Brandskadeersättningar.

För delägarne i Norra häradets Brandstodsförening tillkännagifves, att Kompromissrätten vid sammanträde den 9 dennes beviljat följande brandskadeoreättningar: till kakelugnsmakaren J. Berg Westers i Boge kr. 1,461: 66, till båtsman Ekströms rotehållare i Ekeby kr. 175: — till hustru Maria Engqvist Bondarfve i Guldrupe 8: — samt till följande delägare för genom branden å qvarnen Norra Högan i Lärbro eppbränd spanmål, nemligen: hr C. Bolling Angelbos 22: 50; O. Björkegren d:o 62: —; L. P. Pettersson Bjers 29: —; T. Gutenberg Källstäde 1: 87: P. Gardell Prestgården 9: 20; hr F. A. Nyberg Patvalds 15: —; O. Nilsson Wägume 46: 40, alla i Lärbro, samt L. Norgren Norrgårda i Helvig 6: 30 — tillsammans utgörande kronor 192: 27.
Summa beviljade brandskadeersättningar kr. 1,836: 93, hvaremot, till följe af särskilta anledningar, Kompromiss-Rätten för närvarande ej kunnat bevilja sökte brandskadeersättningar såväl till hr O. Myhrman och hans torpare Petter Hallgren för eldsvåda å Änggårds torp under Roma kungsgård som äfven till mjölnaren Anders Nilsson Ringvide i Lärbro för eldsvåda å en honom tillhörig qvarn, benämnd Norra Högan, hvarjemte Kompromiss-Rätten beslutat, att kronobåtsman Ekström i Ekeby skall hos kronobetjeningen anmälas för hans vårdslöshet med eld, hvarigenom torpets ladugårdsbyggnpad uppbrunnit.
Till betäckande af förestående brandskadeersättningar m. m. har Kompromiss Rätten beslutat ett sammanskott af Två (2) öre för hvarje 100 kronors försäkringsvärde, hvilket sammanskott socknarnes uppbördsmän ega uppbära samt till den 25 nästkommande Augusti till vederbörande tingskompromissarier redovisa på sätt §§ 21 och 23 i reglementet bestämma; och erinras sockenuppbördsmännen, att på föreskrilven tid och sätt aflemna och redovisa brandstodsmedel, vid påföljd, som stadgas i reglementets § 24.
Källunge den 12 Juli 1875.
På Kompromiss Rättens vägnar
C. 7. Broander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juli 1875
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *