Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 30 augusti 1932 klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de från hemmansägaren Viktor Larsson utmätta fastigheterna 145/1872 mantal Lekarve 1.23, 9/112 mantal Norrgårda 1.14, 9/112 mantal Norrgårda 116 och 9/128 mantal Norrgårda 1.21, alla i Sanda socken. – 9/112 mantal Norrgårda 1.14, som är beläget omkring 800 meter från allmänna vägen Västergarn—Sanda, 8 km. från Sanda järnvägsstation och 8 km. från Västergarns hamnplan, utgöres av omkring 3 tunnland tomt och åker och 15 tunnland helmark. Å denna fastighet finnas uppförda:
1) boningshus av trä under spåntak, inrett till fyra rum och kök;
2) flygelbyggnad av trä under tegeltak, inredd till ett rum och brygghus;
3) ladugårdsbyggnad av trä under spåntak, inredd till stall, kohus och lada; samt
4) vedbod av trä under spåntak.
9/128 mantal Norrgårda 1.21 beläget omkring 500 meter norr om Norrgårda 1.14, är obebyggt och Utgöres av ungefär 10 tunnland åker och 6 tunnland hagmark.
9/112 mantal Norrgårda 1.16, som år beläget intill Norrgårda 1.21 och obebyggt, innehåller ungefär 8 tunnland åker och 6 tunnland hagmark.
145/1872 mantal Lekarve 1.23, som jämväl är obebyggt, utgöres av tre skiften, varav ett gränsar till Östersjön och de båda övriga intill ovannämnda hemmansdelar under Norrgårda. Fastigheten omfattar sammanlagt ungefär 8 tunnland åker, 25 tunnland skogsmark och 3 tunnland betesmark.
Fastigheterna hava saluvärderats till
146/1872 mantal Lekarve 1.23 kr. 4,400:-
9/112 mantal Norrgårda 1.14 kr. 3,000:-
9/112 mantal Norrgårda 1.16 och 9/128 mantal Norrgårda 121 gemensamt kr. 5,600:-
Summa kronor 13,000:-
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Vederbörande pastorsämbeten anmodas att hit insända bevis om kult. görelsens uppläsande.
Visby i landskansliet den 20 juli 1932
A. E. Rodhe.
O. G. Ihfors.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *