till tjänstgöring fortfarande vistas inom riket, är, därest han tillhör någon av de inkallade årsklasserna eller med dem tjänstgöringsskyldiga av klass A, inställelseskyldig enligt ovan.
3.) Värnpliktig är i fråga om åtlydnad av denna kallelse till tjänstgöring underkastad i strafflag för krigsmakten givna bestämmelser ävensom äventyr att på egen bekostnad varda hämtad till tjänstgöringens fullgörande. Hämtningsäventyr är även den underkastad, som underlåter att anmäla laga förfall för uteblivande från inställelse.
4.) Rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen må icke av värnpliktig medföras till samlingsplats (samlingsort) eller under färd till eller från tjänstgöringsorten.
Värnpliktig, som befinnes onykter, må icke tillåtas medfölja vederbörlig transport
5.) Vid samling för avgång till tjänstgöringsorten ävensom under färden till densamma a kall av hämtningsbefälet verkställas noggrann visitation för utrönande av innehav av rusdrycker eller till andra klassen hänförliga maltdrycker.
6.) Värnpliktig, som vid samling eller under färden befinnes vara onykter eller innehar rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen och vägrar att låta desamma omhändertagas av vederbörande hämtningsbefäl eller annan iav samma befäl anvisad person, skall av hämtningsbefälet avvisas.
Jämlikt gällande bestämmelser har sålunda avvisad värnpliktig att själv bekosta sin resa från den ort, där avvisandet skett, till tjänstgöringsorten
7.) I övrigt hänvisas till utfärdad länskungörelse och i inskrivningsboken förefintliga bestämmelser rörande tjänstgöring.
8.) För de värnpliktiga, som inrycka till tjänstgöring vid I. 18, påpekas, att velociped lämpligen bör medföras, för att användas under vissa övningar. Ersättning lämnas dock endast under högst en vecka.
Inskrivningsboken skall medföras vid inställelse till tjänstgöring.
Hemse den 27 juli 1932.
Befälhavarna för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 augusti 1932
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *