Gotlands turistförening

hada i går afton årssammanträde i sin lokal i Gamla apoteket under konsul Carl E. Ekmans ordförandeskap. Styrelsens berättelse förelåg i tryck och lades med godkännande till handlingarna. Även revisorernas berättelse godkändes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1931 års förvaltning. Till ledamöter av styrelsen omvaldes konsul Ekman och nyvaldes konsul Sven Lundberg. Dagens ordförande uttalade med anledning av Styrelsevalet några erkännande för det intresserade arbete den nu avgående styrelseledamoten konsul Axel Lundberg nedlagt under 25 år i styrelsen, ett tack, vari de närvarande instämde genom att resa sig, varefter de sålunda uttalade uttrycken av tacksamhet Logos till dagens protokoll. Till revisorer omvaldes konsul Nils Friberg och nyvaldes bokhandlare John Ridelius med direktörsassistent Malte Wiman och jeurnallt G. Storm som suppleanter.
Sedan en del nya medlemmar invalts i föreningen, lämnade konsul Ekman en redogörelse för den nu snart tilländagångna turistsäsongen, vilken utvisade en vacker ökning av turistströmmen och föreningens inkomster. Såsom resultat av föreningens och andra i turistväsendet intresserade parters arbete. Färeningens vice ordförande, redaktör Gust. Svedman, som representerat Gotlands turistförening vid Svenska trafik örbundets årsmöte i Örebro, lämnade därefter en kort redogörelse för vad sig vid detta möte tilldragit. Till sist lämnade intendent Beer den glädjande upplysningen, att den nyinrättad tältplatsen vid Galgbergat visat sig fylla ett verkligt behov. Tillsyningsmannen över platsen beräknar antalet tält under sommaren till sammanlagt c:a 250, och samtliga tältande ha varit mycket belåtna med båda platsen och anordningarna.
Efter sammanträdet intags gemensam supé på hotellterrassen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 augusti 1932
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *